Nettlau recenserar Stekloff

Den Första Internationalens historia
Max Nettlau. Brands Jul 1929.

Om någonsin en bred klyfta uppstått värd beklagande ur alla synpunkter med undantag av historieforskarens, så uppstod den klyftan den 1:sta augusti år 1914, d.v.s. i och med det stora världskrigets utbrott. Och alldeles så som efter juli månad år 1830 den antirevolutionära regimen fram till stormningen av Bastiljen år 1789, blev lika fri för historieforskning som gamla Grekland och Rom, just så blev genom en mängd bidragande orsaker socialismens historia fram till år 1914 samt efter, åtkomlig för forskarna, därigenom att mängden av samlade historiska dokument berörande socialismens utveckling med ens blevo tillgängliga samt i många fall räddade undan förstörelse. Detta må nu ej gälla allt materialet, men i samma mån som diplomatiska, militära och finansiella såväl som andra historiska hemliga papper och dokument (nya hemliga papper ha sedan dess kommit till för all del, men det blir en annan historia i sinom tid), så är socialismens historia tills före världskriget just nu föremål för så mycket intresse och ivrigt forskande som väl ingen människa före 1914 skulle ens ha vågat drömma om. Och samtidigt med att vi genom denna fria forskning i nyssnämnda historiska handlingar få en nyttig överblick över socialismen genom tiden fram till 1914, samtidigt med detta få vi klarare bilder av de mera framträdande socialisterna och deras göranden samt låtanden alltifrån år 1914 framtill våra dagar. Ubder sådana gynnsamma förhållanden borde ju socialistisk historieforskning kunna icke blott blomstra, tycks det, utan även giva riklig frukt.
*
Tills nu har man också kunnat glädja sig åt en del goda frukter, men på intet vis åt någon rikligare skörd. Vi måste ha i minnet att socialisterna för närvarande äro klassindelta. Samtliga av dem ha blivit både stora och mäktiga, och de bry sig litet eller intet om att uppfriska sig med minnet från ett ofta mindre rikt förflutet… Andra åter ha förblivit fattiga arbetare, för vilka varje krig betyder förnyat och starkare tryck nedåt. Och för dem skiljer sig det närvarande så litet från det förgångna, att de ha en mycket ringa känsla till övers för finesserna i historisk forskning rörande en utveckling som, ehuru framåtgående, dock rör sig så ohyggligt sakta.

Det finns emellertid ett stort undantag från denna långsamma utveckling, och det är Ryssland, ty i det landet är sedan mer än ett tiotal år allt kapital i händerna på en allt bestämmande socialistisk regim. Oavsett tendenserna i det hela – som går ut på glorifierande av Marx i teorien och av Lenin samt hans efterföljare i praktiken – oavsett detta har det dock även lett hän till bl.a. fri- och offentliggöranden av dokument, brev samt annat historiskt forskningsmaterial i så ofantligt stor omfattning, att det helt enkelt aldrig skådats maken.
*
Jag råkade få en liten blick in i detta sannskyldiga eldorado för forskare, genom böcker och publikationer rörande socialismens historia som jag fick mig tillsända av såväl vänner som artiga motståndare i Ryssland, vid det jag var sysselsatt med mina Bakunin- och Krapotkinstudier samt med ”Internationalen” och ”Den tidiga Marxismen”, m.m. Och jag vet även efter läsning av det första numret av ”Bulletin”, Marx-Engels-institutets i Moskwa publikation (1926), att vid den tiden allaredan 50,411 fotografier av viktiga historiska manuskript och brev rörande Marx och Engels faktiskt funnos. Vidare 2,842 sådana rörande J. Ph. Beckers och Hermann Jung samt än vidare 194 brev av F. Lessner samt 624 av F. A. Sorge m.fl., m.fl.

Man skulle ju kunna tycka att med en massa dylikt material till förfogande, goda vederhäftiga resultat vid historieskrivning skulle bli följden. Men tyvärr ej alltid. Då nu ”Den Första Internationalens historia” av G. M. Stekloff kommit ut i engelsk översättning (Förl. Martin Lawrence, Limited, London), nödgas jag emellertid konstatera att denna bok ingalunda kan anses ens tillnärmelsevis fylla måttet för en god historiebok. Och i själva verket bör den ju ej heller ha kunnat göra så då den blev till, alldenstund enligt uppgift på titelsidan första upplagan utkom i januari 1918, och sålunda torde få anses tillhöra den massproduktion som på den tiden i största hast åstadkoms förmedels en mängd sammanrafsat historiematerial tillsatt och övergjutet med lämpliga doser Marxist-olja och Lenin-ättika, i och för erhållande av den rätta smaken, ity att anrättningen var avsedd att proppas i det arma, då nyss bolsjevikunderkuvade ryska folket. Den huvudsakliga avsikten med boken var nämligen att så effektivt som möjligt slå ned på anarkisterna åt vänster och på socialdemokraterna åt höger, samt att låta allt och alla i historien, få släpa i stoftet efter det bolsjevikiska diktatorskapets triumfvagn. Jag vet icke i vad mån den fjärde upplagan av boken i fråga blivit genomsedd och rättad, men helt säkert borde författaren på de åtta år som förflöto mellan första och fjärde upplagan ha haft god tid på sig att göra nödiga ändringar och rättelser. Flera exempel på uppenbar oriktighet förefinnas och kvarstå emellertid ännu, bland annat då exempelvis angående vissa omständigheter i samband med Marx’ processartade procedur mot Bakunin vid kongressen i Haag år 1872.
*
Att dylika grova fel kunna förekomma i en bok som denna bör måhända finna sin förklaring i den omständigheten att den tillkom i alltför stor brådska. Men att bokens engelska översättare kunna berömma densamma för dess korrekthet är dock ägnat att förvåna envar som överhuvudtaget ännu kan förvånas över något.

Samtidigt med att många såväl i Tyskland som annorstädes på kontinenten under åren 1895-1905 utkomna böcker och tidskrifter sökte skapa mera förståelse för Bakunin; och samtidigt med att doktor Brupbachers bok ”Marx och Bakunin” (år 1913) hade introducerat Bakunin bland tyska läsare av socialistisk litteratur; ävensom samtidigt med att intelligenta socialdemokrater som E. Bernstein och F. Mehring begynte offentligt medge att Bakunin blivit skamligen förolämpad av Marx och Engels – samtidigt därmed publicerade författaren till ”Den Första Internationalens Historia”, G. M. Stekloff, en biografi på tyska över Mikael Bakunin (utg. i Stuttgart 1913), vilken biografi jag själv då hälsade välkommen såsom varande den första socialdemokratiska publikation angående Bakunin som utgivits utan att vara förolämpande för föremålet. Redan i april nästföljande år publicerade emellertid samme Stekloff en ny broschyr, ”Bakunin och Internationalen efter Haagkongressen 1872” (på tyska), i vilken han på det mest frikostiga sätt gottgör försummelsen i fråga om grova förolämpningar mot Bakunin uti sin förra broschyr.

Stekloff är grov och ohyfsad, men tillika lömsk och kullpratande, rå vid bemötandet av opponenter samt totalt blindfödd inför historiska fakta. Han publicerade på sin tid ett större av flera volymer bestående verk om Bakunins liv i Ryssland, varav jag endast läst ett enda kapitel. Jag hade nämligen ingen lust att läsa mera därav, alldenstund allt vad som passerar genom eller utgår av Stekloffs hand, kommer i en rå och grov form, samt är av den art att det ovillkorligen måste arbetas om totalt samt rättas till för att överhuvudtaget bli njutbart.

Denna hans bok visar sålunda att ehuru nu tillfälle finns i riklig mån för den goda frukten att gro, ha vi dock ännu ej på långt när hunnit till tiden för de rika skördarna.

Bakunin och Netjajev

av Paul Avrich
Hämtad från Fenix – tidskrift för humanism nr 2 1984
Översättning av Ulf Gyllenhak och Ingemar E. Nilsson

Sergej Gennadievitj Netjajev föddes den 20 september 1847 i Ivanovo, en växande textilstad nordost om Moskva, som började få rykte om sig att vara ett ”ryskt Manchester”. Fadern var skyltmålare, modern sömmerska. Bägge kom från livegna familjer. Sålunda var Netjajev en av de första bemärkta ryska radikalerna som hade en alltigenom folklig bakgrund. Han var ”inte sprungen ur vår värld”, skrev Vera Zasulitj i sina memoarer, utan var ”en främling bland oss”. Eftersom han var en folkets son var han än mer imponerande i sina medrevolutionärers ögon, vilka var botfärdiga adelsmän som trängtade efter att betala tillbaka sin skuld till de lägre klasserna. En bekant till Netjajev kallade honom ”en äkta revolutionär, en bonde, som har bevarat den livegnes hela har mot sina herrar”, ett hat som skulle komma att vändas också mot hans egna kamrater med deras aristokratiska börd och uppfostran.

