Program för Anarkistiska Propagandaförbundet

Antaget vid Förbundets Rikskonferens i Ljunghusen den 16-17 juli 1960.

Uppgift.

Anarkistiska Propaganda-Förbundet har till uppgift att samla alla anhängare av den antiauktoritära socialismen, anarkismen, för gemensam propaganda, upplysning och organisering av samhällets omdaning i enlighet med den kommunistiska anarkismens principer. Då för anarkismens förverkligande fordras en upplyst och kampduglig ungdom, söker förbundet tag hand om det uppväxande släktet för att skola de unga till vakna, tänkande, ansvarsfullt kännande och kämpande individer.

Mål.

Förbundets mål är det kapitalistiska samhällssystemets avskaffande och ersättande med ett fritt kommunistiskt samhälle.

Staten är herraväldet över och utsugning av människorna och följaktligen till sin karaktär frihetsfientlig. Förbundet kämpar därför emot alla former av statligt förtryck.

Förbundet ställer sig härmed på en helt annan plats i den socialistiska idévärlden än den auktoritära socialismen, som eftersträvar ett samhällssystem under statens ledning och kontroll.

I enlighet med sina anarkistiska principer strävar Förbundet för att samhället bör organiseras på grundval av solidaritet och frivillig överenskommelse. Kommunerna och de icke slutna autonoma självständiga grupperna bilda de första enheterna vilka inbördes samverka.

Medel.

Förbundet verkar för en allmän spridning av och upplysning om anarkismens idéer, samt materiell och allmänt kulturell utveckling som förutsättning för det nuvarande samhällets omvandling till anarkistiskt.

Kampmedel för uppnående av detta mål är bl. a. federalistisk ekonomisk klassorganisation, direkt aktion i dess olika former, generalstrejk, samt expropriation av produktionsmedlen, social revolution.

Militarismen och kriget.

Förbundet arbetar för en fullständig avrustning och internationell fred på socialistisk grundval.

Militarismen är en av kapitalismens stödjepelare, en institution som verkar förråande på grund av sitt förakt för människoliv och därför också kulturfientlig. Dessutom är militarismen en för samhället ekonomiskt betungande institution, men likväl enbart förstörande. Kampen mot militarismen bör föras med alla medel: upplysning och agitation, bojkott och blockad av vapentillverkning, individuell (därvid gäller att avgörandet ligger helt i den enskildes hand) och kollektiv värnpliktsvägran, förbrödringsverksamhet mellan soldater och arbetare, mobiliseringsstrejk, generalstrejk mot krig osv.

Parlamentarismen.

Förbundet förkastar parlamentarismen både ur principiell och praktisk synpunkt som ett vapen i folkens kamp för att nå fram till socialismen.

Enär den parlamentariska taktiken icke leder till befrielse från löneslaveriet och ej är ett medel för att uppnå ett kommunistiskt anarkistiskt samhälle, förklarar Förbundet: att det för arbetarklassen gäller att medelst direkt, utomparlamentarisk aktion framskapa förutsättning för upporganisering av det anarkistiska samhället.

Lagar och fängelser.

Det borgerliga rättsväsendets lagkomplex är makten och våldet satt i system. Den kapitalistiska ”rättsordningen” är varken rätt eller verklig ordning. I ett fritt samhälle regleras individernas förhållande till varandra såväl som till samhället med hänsyn till inbördes solidaritet och allas gemensamma intresse och ej på den ena partens herravälde över den andra.

Då det övervägande antalet brott kan uppdelas i två kategorier: de socialt och de patologiskt orsaksbestämda, då brottslingar, vilkas förbrytelser äro att hänföra till den första gruppen, äro offer för samhällssystemet, och brottslingar tillhörande de patologiska förbrytarnas grupp, icke kunna anses helt ansvariga för sina handlingar, betraktar Förbundet inspärrning i fängelse som en dubbel förbrytelse mot de förra och barbariskt mot de senare. Sjuka brottslingar skola icke straffas utan erhålla vård; individer som visa förbrytaranlag kräva uppfostran och de socialt härledda brotten komma att upphöra i och med samhällets socialistiska omgestaltning.