Netjajev och rysk jakobinism

I april 1866, vid 18 års ålder, lämnade Netjajev Ivanovo och begav sig till St Petersburg, där han en tid undervisade i en fattigskola. På hösten 1868 skrev han in sig på universitetet som ”obehörig” studerande och slöt sig till en grupp unga revolutionärer. Trots att Netjajev ännu inte behärskade franska, bevistade han föreläsningar om Buonarrottis Histoire de la Conspiration de Babeuf, en bok som bidrog till att forma en hel generation ryska rebeller, och Netjajev började drömma om hemliga sällskap och konspirationer. Han drogs oemotståndligt till jakobinismen och blanquismen, och när han senare besökte den ryske anarkisten Ralli i Schweiz, hade han med sig böcker av Rousseau och Robespierre. Hans auktoritära böjelser var redan väl utvecklade, och han trodde sig veta vad som ”var bäst för folket”: han ansåg att ”folket måste tvingas att frigöra sig”.

Netjajev drogs också till den jakobinska traditionen inom själva den ryska revolutionära rörelsen, en tradition som gick tillbaka till dekabristledaren Pestel på 1820-talet och Nikolaj Spesjnev på 1840-talet. Spesjnev betonade behovet av konspiratorisk taktik och en revolutionär diktatur grundad på, som han uttryckte det, den ”jesuitiska” modellen. Detta föranledde fourieristen Michail Petrajevskij att utbrista: ”Jag skulle bli den förste att uppresa mig mot diktatorn.” År 1862, fyra år innan Netjajev kom till St Petersburg, hade Peter Zaitjnevskij givit ut en underjordisk pamflett med titeln Det unga Ryssland. Zaitjnevskij, som var en av de främsta ryska jakobinerna, var påverkad av Robespierre, Babeuf, Mazzini och de italienska carbonari (de hemliga politiska sällskap som så småningom uppgick i Mazzinis organisation ”Unga Italien”, som titeln på Zaitjnevskijs pamflett hänsyftar på) och deras idéer om revolutionär konspiratorisk taktik. Hans slutliga mål var emellertid inspirerat av den decentraliserade socialism som Proudhon hade gjort sig till förkämpe för, och när polisen kom för att arrestera Zaitjnevskij, påträffade de en oavslutad översättning av Proudhons Vad är egendom bland hans papper.

I Det unga Ryssland manade Zaitjnevskij till en ”blodig och skoningslös” revolution av samma slag som Stenka Razins och Pugatjevs och menade vidare att hela tsarfamiljen och alla dess anhängare utan förbarmande skulle avrättas. ”Vi ska ropa ‘Grip edra yxor’ och sedan visa samma skoningslöshet mot hela det tsaristiska anhanget som detta visat mot oss. Vi skall förgöra de fega svinen på torgen, om de vågar sig dit. Vi ska förgöra dem i deras egna hus, på städernas smala gator, på huvudstadens breda avenyer och i byarna. Kom ihåg att när detta sker är den som inte är med oss mot oss och alltså vår fiende och att alla metoder får användas för att förgöra en fiende.” Herzen stöttes bort av pamflettens hänsynslösa och råa omoral, och till och med Bakunin fördömde dess författare för hans ”vansinniga och i sanning doktrinära förakt för folket”. Trots detta utövade Det unga Ryssland ett mäktigt inflytande på de unga av Netjajevs generation, 1860-talets män, som inspirerades av pamflettens trotsiga och kompromisslösa retorik.

En annan inspirationskälla var huvudpersonen Rakhmetov i Tjernysjevskijs roman Vad bör göras?, som utkom 1864. Rakhmetov var den litterära prototypen för den nye revolutionären. Han var besatt, levde ett fullkomligt asketiskt liv och underkastade sig oerhörda fysiska umbäranden för att förbereda sig för sin revolutionära uppgift. För att härda sig äter han rått kött och sover på en spikmatta. Han har inget privatliv, ingen hustru, inga vänner, inga familjeband som skulle kunna avleda honom från hans mål. Han vinnlägger sig medvetet om ett ohyfsat sätt att tala och uppträda, både för att avskärma sig från konventionellt umgängesliv och för att undvika att öda tid på tomma ord och formaliteter. Han använder inte sina pengar för egna behov, utan för att hjälpa utfattiga studenter och befordra revolutionen.

Romanfiguren Rakhmetov fängslade unga revolutionärer under årtionden framåt (1892 använde Alexander Berkman Rakhmetov som täcknamn när han gjorde sitt mordförsök på Henry Clay Frick). Under mitten av 1860-talet tjänade Rakhmetov som föredöme för Isjutinkretsen, vars medlemmar avsade sig rätten till alla personliga njutningar och levde ett rigoröst asketiskt liv. De sov på golvet, gav alla sina pengar till saken och ägnade alla sina krafter åt folkets frigörelse. De ådagalade en stark antiintellektuell böjelse, klandrade universitetet för att det utbildade ”kulturgeneraler” och inte människor som kunde bistå och hjälpa arbetarna och bönderna. Några övergav också sina studier och organiserade kooperativ. En av kretsens medlemmar förklarade: ”Massorna är outbildade, alltså har vi ingen rätt till utbildning. Man behöver inte vara särskilt lärd för att kunna förklara för folket att man bedrar och bestjäl det.” I likhet med Zaitjnevskij förkastade de reformer och andra palliativ och avfärdade den äldre generationens radikaler, 1840-talets män, sådana som Herzen och hans grupp, som veklingar, vilka trots all sin lärdom och sina revolutionära fraser saknade kraft att bryta med den gamla ordningen eller med sina aristokratiska rötter. De krävde, återigen i likhet med Zaitjnevskij, att tsarfamiljen skulle förgöras, vilket skulle utlösa en social omvälvning, ett uppror likt Pugatjevs, som skulle lägga den befintliga ordningen i aska.

För att sätta detta i verket organiserades en liten grupp, som kallades ”Helvetet”, inom Isjutinkretsen. ”Helvetet” utgjordes av en asketisk grupp terrorister som omvärvdes av stort hemlighetsmakeri och förde en anonym underjordisk tillvaro. Varje medlem av ”Helvetet” såg sig som en man vars öde var beseglat. Han var avskuren från normalt umgänge och helt försvuren åt revolutionen. Han måste ge upp sina vänner, sin familj, sitt privatliv, ja, till och med sitt namn i sin totala självutplåning till sakens fromma. Med Isjutins ord som Netjajev skulle göra till sina) var han tvungen att ”leva med ett och endast ett mål för ögonen”: de lägre klassernas frigörelse. För att uppnå detta mål var alla medel tillåtna: stöld, utpressning, till och med mord, för att inte nämna bedrägeri, svek, angivelse av oskyldiga människor eller infiltration av rivaliserande hemliga sällskap i avsikt att få kontroll över dessa – allt under sträng revolutionär disciplin. Brott mot denna medförde dödsstraff. En medlem övervägde till och med att förgifta sin egen far och skänka sitt arv åt den revolutionära rörelsen. Det gjordes upp planer för rån – dessa skulle senare komma att benämnas ”expropriationer” – av företag och statliga institutioner. Målet framför alla andra var emellertid att mörda tsaren och ta sitt eget liv genom att krossa en ampull med explosivt kvicksilver mellan tänderna – Berkman försökte göra detta efter sitt mordförsök på Frick – så att polisen aldrig skulle kunna få reda på hans verkliga identitet. Isjutin, som var inspirerad av Orsinis försök att mörda Napoleon III, lät utsprida ryktet att ”Helvetet” endast var en rysk sektion av en revolutionär organisation som var utbredd över hela Europa och vars avsikt var att utplåna monarker överallt. Sålunda banade Isjutin väg för en ny mystifikationsteknik som Netjajev skulle komma att utveckla till stor konst.

Ännu en länk i den ryska jakobinismens kedja, en kedja som sträcker sig från Pestel till Lenin, var Peter Tkatjev, som hävdade att en framgångsrik revolution endast kunde åstadkommas av en tätt sammansvetsad elit som ”måste ha intellektuell och moralisk makt över majoriteten” och vars organisation fordrade ”centralisering, sträng disciplin, snabbhet, beslutsamhet och en precist samordnad verksamhet”. Det är värt att notera, att Zaitjnevskij blev en av Tkatjevs mest orubbliga anhängare, trogen de jakobinska principerna ända till sin död. År 1869 samarbetade Netjajev med Tkatjev i utarbetandet av Ett program för revolutionär aktion, där de uppmanade till en organisation av ”revolutionära förebilder”, som i likhet med Isjutinkretsen skulle verka enligt principen att det revolutionära målet rättfärdigar alla medel. ”De som ansluter sig till organisationen”, skrev de, ”måste ge upp varje ägodel, yrke eller familjeband, emedan familjer och yrken skulle kunna avleda medlemmarna från deras aktiviteter.” Återigen likt Isjutin föreställde de sig en union av revolutionära organisationer runt om i hela Europa, med ett centrum i väst, och det var kanske detta som föresvävade Netjajev när han 1869 reste till Schweiz, där han för första gången sammanträffade med Michail Bakunin.

Revolutionärens katekes
Innan Netjajev lämnade Ryssland, inledde han sin väg på mystifikationens och bedrägeriets områden. I mars 1869 erhöll Vera Zasulitj ett anonymt brev av följande lydelse: ”När jag i dag var ute och promenerade på Vasievskijön, såg jag en vagn med fångar. En hand sträcktes ut genom fönstret och släppte ned ett meddelande. I samma ögonblick hörde jag följande ord: ‘Om ni är student, så se till att detta brev kommer till anvisad adress.’ Jag är student och ser det som min plikt att efterkomma denna anmodan. Förstör brevet.” Den medföljande noten, med Netjajevs handstil, lät meddela hans vänner att han hade blivit arresterad och skulle föras till Peter-Pauls-fästningen. Strax därefter sattes ett rykte i omlopp att han hade flytt från fästningen – en aldrig tidigare utförd bedrift – och var på väg västerut. I själva verket hade det emellertid aldrig förekommit någon flykt, och än mindre någon arrestering. Allt var uppdiktat. Det var den första i en hel serie eskapader som Netjajev uppfann för att han skulle framstå som en hjälte, omgiven av en nimbus av mystik och värdig rollen som den ”revolutionära förebild” som fanns i hans och Tkatjevs Program för revolutionär aktion.

Netjajev lämnade Ryssland den 4 mars 1869. När han kom fram till Geneve, tog han genast kontakt med Bakunin och påstod sig representera en mäktig revolutionär organisation inom tsardömet. Bakunin blev genast betagen av denne ”unge vilde”, denna ”tigerunge”, som han kallade Netjajev. ”Jag har här hos mig”, skrev han till James Guillaume den 13 april 1869, ”en av dessa unga fanatiker som inte känner några tvivel, som inte fruktar någonting… troende utan Gud, hjältar utan retorik.” För Bakunin framstod Netjajev som den idealiske revolutionäre konspiratören, budbärare från en ny generation, vars energi, beslutsamhet och orubblighet skulle kullkasta den tsaristiska ordningen. Netjajevs ankomst till Schweiz skänkte, som E. H. Carr påpekat, den åldrade Bakunin ett nytt livshopp, en pånyttfödelse av det revolutionära hoppet och en fläkt från hans fädernesland, som han aldrig skulle få återse. För Bakunin var Netjajev, som Michael Confino uttrycker det, ”den ryska ungdomen, det revolutionära Ryssland, Ryssland självt”.

Under våren och sommaren 1869 utgav Bakunin och Netjajev en serie småskrifter och manifest, som uppmanade till social omvälvning i Ryssland. I Några ord till våra unga bröder i Ryssland uppfordrade Bakunin den revolutionära ungdomen att ”gå till folket” med ett budskap om uppror, att väcka det till en kamp på liv och död mot staten och de privilegierade klasserna, i likhet med Stenka Razins uppror tvåhundra år tidigare. ”Unga män med utbildning får inte bli folkets välgörare, inte dess diktatorer och vägledare, utan endast hävstänger för folket, hjälpa det att befria sig självt, att samordna sin kraft och styrka”, deklarerade Bakunin. ”Se upp med lärdom, i vars namn man försöker fjättra er och ta er styrka ifrån er. Lärdom av detta slag måste dö med den värld som den är ett uttryck för.”

Ett liknande upprop, Till universitetets, högskolans och tekniska institutets studenter, avfattat av Netjajev, och ett annat, rubricerat Ryska studenter, författat av Nikolaj Ogarev, en nära medarbetare till Herzen och Bakunin. De övriga – Hur den revolutionära frågan yttrar sig, Revolutionens principer och Publikationer av sällskapet för ”Folkets Rättvisa”, nr 1 (bestående av två artiklar daterade sommaren 1869) – var alla osignerade, och det har inte blivit entydigt fastställt vilka deras upphovsmän är. Dessa texter prisade urskillningslös förstörelse i revolutionens namn, de predikade rättfärdigandet av alla medel för att nå revolutionens mål. Hur den revolutionära frågan yttrar sig är anmärkningsvärd för sitt förhärligande av banditism i tydligt bakuninistiska termer. ”Stråtrövaren i Ryssland är den ende sanne revolutionären – revolutionären som inte hänger sig åt frasmakeri och litterär vältalighet, handlingens oförsonlige, outtröttlige, otämjbare revolutionär… Stenka Razins och Pugatjevs ärodagar närmar sig. Låt oss bereda oss för festen.”

Frågan om vem som är upphovsman till Revolutionens principer (vilken förefaller vara ett verk av Netjajev) är speciellt viktig på grund av denna pamfletts starka stilistiska likhet med Revolutionärens katekes. ”Vi erkänner ingen annan handlingsmetod än utrotning, men vi medger att de former den kan ta sig kan vara ytterst skiftande – gift, kniv, rep etc. I denna kamp helgar revolutionen alla medel lika.” Folkets Rättvisa nr 1, med dess maningar till bondeuppror à la Razin och Pugatjev och dess kritik av folkets ”icke önskvärda lärare” vilkas lärdom torkat ut deras ”folkliga vätskor”, bär såväl Bakunins som Netjajevs kännemärke, även om dess maning att följa Isjutins exempel låter mer likt ”den unge vilden”: ”Isjutin har tagit de första stegen, och nu är det tid för oss att börja röra på oss, innan hans heta spår har svalnat.”

det var under denna period mellan april och augusti 1869 som den ökända Revolutionärens katekes skrevs. Den har varit föremål för hetsiga kontroverser och diskussioner allt sedan dess. Den hade förebådats av tidigare dokument från den europeiska revolutionära rörelsen och ger uttryck för idéer och känslor som redan framlagts av Zaitjnevskij och Isjutin i Ryssland och av carbonari och ”Unga Italien” i väst. Genom att driva sina föregångares hänsynslöshet och immoralitet till sin yttersta spets utgör den dock det mest fullständiga uttrycket för en revolutionär trosuppfattning och har intagit en framstående plats i revolutionär historia under mer än ett århundrade. I Katekesen framställs revolutionären som fullkomligt i avsaknad av moral, beredd att utföra vilket brott, vilket förräderi, vilken usel handling eller vilket bedrägeri som helst för att uppnå krossandet av den bestående ordningen.

Katekesen är uppdelad i två delar: (1) Organisationens allmänna regler, vilka består av 22 paragrafer, och (2) egler för revolutionärens uppförande, med 26 paragrafer under tre rubriker: Revolutionärens inställning till sig själv, Revolutionärens inställning till sina revolutionära kamrater, Revolutionärens inställning till samhället. Del två, som är den berömda delen, har publicerats i stora upplagor på många språk och i många utgåvor, medan den första delen inte översatts och publicerats i tillnärmelsevis samma utsträckning.

Den ursprungliga versionen av Katekesen, avfattad i chiffer med latinska bokstäver, tog Netjajev med sig tillbaka till Ryssland i augusti 1869. Vid en razzia mot Netjajevs anhängare tre månader senare kom den i polisens händer och användes som bevismaterial i rättegången mot dem. Det ursprungliga manuskriptet, som publicerades första gången i Pravitelstvennyi Vestnik (Regeringens härolder) i juli 1871, gick förlorad i en brand i justitieministeriet 1917. Men texten publicerades på nytt i tidskriften Borba Klassov (Klasskampen) 1924 efter en avskrift som man funnit i arkivet hos tsarens hemliga polis.