Religionen.

Då den religiösa vidskepelsen står i strid med mänsklighetens frihetsintressen;

då den städse varit en oförsonlig fiende till allt framåtskridande och i konsekvens härmed motståndare till arbetarklassens andliga och materiella frigörelse;

då dess läror ha till syftemål att genom ett systematiskt uppammande av auktoritetstron förslöa tanken och kväva alla upproriska känslor mot den bestående samhällsordningen, kämpar Förbundet mot alla religiösa dogmer.

Uppfostran.

För att nå fram till ett bättre samhällssystem, är det nödvändigt att uppfostra det unga släktet till individer som tänka fritt och handla under självansvar.

Undervisningen som nu står under kyrkans inflytande och statens kontroll och har till uppgift att förgifta barnasinnena med nationalism och religiös humbug, måste från grunden omorganiseras. Förbundet verkar för grundandet av fria skolor enligt Francisco Ferrers principer, skolor som kunna utgöra en fast grundval för den framtida kulturen och har till uppgift att framskapa fria människor.

Naturtillgångarna.

Vid tillfredsställandet av sina behov är människan hänvisad till icke blott sin arbetsförmåga utan också till naturtillgångarna, framförallt till jorden, som är naturens rikedomskälla – given åt hela mänskligheten. Ur kommunistisk anarkistisk synpunkt måste jorden göras till gemensam samhällelig egendom.

Förbundets närmaste praktiska uppgift i denna fråga är att befrämja samt verka för jordbrukskooperation, byggd på fria, kommunistiska principer.

Nykterhetsfrågan.

Då nykterhetsfrågan är av synnerligen stor vikt för arbetarklassens frammarsch, uppmanar Förbundet sina medlemmar att vinnlägga sig om och verka för folknykterhet.

STADGAR FÖR FÖRBUNDET
§1.
Inträde.

Mom. 1. Rätt till inträde i Anarkistiska Propagandaförbundet äger varje socialistisk organisation, som erkänner förbundets ändamål och förbinder sig att följa dess stadgar.

Mom. 2. Å platser, där omständigheter hindrar organisationers bildande och fortvaro, kunna intresserade medlemmar bibehålla sitt medlemskap genom att direkt till förbundet insända den stadgeenliga förbundskontingenten.

Mom. 3. Ekonomiska klasskampsorganisationer eller fackföreningar kunna icke som sådana erhålla inträde i förbundet.

§2.
Avgifter.

Mom. 1. Förening erlägger ingen inträdesavgift till förbundet, utan anses inträde ha skett när kontingentmärken utlösts första gången.

Mom. 2. Förbundskontingent erlägges för varje månad genom rekvirerandet av kontingentmärken, som debiteras till det pris, som av kongress eller genom allmän omröstning beslutas.

§3.
Rapporter.

Mom. 1. Klubbarna åligger att varje år till förbundet insända rapport enligt utfärdat formulär.

Mom. 2. Ändring av korresponderande sekreterares adress skall ofördröjligen anmälas till förbundsexpeditionen.

§4.
V. U.

Mom. 1. V. U. handhar förbundets förvaltning, verkställer genom kongress eller omröstning fattade beslut samt verkar i övrigt och med ansvarsfrihet inför kongressen, för tillgodoseendet av förbundets intressen.

Mom. 2. V. U. består av 5 ledamöter och väljes årsvis på den plats där förbundets tidnings- och förlagsrörelse är förlagd.

Mom. 3. Uppstår vakans inom V. U. väljes omedelbart ersättare av den klubb den avgångne representerat.

Mom. 4. V. U. sammanträder på regelbundna tider.

§5.
Förbundets funktionärer.

Brands red.-kommitté och exp. väljes för en kongress- eller rikskonferensperiod eller på kongress-rikskonferensens anmodan av V. U.

§6.
Kongressen.

Mom. 1. Kongress eller då kongress icke kan ordnas, rikskonferens, hålles vart tredje år. Extra kongress-rikskonferens efter beslut av V. U. eller på begäran av klubbarna.

Mom. 2. Klubb, förening, som önskar motionera till kongressen-rikskonferensen skola insända motionerna till V. U. tre månader före kongressen-rikskonferensens hållande. Enskild medlem, som fått väckt motion avslagen av den klubb han tillhör, äger rätt att själv insända denna till V. U. Medlem som personligen insänder motion skall styrka sitt medlemskap.

Mom. 3. V. U. sammanför de insända motionerna och utsänder motionshäftet till klubbarna senast två månader före kongressen-rikskonferensen.

Mom. 4. Alla frågor som framkommit motionsvis avgöres med 2/3 majoritet. Uppnås icke denna utsändes de till omröstning bland medlemmarna.

Mom. 5. Dagtraktamenten och resor bekosta klubbarna för sina ombud. Andra utgifter för kongress-rikskonferens bekostas av Förbundet.

Mom. 6. Klubbarna äger rätt att till kongress utse ett ombud för varje påbörjat tiotal medlemmar. Endast ombud äga rösträtt vid kongress.

Mom. 7. Till rikskonferens må klubbarna sända ombud utan begränsning. Även till Förbundet direktanslutna medlemmar äger rätt övervara rikskonferensen. Samtliga deltagare äger yttrande-, förslags- och rösträtt.

Mom. 8.ö V. U., de ansvariga funktionärerna jämte revisorerna äro skyldiga närvara vid kongressen.

§7.
Referendum.

Mom. 1. Mellan kongresserna avgöras alla viktiga frågor genom omröstning bland medlemmarna.

Vid sådan omröstning gäller, därest icke annorlunda beslutas, absolut majoritet (= mera än hälften av avgivna röster).

Mom. 2. Har inget förslag (eller namn då det gäller val) fått absolut majoritet, företages ny omröstning mellan det förslag (eller namn) som fått de flesta rösterna och de i röstetal efterföljande förslagen (eller namnen) vilka tillsammans med de efterföljande förslagen erhållit lika många röster som det förslag (eller namn) som fått de flesta rösterna.

Mom. 3. V. U. har skyldighet att utsända förslag till omröstning i frågor när tre (3) klubbar det fordrar.

§8.

Mom. 1. Medlem som innehar avlönad funktion inom förbundet kan ej väljas till ledamot av V. U.

Mom. 2. Ändrings-, och tilläggsförslag till dessa stadgar skola behandlas och avgöras av kongress-rikskonferens eller genom allmän omröstning.

§9.

Mom. 1. Klubbarna å den plats som välja V. U. välja även 2 revisorer, vilka fungera samma tid som V. U.

Mom. 2. Revisorerna skola äga tillgång till Förbundets räkenskaper och handlingar när helst de så begära.

Mom. 3. Granskning av räkenskaperna sker kvartalsvis.

Mom. 4. V. U. har att till Förbundets klubbar, senast den 1 april avlämna års- och revisionsberättelser. V. U. skall tillse att en tablå över räkenskaperna, från sistlidna 31 dec. till dato, skall föreligga vid kongress.

STADGAR FÖR KLUBBAR, FÖRENINGAR

§1.

Klubben (föreningens) ändamål är att genom muntlig och skriftlig agitation verka för de anarkistiska idéernas spridning samt med alla till buds stående medel bekämpa militarismen och religionshumbugen i vilken form de än framträda, att bibringa medlemmarna kunskap om mötesteknik, att genom diskussioner etc. öva medlemmarna att offentligt uttrycka sina tankar, att söka väcka håg för allmänbildning och vid alla tillfällen befrämja nykterhet samt att med alla till buds stående medel höja medlemmarna i såväl moraliskt som intellektuellt hänseende.

§2.
Inträde och medlemskap.

Mom. 1. Envar som godkänner Förbundets stadgar och program kan bliva medlem av klubben (föreningen).

Mom. 2. Inträdes- och månadsavgifter bestämmes av klubbarna (föreningarna) själva.

Mom. 3. Medlem, som underlåter att fullgöra sina skyldigheter till organisationen, kan av klubben (föreningen) uteslutas efter sex mån., men kan åter vinna inträde på de villkor klubben (föreningen) själv bestämmer.