Katekesens andra del gavs ut på franska av marxisterna 1873 under kampanjen mot Bakunin inom Första Internationalen. Den första engelska översättningen publicerades 1939 i Max Nomads Apostles of Revolution. ”Revolutionären är en förtappad människa”, börjar Katekesens andra del, med ett språk som påminner om Isjutins. ”Han har inga egna intressen, inga egna åtaganden, inga känslor, inga bindningar, inga ägodelar, inte ens ett eget namn. Han är uppslukad av ett enda, allt överskuggande intresse, en enda tanke, en enda lidelse – revolutionen! (§1). han studerar kemi och annan naturvetenskap i avsikt att förgöra sina fiender (§3). han har avskurit alla sina förbindelser med den samhälleliga ordningen, med utbildningens värld och med konventionell moral. ”För honom är allt som främjar revolutionens seger etiskt och allt som hindrar den oetiskt och brottsligt” (§4). ”Alla ömma känslor – familjelycka, kärlek, tacksamhet, ja, till och med hedern – måste hos honom ge vika för en allt överskuggande kylig lidelse för revolutionens sak. För honom finns bara en glädje, en tröst, en belöning, en tillfredsställelse – revolutionens seger. Dag och natt måste han behärskas av en enda tanke, ett enda mål – obeveklig förstörelse. Med detta för ögonen måste han, outtröttligt och kallblodigt, vara beredd att offra sitt liv eller med egna händer döda dem som står i vägen för revolutionens seger” (§6). Den revolutionära organisationen måste göra upp en förteckning på personer som skall utrotas (§15), och ”de människor som är särskilt skadliga för den revolutionära organisationen måste förgöras” (§16). Revolutionären måste snärja dem som har mest pengar och inflytande och ”göra dem till sina slavar” (§18). Vad gäller de liberala, ”bör man skaffa sig inflytande över dem, luska ut deras hemligheter, kompromettera dem till det yttersta, så att alla flyktvägar stängs för dem” (§19). de avslutande paragraferna upprepar det eldfängda budskapet i Några ord till våra unga bröder, Hur den revolutionära frågan yttrar sig och Revolutionens principer: ”Vår uppgift är förstörelse, fruktansvärd, fullständig, universiell och obarmhärtig.” (§24). ”Låt oss förena oss med de djärva rövare som är de enda sanna revolutionärerna i Ryssland” (§25).

Frågan om vem som är upphovsman till Katekesen har varit föremål för utdragna och bittra dispyter. I avsaknad av slutgiltiga bevis har de flesta forskare som är fientliga mot anarkisterna tillskrivit Bakunin författarskapet, medan andra gjort gällande att texten författats av Netjajev, och ytterligare andra har ansett att den är en produkt av samarbetet mellan dem båda under året 1869. Sådana utmärkta forskare som Max Nettlau, E. H. Carr och Franco Venturi i väst och B. P. Kozmin i Sovjetunionen har tillskrivit Bakunin Katekesen i likhet med Bakunins egna medarbetare Z. K. Ralli och Michail Sazjin (Armand Ross), vilka påstod sig ha sett ett exemplar av manuskriptet skrivet med Bakunins handstil. Vissa, däribland Carr, har anfört argument att Katekesen bär spår av Bakunins litterära kompositionsform (han hade publicerat en revolutionär katekes 1866). Katekesen som litterär form användes emellertid mycket ofta av revolutionärer både i Ryssland och Västeuropa under hela 1800-talet. För övrigt framhåller Michael Confino att en jämförelse mellan Revolutionärens katekes och Bakunins tidigare Revolutionär katekes visar att de är ”radikalt olika” i fråga om stil och ordval. Både beträffande stil och innehåll förefaller den förra ha framsprungit ur revolutionära studentkretsar inom Ryssland under 1860-talet – kretsar i vilka Bakunin, i motsats till Netjajev, inte umgicks – snarare än ur den äldre landsflyktiga generationen i Schweiz.

Viktiga nya vittnesbörd i denna fråga hittar man i ett brev från Bakunin till Netjajev den 2-9 juni 1870, som finns tillgängligt i Natalie Herzens arkiv i Bibliotheque nationale i Paris och som publicerades för första gången av Mivhael Confino 1966 i Cahiers du Monde Russe et Soviétique. Det är det längsta och mest intressanta brev som Bakunin någonsin skrivit; det tog åtta dagar att fullborda och upptar mer än 30 sidor tättskriven text. Bakunin förkastar i detta brev det han kallar ”din katekes”, liksom hela Netjajevs ”jesuitiska program”. På grundval av detta uttalande måste nu Katekesen tillskrivas Netjajev, fastän det på intet vis med säkerhet kan fastslås att Bakunin inte skulle ha haft någon del i utarbetandet eller granskningen av texten. Ty Katekesen skrevs under en period då de två männen samarbetade intimt, och även om författarskapets börda vilade på Netjajev, kan Bakunin ändå ha hjälpt till med utskrift och redigering. Detta skulle kunna förklara den då och då förekommande bakuninistiska stilen, liksom den påstådda förefintligheten av ett exemplar med Bakunins handstil. Bakunins brev till Netjajev den 2-9 juni 1870 bestyrker att han var väl förtrogen med Katekesen vid tiden för dess tillkomst – en tid då han var ytterst mottaglig för Netjajevs påverkan – och, vilket är viktigt, inte reste några invändningar mot den förrän han blev ovän med Netjajev ett år senare.

Ivanovaffären
Innan Netjajev återvände till Ryssland med manuskriptet till Katekesen, hade han redan börjat tillämpa dess föreskrifter. Han hade ju redan bedragit sina revolutionära kamrater med den uppdiktade historien om sin arrestering och flykt, och nu skickade han komprometterande brev och revolutionär litteratur till sina mer moderata bekanta i Ryssland för att misstänkliggöra dem hos myndigheterna och för att, i enlighet med §§18 och 19 i Katekesen, involvera dem djupare i revolutionär aktivitet. Enbart i St Petersburg uppsnappades mellan mars och augusti 1869 inte mindre än 560 försändelser till 387 adressater. Följande samma princip brukade Netjajev senare i utpressningssyfte stjäla privata brev och dokument från Bakunin och hans krets, och han begick till och med mord för att kunna få sina medskyldiga att underkasta sig hans vilja. Allt detta utfördes med fullständigt åsidosättande av all anständighet och rättvisa och har gått till den revolutionära historien under benämningen ”netjajevism”.

Under tiden hade Bakunin unnat sig lite egna mystifikationer. I maj 1869 försåg han Netjajev med ett intyg som utnämnde honom till ”befullmäktigat ombud nr 2771 för den ryska sektionen av Revolutionära världsalliansen”. Intyget var signerat av Bakunin och bar den Europeiska revolutionära alliansens centralkommittés stämpel. det hela var en ren fantasiprodukt, i stil med Isjutins och Netjajevs, avsedd att skapa intryck av ett världsomspännande nätverk av revolutionärer. E. H. Carr konstaterar sarkastiskt: ”Sålunda mottog Netjajev, den självutnämnde representanten för en förmodligen obefintlig revolutionär kommitté, av Bakunin fullmakt att i Ryssland representera den icke-existerande Europeiska revolutionära alliansen. Det var en delikat situation, som torde ha få paralleller vare sig i komedin eller i historien.” För att ytterligare höja Netjajevs prestige övertalade Bakunin Ogarev att tillägna hans ”unge vän Netjajev” en dikt som skrivits till minne av en ung student som hade ljutit martyrdöden i Sibirien. Dikten gavs ut i broschyrform, och hösten 1869 cirkulerade den i Ryssland, där den bidrog till att skapa legenden om Netjajev.

I slutet av augusti 1869 återvände Netjajev till Ryssland utrustad med dikten, Katekesen och Bakunins och Ogarevs välsignelser. Vid ankomsten till Moskva tog han itu med att organisera en revolutionär sammanslutning som han kallade Folkets Rättvisa – samma namn som den tidskrift som utgavs i Geneve – och som byggde på Katekesens principer. Det var en hemlig, disciplinerad sammanslutning uppdelad i ”revolutionära femmannagrupper” (i likhet med Isjutins ”Helvetet” och den första ”Jord och Frihet”-rörelsen på 1860-talet och de hemliga sammanslutningarna i hela Västeuropa). Varje medlem var skyldig en ledare ovillkorlig lydnad, och denne i sin tur mottog order från en centralkommitté. Organisationens mål var att få igång folkresningar den 19 februari 1870, som var den nionde årsdagen för livegenskapens upphävande, och dess officiella emblem var en yxa med orden ”Kommittén för Folkets Rättvisa av den 19 februari 1870”. Organisationen dominerades av Netjajev, som enligt samstämmiga uppgifter krävde fullständig och blind lydnad av sina kamrater, till vilka han utfärdade order i den icke-existerande centralkommitténs namn. Netjajev hetsade medlemmarna att spionera på varandra och uppmuntrade bruket av rån och utpressning för att skaffa pengar för saken.

Sådana metoder visade sig tydligen alltför motbjudande för en av de mest kompetenta i organisationen, en student vid Petrovsk lantbrukshögskola med det osannolika namnet Ivan Ivanovitj Ivanov. Ivanov tycks ha varit en hedervärd och intelligent medlem i den revolutionära grupp som bildats vid högskolan; han var aktiv inom studentkooperationen, ägnade tid åt att undervisa barn till bönder och utövade avsevärt inflytande bland sina revolutionära kamrater. Vid något tillfälle gjorde han tydligtvis invändningar mot Netjajevs order, ifrågasatte existensen av den centralkommitté i vars namn Netjajev påstod sig tala och hotade möjligen också med att bilda en ny revolutionär grupp efter mer demokratiska linjer, något som Netjajev knappast skulle ha tolererat. I varje fall lyckades Netjajev övertyga några av sina anhängare om att Ivanov planerade att ange dem och att det, i enlighet med §16 i Katekesen (”de människor som är särskilt skadliga för den revolutionära organisationen måste förgöras”), var nödvändigt att röja honom ur vägen.

Natten till den 21 november 1869 lockades Ivanov till en grotta i lantbrukshögskolans park under förevändning att man skulle hämta en tryckpress där. När han kom dit blev han attackerad och misshandlad av Netjajev och fyra medbrottslingar. Netjajev försökte strypa honom, men fick ett kraftigt bett i handen, varpå han drog en pistol och sköt Ivanov i huvudet. Stenar bands vid kroppen, som sedan slängdes i en närliggande damm. På detta sätt undanröjde Netjajev en potentiell motståndare, medan han samtidigt gjorde sina kamrater medskyldiga för att försäkra sig om deras lydnad. Det var ett extremt exempel på hans teknik att uppnå underkastelse genom att dra in sina kamrater i brottsliga handlingar. Deras offer var emellertid inte någon tsaristisk agent, utan en ur deras egna led som hade framkallat deras ledares fiendskap.

Mordet på Ivanov väckte stort uppseende. Dostojevskij använde händelsen som underlag för sin roman Onda Andar, med Verchovenskij som representant för Netjajev och Skatov som Ivanov. Upptäckten av Ivanovs döda kropp fyra dagar efter mordet ledde till arresteringen av ungefär 300 revolutionärer och slutligen till rättegången mot 84 ”netjajevister” sommaren 1871. En av de arresterade var Pjotr Lavrovs svärson, Michail Negreskul, som tidigare opponerat mot Netjajevs taktik i St Petersburg och som var bland dem som Netjajev försökt kompromettera genom att skicka revolutionära proklamationer från Schweiz. Negreskul fördes till Peter-Paul-fästningen, insjuknade i lungsot och dog slutligen i husarrest i februari 1870. Under tiden hade Netjajev lyckats slinka ur ur Moskva och begivit sig till St Petersburg, där han skaffade ett falskt pass. Han lyckades ta sig över gränsen i december 1869 och lämnade sina kamrater bakom sig att bära straffet.

Brytningen
Den 12 januari 1870 fick Bakunin, som då bodde i Locarno, ett brev från Ogarev, som meddelade att Netjajev hade anlänt till Geneve. Bakunin hoppade högt av glädje, så häftigt att han ”nästan slog in taket med sitt åldrade huvud”. En kort tid senare kom Netjajev till Locarno, och de båda männen återupptog sitt samarbete. De gav ut två manifest till den ryska adeln, varav det första förmodligen skrevs av Bakunin och det andra av Netjajev. Netjajev gav också ut ett andra nummer av Folkets Rättvisa (daterat vintern 1870) och sex nummer av Klockan i april och maj 1870.

För att finansiera dessa satsningar använde Netjajev pengar ur den sk Bakhmetievfonden, som överlåtits till Alexander Herzen av en ung rysk adelsman, som 1858 begav sig till Söderhavet för att grunda ett utopiskt samfund. När Herzen träffade Netjajev i Geneve 1869, tyckte han instinktivt illa om honom. Men efter påtryckningar från Bakunin och Ogarev överlämnade han halva fonden, av vilken en stor del gick till Netjajev, som använde pengarna till att finansiera sina revolutionära aktiviteter när han återvände till Ryssland. När Herzen dog i januari 1870, yrkade Bakunin på att Ogarev skulle göra anspråk på återstoden av fonden hos Herzens familj. Herzens son överlämnade pengarna, och från Ogarev gick nästan hela summan vidare till Netjajev, som vägrade att underteckna något kvitto, utan mottog pengarna i den obefintliga centralkommitténs namn.

Ungefär vid samma tidpunkt hade Bakunin egna privata ekonomiska bekymmer. Från en rysk förläggare vid namn Poliakov hade han accepterat ett uppdrag att översätta Marx’ Kapitalet och fått ett förskott på 300 rubel, men han kom ingen vart med översättningen. Den 17 februari 1870 skrev Netjajev ett hotelsebrev till en rysk student, Ljubavin, som hade fungerat som mellanhand mellan Bakunin och Poliakov, och krävde att Bakunin skulle lämnas i fred och lösas från kontraktet. Brevet, som var skrivet på Folkets Rättvisas centralkommittés brevpapper, utstyrt med en yxa, en dolk och en pistol, utnyttjades senare av Marx för att misskreditera Bakunin och få honom utesluten ur Internationalen.

Snart började emellertid relationerna mellan Bakunin och Netjajev att försämras. Brytningen som följde var, som Arthur Lehning och Michael Confino påvisat, en komplicerad historia, som omfattade psykologiska, ekonomiska, politiska, moraliska och ideologiska aspekter. Under Netjajevs andra vistelse i Schweiz var hans inställning till Bakunin inte densamma som den hade varit ett år tidigare. Enligt Ralli visade han inte längre någon aktning för sin läromästare. Tvärtom fordrade han att man skulle betrakta honom själv som den enda personen med seriös revolutionär organisation bakom sig. han behandlade Bakunin mer och mer bryskt och förvägrade honom till och med pengar ur Bakhmetievfonden för hans dagliga behov. För Sazjin beklagade han sig över att Bakunin inte längre hade ”det mått av energi och självförnekelse” som fordrades av en sann revolutionär, en återspegling av generationskonflikten – söner mot fäder, ”60-talets män” mot ”40-talets män” – inom den populistiska rörelsen. Han började rent av behandla Bakunin som Katekesen förespråkade att liberalerna borde behandlas efter det att man utnyttjat dem maximalt. han försökte att tillämpa sina egna auktoritära metoder mot Bakunin och hans vänner och gick till och med så långt att han stal deras privata papper i avsikt att utöva utpressning mot eller manipulera dem i framtiden (”man bör skaffa sig inflytande över dem, luska ut deras hemligheter, kompromettera dem till det yttersta, så att alla flyktvägar stängs för dem” – §19 i Katekesen).

Bakunins besvikelse var oerhörd. Han hade fått betala dyrt för att han låtit sig bedåras av ”pojken”. ”Om du presenterar honom för en vän, kommer han genast att sätta i gång med att utså split, sprida skvaller och sprida ränker mellan dig och din vän och få er att gräla”, skrev Bakunin. ”Om din vän har en hustru eller en dotter, kommer han att försöka förföra henne och göra henne med barn i syfte att rycka henne ur den konventionella moralens grepp och mot hennes egen vilja tvinga henne in i en revolutionär protest mot samhället.” (Det var precis så Netjajev betedde sig mot Natalie Herzen, såsom det beskrivits i hennes dagbok.) Under tiden hade Herman Lopatin anlänt från Ryssland och berättade nu sanningen om mordet på Ivanov, förklarade att ärren på Netjajevs finger var hans offers dödsmärken och avslöjade att både Netjajevs centralkommitté och hans omskrutna flykt från fästningen bara var fantasier.

Konfliktens höjdpunkt kom i och med Bakunins brev till Netjajev den 2-9 juni 1870, som Confino betecknat som ett av de märkligaste dokumenten i den revolutionära rörelsens historia under 1800-talet. Ty det sprider inte bara ljus över upphovsmannaskapet till den ryktbara Katekesen, utan klargör också orsakerna till Bakunins brytning med Netjajev, hjälper oss att förstå deras skilda åsikter om hemliga organisationer och belyser framför allt frågan om revolutionär etik, förhållandet mellan medel och mål – en fråga som revolutionärer överallt har fortsatt att konfronteras med.

Bakunin ger uttryck åt sin besvikelse och sin nästan outhärdliga förödmjukelse; han skriver med stor känsla och kraft. Han beklagar sig för Netjajev över att ha haft ”fullständig tilltro till dig, medan du lurade mig”. ”Jag visade mig vara en fullkomlig dåre. Det är pinsamt och skamligt för en man med min erfarenhet och i min ålder. Vad värre är, jag har spolierat mina möjligheter när det gäller den ryska rörelsen och Internationalen.” I fråga om revolutionen avvisar Bakunin bestämt Netjajevs jakobinism och blanquism – hans tro på erövringen av makten genom en revolutionär minoritet och upprättandet av en revolutionär diktatur – och förordar i stället ett spontant massuppror: ”Jag är djupt övertygad om att varje annan revolution är svekfull, skadlig, och innebär döden för friheten och folket.”

Vilken är då den revolutionära organisationens roll? Netjajevs uppfattning ät felaktig och bereder marken för nya ”utsugare av folket”, dödar ”all lojalitetskänsla” och ”utbildar dem i lögn, misstänksamhet, spioneri och angiveri”. Den sanna revolutionära organisationen, säger Bakunin, ”prackar inte på folket några nya föreskrifter, reglementen eller livsmönster, utan frigör helt enkelt dess vilja och ger stort utrymme åt dess självbestämmande och dess ekonomiska och sociala organisationer, som måste skapas av massorna själva, nerifrån och inte uppifrån”. Den revolutionära organisationen måste ”efter revolutionens seger omöjliggöra upprättandet av en statsmakt över folket – till och med dess mest revolutionära, till och med din form av statsmakt – därför att varje sådan makt, vad den än kallar sig, oundvikligen skulle underkasta folket det gamla slaveriet i ny form”. Fortfarande älskar jag dig djupt”, skriver Bakunin, men du måste förkasta ditt ”falska jesuitiska system”, detta ”bedrägliga system, som alltmer håller på att bli ditt enda system, ditt huvudsakliga vapen och medel, och som är olycksdigert för ändamålet självt”.

Detta var Bakunins maning till sin egensinnige lärjunge. Men hans eget förkastande av ”netjajevismen” var långt ifrån fullständigt. Hur besviken han är var, förblev hans inställning till Netjajev ambivalent. I hans ögon förblev Netjajev en hängiven revolutionär som handlade medan andra bara pratade och vars energi, uthållighet, djärvhet och viljestyrka fortfarande utövade en oerhörd dragningskraft. ”Du är en lidelsefull och hängiven människa”, skriver Bakunin till Netjajev. ”Häri består din styrka, ditt värde och ditt berättigande.” Om du också ändrar dina metoder, tillägger han, ”önskar jag inte bara förbli din bundsförvant, utan också göra detta förbund ännu tätare och fastare”.

Bakunin sände ett liknande budskap till Ogarev och hans kamrater: ”Det viktigaste för närvarande är att rädda vår vilsefarne och förvirrade vän. Trots allt förblir han en värdefull människa, och det finns få värdefulla människor här i världen… Vi älskar honom, vi tror på honom, vi är helt övertygade om att hans framtida verksamhet kommer att bli till ofantlig nytta för folket. Därför måste vi avleda honom från hans falska och olycksaliga väg.”

Trots sin sårade stolthet, trots sitt ogillande av Netjajevs principer och taktik var alltså Bakunins tillgivenhet för sin ”tigerunge” så stark att han inte förmådde att definitivt bryta med honom – oaktat lögnerna och förödmjukelserna, Katekesens otyglade immoralitet och till och med mordet på Ivanov. Men det fanns också fortfarande mycket som förenade dem. Deras program, medgav Bakunin, hade varit ”verkligt identiska”. Det var först efter det att Netjajev hade börjat använda sina bedrägliga metoder mot Bakunin själv som han uttryckligen tog avstånd från dem.

Bakunin hade i lika hög grad som Netjajev en förkärlek för konspirationer och hemliga organisationer. Trots sin hårdföra kritik av den revolutionära diktaturen var han själv en outtröttlig förespråkare för ett tätt sammansvetsat revolutionärt förbund, baserat på obetingad lydnad för en ledare. Bakunins okritiska beundrare övertygar inte någon, när de hävdar att hans hänvisningar till ”järnhård disciplin” eller en ”osynlig diktatur” är isolerade undantag, som antingen föregick den period då hans anarkistiska teorier blev fullt utvecklade eller som kom till uttryck då han stod under Netjajevs fördärvliga inflytande. Tvärtom var konspirationer ett centralt tema under hela hans revolutionära bana. Det var inte för intet sim han hyllade Bounarrotti som ”sin tids störste konspiratör”.

Under hela sitt vuxna liv, från 1840-talet till 1870-talet, försökte Bakunin skapa hemliga sällskap efter mönster av dem i väst. År 1845 blev han frimurare. Och 1848 förordade han skapandet av en hemlig organisation, bestående av tre- eller femmannagrupper som skulle vara ”underkastade strikt hierarki och ovillkorlig lydnad inför ett centralt organ”. Han övergav heller aldrig denna målsättning under de följande åren. Under 1860-talet grundade han en hel rad av hemliga sällskap – Florentinska brödraskapet (1864), Internationella brödraskapet (1866), Internationella alliansen för socialistisk demokrati (1868) – och utarbetade föreskrifter som skulle reglera medlemmarnas verksamhet. Organisationen skulle fungera som ”ett slags generalstab” vara ”osynligt verksam bland massorna” och förbli intakt även efter det att revolutionen fullbordats, i syfte att förhindra införandet av en ”officiell diktatur”. Den skulle själv utöva en ”kollektiv diktatur”, en diktatur ”utan kännemärke, utan titel, utan officiell sanktion, och desto mäktigare, eftersom den saknar maktens yttre skepnad”. Dess medlemmar, förklarade Bakunin med ett språkbruk som påminner om Katekesens, måste underkasta sig ”sträng disciplin”, och den som bröt mot denna skulle bestraffas med ”uteslutning och drabbas av alla medlemmars hämnd”. Så sent som 1872 kunde han fortfarande skriva: ”Vårt mål är att skapa en mäktig, men osynlig organisation, som måste förbereda och leda revolutionen.”

Samma ståndpunkt intar han i sitt brev till Netjajev. Folkets revolution, upprepar han, måste ”ledas osynligt, inte genom en officiell, utan genom en namnlös och kollektiv diktatur, som består av dem som är anhängare av folkets fullständiga frigörelse från allt förtryck och som är fast sammanslutna i ett hemligt sällskap och alltid och överallt handlar till förmån för ett gemensamt mål och i enlighet med ett gemensamt program”. Han kallar den revolutionära organisationen ”folkets armés generalstab” och tillägger, återigen med ett ordval som påminner om Katekesens, att den måste bestå av personer ”som är lidelsefullt och orubbligt hängivna, som så långt som möjligt har avsagt sig alla personliga intressen och en gång för alla, för hela livet och ända in i döden, avstått från allt som utövar lockelse på människor, alla materiella bekvämligheter och glädjeämnen, all den tillfredsställelse som kan uppnås genom ärelystnad, social ställning och berömmelse… De måste vara helt och hållet uppslukade av en enda tanke: folkets frigörelse.”

Organisationen måste dessutom ha en exekutivkommitté och fordra sträng disciplin av sina medlemmar. Paradoxalt nog måste denna förtrupp vara moraliskt ren, men ändå i vissa fall – och här återfinner vi på nytt Katekesens tankegångar – inlåta sig i lögner och bedrägeri, i synnerhet mot rivaliserande revolutionära grupper: ”Organisationer med målsättningar som ligger nära vårt måste tvingas uppgå i vår organisation eller åtminstone underordnas den utan att de själva har vetskap om det… Allt detta kan inte åstadkommas enbart genom att propagera sanningen; list, slughet, bedrägeri är nödvändiga. Jesuitiska metoder och spridandet av förtal kan användas för detta ändamål… Denna enkla lag måste således vara grunden för vår verksamhet: sanning, ärlighet, ömsesidigt förtroende mellan alla Bröder och i förhållande till alla människor som vi bedömer kan komma att upptas i Brödraskapet – lögner, list, förtal och, om nödvändigt, våld mot våra fiender.”

Bakunins metoder är alltså inte så fjärran från Netjajevs. Den huvudsakliga skillnaden är kanske att Netjajev omsatte dem i handling – inklusive utpressning och mord, som användes mot såväl vänner som fiender – medan Bakunin inskränkte sig blott och bart till ord eller till sådana förhållandevis harmlösa mystifikationer som den världsomspännande revolutionära allians i vars namn han påstod sig tala.

Fängelse
Efter brytningen sommaren 1870 träffades Bakunin och Netjajev aldrig igen. Netjajev reste till London, där han gav ut en tidning med namnet Obsjtjina (Kommunen), i vilken han krävde att Bakunin och Ogarev skulle överlåta återstoden av Bakhmetievfonden på honom. Efter att ha besökt Paris strax före kommunardupproret återvände han till London och reste sedan på nytt till Schweiz, där han drog sig fram i sin faders gamla yrke som skyltmålare och där Mazzinis italienska anhängare en tid gav honom tak över huvudet. Den tsaristiska regeringen var emellertid fast besluten att få tag i honom och ödslade mer pengar och möda på efterspaningarna av honom än på någon annan revolutionär. Bakunin sände Netjajev en varning om att myndigheterna var honom på spåren, men Netjajev ignorerade den, övertygad om att hans gamle läromästare bara ”försöker få bort mig från Zürich”. Till sist angavs Netjajev, den 14 augusti 1872, för den schweiziska polisen av Adolf Stempkowski, en före detta polsk revolutionär som blivit rysk spion. Strax därefter utlämnades han till Ryssland som en vanlig simpel mördare, trots kraftiga protester från hans landsflyktiga kamrater (däribland Bakunin) att han i själva verket var politisk flykting.

Bakunin gav uttryck åt sin sympati för Netjajev i ett märkligt brev till Ogarev den 2 november 1872 som förtjänar att citeras utförligt:

”Jag hyser djup medömkan med honom. Ingen har någonsin så avsiktligt gjort mig så mycket skada som han, men jag hyser medömkan med honom i alla fall. Han var en människa med en sällsynt handlingskraft, och när vi träffades brann en mycket varm och ren låga i honom för vårt fattiga, förtryckta folk; vårt historiska och nuvarande nationella elände smärtade honom verkligen. Vid den tidpunkten var hans yttre uppträdande tämligen motbjudande, men hans inre jag hade ännu inte besudlats. Det var hans auktoritära inställning och hans otyglade självrådighet, hans okunnighet tillsammans med hans machiavellianism och jesuitiska metoder som på ett mycket beklagligt sätt slutligen och oåterkalleligen störtade honom i fördärvet… En inre röst säger mig att Netjajev, som är förlorad för alltid och förvisso vet att han är förlorad, nu ur djupet av sitt vanställda och besudlade, men långtifrån usla eller gemena väsen kommer att mana fram all sin primitiva kraft och allt sitt mod. Han kommer att gå under som en hjälte, och den här gången kommer han inte att förråda något eller någon. Detta är vad jag tror. Vi får se om jag har rätt.”

Resten av historien om Netjajev kan återges i korta drag. När han ställdes inför rätta i Moskva i januari 1873 var hans uppträdande omedgörligt och trotsigt. ”Jag vägrar att vara slav under er tyranniska regering”, förkunnade han. ”Jag erkänner inte tsaren och detta lands lagar.” an vägrade att besvara alla frågor och släpades till sist i väg från de anklagades bänk ropande: ”Ned med despotismen!” Efter att ha dömts till 20 års straffarbete förklarade han sig vara ”en folkets son” och åkallade Razin och ugatjev ”som hängde adelsmännen precis som man i Frankrike skickade dem till giljotinen”. Vid den offentliga ”skådeprocessen” efter rättegången ropade han: ”Ned med tsaren! Länge leve friheten! Länge leve det ryska folket!”

De sista tio åren av sitt liv tillbringade Netjajev inspärrad i isoleringscell i Peter-Pauls-fästningen, det fängelse som han hade påstått att han rymt ifrån 1869. Hans agerande i fängelset var, som Max Nomad har sagt, ”en av de stora episoderna i den revolutionära historien”. När general Potapov från hemliga polisen besökte honom i hans cell och erbjöd honom strafflindring om han var beredd att bli infiltratör, slog Netjajev till honom i ansiktet så att han började blöda. Under de följande två åren hölls han fjättrad till händer och fötter tills hans kropp började ruttna.

Ändå förblev Netjajevs livskraft obruten. Ja, till och med från fängelset lyckades han utöva sin karismatiska utstrålning på andra. Han vann vakterna för sin sak, och de började kalla honom för sin ”örn”. Han fick dem att läsa Folkviljans illegala tidning och lärde dem till och med att skriva chiffrerade brev. Med deras hjälp lyckades han i själva verket kommunicera med sina medfångar och till sist med världen utanför. Han skickade brev till Folkviljans centralkommitté en kort tid före attentatet mot Alexander II. Vera Figner berättar i sina memoarer om hur entusiasmerade de blev när de fick reda på att Netjajev fortfarande var i livet och befann sig i den närbelägna Peter-Paulsfästningen och inte i Sibirien, dit de trott att han hade förpassats. Deras planer på att befria honom uppsköts emellertid för att man skulle kunna inrikta alla sina krafter på attentatet mot tsaren. Efter attentatet oskadliggjordes Folkviljan, och Netjajevs förhållande till sina vakter uppdagades på grund av en medfånges förräderi. Till följd av detta blev över 60 fängelsevakter arresterade och ställda inför rätta, medan Netjajev själv utsattes för en obarmhärtig behandling som inom kort bröt ner hans hälsa. Han dog av lungsot och skörbjugg den 21 november 1882 vid 35 års ålder och gick bort ”som en hjälte”, som Bakunin hade förutspått.

Slutsatser
vad kan vi då dra för slutsatser om Netjajev? Var han en nattsvart bov utan några försonande drag eller en hängiven revolutionär som blivit orättvist förtalad av sina belackare? I viss mån förblir han givetvis en gåta, och att skriva en heltäckande biografi, med utnyttjande av alla tillgängliga källor, skulle vara en fascinerande uppgift. Tills vidare kan man emellertid avge vissa omdömen. På plussidan måste man sätta hans obestridliga mod och hängivenhet. han var, enligt Sazjin, utrustad med ”kolossal energi, fanatisk hängivenhet för revolutionen, stålkaraktär och outtömlig arbetskapacitet”. Han levde ett fattigt och i högsta grad självuppoffrande liv. Av de pengar han erhöll ur Bakhmetievfonden använde han inte något för egen del. Inte heller kan äktheten i hans revolutionära lidelse eller hans hat mot privilegier och utsugning betvivlas. Han fick umgälla detta med att spärras in i en fängelsehåla under nästan en tredjedel av sitt liv, ett öde som han uthärdade med en värdighet som är oöverträffad i det revolutionära martyrskapets historia.

Men hans osjälviska hängivenhet hade en hård och hänsynslös prägel. Den mildrades inte av den värme och den medkänsla som Bakunin besatt i sådant övermått. Netjajev vann snarare sitt inflytande genom sin vildsinta energi, sin kallblodiga immoralitet och sitt gränslösa hat mot etablissemanget och mot alla som han ansåg som sina fiender. Hans största brister, skrev Lev Deutsch, var ”en ofantlig tilltro till sin egen ofelbarhet, ett totalt förakt för andra människor och en systematisk tillämpning av principen att ändamålet helgar medlen”. Han betraktade alla män och kvinnor som blott och bart redskap i den revolutionära kampen och berövade dem därigenom deras personliga värdighet, ja, till och med deras identitet. Ända från början av sin revolutionära bana, skrev Albert Camus i Människans revolt, lyckades Netjajev ”hela tiden förleda studenterna omkring sig, självaste Bakunin, de revolutionära flyktingarna och till sist vakterna i fängelset”. Han drog sig inte för att hjälpa polisen komma mindre principfasta radikaler på spåren, i syfte att involvera dem djupare i sina egna konspiratoriska aktiviteter. Han upphöjde den revolutionära ändamålsenligheten till det absolut goda, inför vilket all vedertagen moral måste ge vika. I revolutionens intressen, som han själv skulle vara den ende att sitta till doms över, var varje handling försvarbar, varje brott berättigat, hur motbjudande det än föreföll. Han tillämpade själv de metoder – stöld, utpressning, mord – som han predikade för sina medsammansvurna. Han tillämpade dem för övrigt mot såväl vänner som fiender.”Han bedrog alla han träffade”, noterar E. H. Carr, ”och när han inte längre lyckades föra dem bakom ljuset, var det slut med hans makt.” Hans originalitet låg, som Camus påpekat, i ”rättfärdigandet av att bruka våld mot din nästa”. I sista hand förebådar han således, om än i mycket liten skala, Stalins massmord i den revolutionära nödvändighetens namn.

Kort sagt: medan Bakunin, trots alla sina brister, i huvudsak var frihetlig, så var Netjajev, vilka goda egenskaper han än må ha haft, i grund och botten auktoritär. Hans verkliga läromästare var inte Fourier, Proudhon och Bakunin, utan Robespierre, Babeuf och Tkatjev, vilkas jakobinska principer han drev till sin yttersta spets. Långtifrån att vara anarkist var han en förespråkare för politisk ändamålsenlighet, intresserad av konspirationer och centraliserad organisering snarare än av att förverkliga ett statslöst samhälle. Hans jakobinism och machiavellianism stod på ett fundamentalt sätt i motsättning till den frihetliga andan och omgav anarkismen med en atmosfär av brutalitet och hänsynslöshet som var främmande för dess grundläggande humanitet. Anarkismen, frihetens och människovärdets ideal, blev i Netjajevs händer besudlad och förnedrad och slutligen förvanskad till oigenkännlighet.

Ändå fick Netjajev ett djupgående inflytande på den revolutionära rörelsen bland både anarkister och icke-anarkister. Fastän en revolutionär kamrat avslöjat honom som mördare, och därtill tjuv och utpressare, ansåg somliga att hans missgärningar uppvägdes av hans nit och självuppoffring. Folkviljan framhävde sålunda hans mod och hängivenhet och undertryckte de mörkare sidorna av hans verksamhet. Och Lenin, som beundrade hans organisatoriska talanger och hans osjälviska tillgivenhet för saken, lovordade honom som en ”revolutionär titan”. Under revolutionerna 1905 och 1917 var Netjajev en inspirationskälla för ganska många av den yttersta vänsterns militanter, som med sin förkärlek för revolutionära konspirationer, sina terroristiska metoder och sin intensiva fientlighet mot intellektuella var präglade av sin läromästare.

Därtill kommer att mer sentida grupper som Svarta Pantrarna, Svarta September, Weathermen, Röda Arméfraktionen och Symbiotiska Befrielsearmén har använt sig av Netjajevs metoder – till exempel när det gäller urskillningslös terror och över huvud taget i fråga om att låta medlen underordnas målen – i den revolutionära rörelsens namn. Svarta Panterledaren Eldridge Cleaver berättar i Fråga inte ditt land att han ”förälskade sig” i Revolutionärens katekes, att han uppfattade den som en revolutionär bibel och införlivade dess principer med sitt dagliga liv genom att tillämpa en ”hänsynslös taktik i mina mellanhavanden med alla jag kom i kontakt med”. Symbiotiska Befrielsearmén anklagades för mordet (med cyanidspetsade kulor) på en skolinspektör i Oakland, Californien, och några medlemmar bröt med organisationen på grund av dess ”inriktning på våld och den ‘egocentriska’ ledningens krav på att den ska ha rätt att fatta hemliga beslut”. Till och med mordet på Ivanov har, märkligt nog, haft sina moderna motsvarigheter i Svarta Pantrarnas mord på en påstådd angivare i New Haven 1969 och i den massaker som ledaren för Förenade Röda Armén i Japan lät iscensätta på inte mindre än 14 medlemmar av gruppen för att de brutit mot den ”revolutionära disciplinen”.

Men ”netjajevismens” taktik har också framkallat ett kraftigt avståndstagande inom den revolutionära rörelsen. Redan i sin egen krets i St Petersburg i slutet på 1860-talet fick Netjajev motståndare bland frihetliga socialister som Mark Natanson, Feliks Volchovskij, Herman Lopatin och Michail Negreskul. 1870-talets Tjajkovskijkrets – som omfattade såväl Krapotkin som Kravtjinskij som Natanson, Volchovskij och Lopatin – tog också avstånd från Netjajevs jakobinska metoder, hans cyniska immoralitet och hans diktatoriska partiorganisation. I motsats till Folkets Rättvisa sökte de skapa en atmosfär av förtroende och tillit och upprätta en organisation baserad på inbördes respekt bland medlemmarna. De förkastade Netjajevs machiavellianism och hävdade att inget ändamål, hur ädelt det än var, kunde undgå att bli vanställt genom sådana monstruösa medel. Och de frågade, i likhet med Bakunin, huruvida utbildningen av revolutionära grupper i enlighet med det mönster som Netjajev förordade inte skulle komma att skapa en arrogant elit av maktlystna som skulle ge folket vad det borde vilja ha, vare sig det gjorde det eller inte. Sålunda tog de ställning för Herzens, Bakunins och Lavrovs frihetliga socialism mot Isjutins, Tkatjevs och Netjajevs auktoritära revolutionsuppfattning, som de ansåg inte kunde framkalla någon verkligt socialistisk revolution, eftersom den var i avsaknad av en verkligt socialistisk moral.

Exakt samma kritik riktades senare mot bolsjevikerna av Pjotr Krapotkin, för vilken, som Maria Goldsmith noterat, ”ordet ‘netjajevism’ alltid hade en starkt negativ innebörd”. Som medlem av Tjajkovskijkretsen fördömde Krapotkin alla slutna sällskap av ”yrkesrevolutionärer” och deras hemliga planer, exekutivkommittéer, järndisciplin och jesuitiska uppfattning att ändamålet helgar medlen. Han framhöll att ”en moraliskt utvecklad personlighet måste vara grunden för varje organisation”. För Krapotkin var mål och medel oskiljaktiga, och han var orubblig motståndare till all taktik som stod i strid med hans principer och målsättningar. Även Bakunin intog, i sina mest klarsynta ögonblick, samma ståndpunkt. Som till exempel i ett brev han skrev till Sazjin mindre än två år före sin död: ”inse till sist att inget levande och bestående kan skapas genom jesuitiskt bedrägeri, att en revolutionär verksamhet som siktar på att nå framgång inte får söka näring i låga och simpla lidelser och att ingen revolution kan uppnå seger utan höga och påtagligt klara idéer.”

Bakunin: Letter to Sergey Nechayev

2 June 1870 Locarno

DEAR FRIEND,
I now address you and, through you, your and our Committee. I trust that you have now reached a safe place where, free from petty squabbles and cares, you can quietly consider your own and our common situation, the situation of our common cause.

Let us begin by admitting that our first campaign which started in 1869 is lost and we are beaten. Beaten because of two main causes; first – the people, who we had every right to hope would rise, did not rise. It appears that its cup of suffering, the measure of its patience, has not yet overflowed. Apparently no self-confidence, no faith in its rights and its power, has yet kindled within it, and there were not enought men acting in common and dispersed throughout Russia capable of arousing this confidence. Second cause: our organization was found wanting both in quality and quantity of its members and in its structure. That is why we were defeated and lost much strength and many valuable people.

This is an undisputable fact which we ought to realize without equivocation in order to make it a point departure for further deliberations and deeds.

You, and doubtless your friends as well, had realized it long before you spoke to me about it. In fact one could say that you never spoke to me about it and I had to guess it for myself from many abvious contradictions in your talk and finally to convince myself by reference to the general state of affairs which spoke so clearly that it was impossible to hide it even from uninitiated friends. You more than half realized it when you visited me in Locarno. But nevertheless you spoke to me with complete assurance and in the most positive manner about the imminence of the inevitable revolt. You decieved me, while I, suspecting, or feeling instinctively the presence of deceit, consciously and systematically refused to believe it. You continued to speak and act as if you told me nothing but the truth. Had you shown me the real state of affairs during your stay in Locarno, as regards both the people and the organization, I would have written my appeal to the officers in the same spirit but in different words. This would have been better for me, for you and, most important, for the cause. I would not have spoken to them about the impending rising.

I am not angry with you and I do not reproach you, knowing that if you lie or hide the truth, you do it without self-interest and only because you consider it useful to the cause. I, and all of us, love you sincerely and have a great respect for you because we have never met a man more unselfish and devoted to the cause than you are.

But neither love nor respect can prevent me telling you frankly that the system of deceit, which is increasingly becoming your sole system, your main weapon and means, is fatal to the cause itself.

But before trying, and I hope succeeding, in proving this to you, I must say a few words about my attitude to you and to your Committee and will try to explain why, in spite of all forebodings and rational or instinctive doubts which increasingly forewarned me about the truth of your words, up to my last visit to Geneva I spoke and acted as if I believed them unreservedly.

It might be said that I have been separated from Russia for thirty years. From 1840 to 1851 I was abroad, first with a passport, then as an émigré. In 1851, after a two-year imprisonment in Saxon and Austrian fortresses I was extradicted to the Russian government which held me prisoner for another six years, first in the Alexeev ravelin of the Peter and Paul Fortress, then in Schlüsselburg. In 1857 I was sent to Siberia and spent two years in western and two in eastern Siberia. In 1861 I fled from Siberia and since then, obviously, I have not returned to Russia. Therefore in the last thirty years I have only lived four years (nine years ago) from 1857 to 1861 in freedom in Russia, i.e. in Siberia. This of course gave me the opportunity of getting