Mom 4. Medlem, som uteslutits ur en klubb, kan icke erhålla medlemskap i en annan, med mindre än att uppgörelse sker med den klubb, som verkställt uteslutningen. Detsamma gäller för person, som enligt anarkistisk synpunkt uppträtt osolidariskt inom andra arbetarorganisationer.

Mom. 5. Medlem, som anser sig orättvist behandlad, kan vända sig till V. U. eller kongress-rikskonferens för att få saken ytterligare behandlad. Dock skall sådan hemställan ske inom en månad efter uteslutningen.

Mom. 6. Medlem, som avreser från platsen, skall hos kassören låta utskriva sin medlemsbok före avresan.

Mom. 7. Envar som å annan plats tillhört ungsocialistisk klubb (förening) och uppvisar fullt kvitterad och utskriven medlemsbok vinner inträde utan erläggande av ny inträdesavgift.

Mom. 8. Avgift till klubben (föreningen) erlägges av alla medlemmar som varit i arbete två veckor under kalendermånad.

§3.
Styrelse och revisorer.

Mom. 1. Till att handhava klubbens (föreningens) angelägenheter utses en styrelse bestående av det antal medlemmar som anses behövligt och till dessa väljes ett lämpligt antal ersättare, kassören väljes särskilt av mötet, de övriga ledamöterna fördela sysslorna som de för gott finner.

Mom. 2. Styrelsen är gemensamt ansvarig för klubbens (föreningens) skötsel, men kassören ensam för omhänderhavda medel.

Mom. 3. Styrelse väljes för ett år.

Mom. 4. Vid varje nytt styrelseval åligger det den avgående styrelsen, att avgiva rapport över verksamheten, omfattande: a) ekonomi; b) agitationen och dylikt; c) medlemsantalet.

Mom. 5. Till att granska klubbens (föreningens) verksamhet och räkenskaper utses samtidigt med styrelsen, minst två revisorer och två ersättare.

Mom. 6. Revisorerna skola äga tillgång till klubbens (föreningens) räkenskaper och handlingar när de så begära. Revisorerna skola granska räkenskaperna samt vid årets slut upprätta revisionsberättelse och föredraga densamma å klubbens (föreningens) möte.

§4.
Sammanträden.

Mom. 1. Ord. sammanträden hålles varje månad utom i de fall, klubben (föreningen) annorlunda beslutar.

Mom. 2. Offentliga möten anordnas, så ofta styrelsen finner lämpligt eller klubben (föreningen) därom beslutar.

§5.
Allmänna bestämmelser.

Mom. 1. Klubben (föreningen) kan ej upplösas så länge styrelse kan väljas, som är villig att uppehålla densamma.

Mom. 2. Skulle klubben (föreningen) upplösas tillfaller dess kassa, material och övriga tillhörigheter Anarkistiska Propaganda Förbundet.

Mom. 3. Ordningsregler och av lokala förhållanden betingade tilläggsstadgar kunna av klubbarna (föreningarna) själva stiftas.

Mom. 4. Förslag till ändring av dessa lokalstadgar kan väckas vid varje möte, men bordlägges till nästkommande; detsamma gäller protokollfört beslut.

§6.
Förbundets organ.

Mom. 1. Förbundets organ är ”Brand”, vars utgivningsort beslutas av kongress, rikskonferens eller genom omröstning.

Mom. 2. Varje klubb bör tillsätta en Brand-kommitté som skall leda prenumerationsanskaffningen och energiskt arbeta för lösnummerförsäljningen av Brand.

Mom. 3. Varje medlem bör anse det som en hederssak att själv vara prenumerant, samt att försöka förmå så många utomstående som möjligt att prenumerera eller köpa lösnummer av Brand.

Mom. 4. Tidnings- och litteraturkommittéerna äro ansvariga för redovisning i enlighet med kommissionärvillkorens föreskrifter.

Mom. 5. Klubbarna (föreningarna) äro ekonomiskt ansvariga för sina kommittéer.

Ett svar

  1. Ett bra program. Synd att det blev så kortvarigt. Stadgarna är kanske en aning byråkratiska. Jag har varit i den lokalen i Ljunghusen…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: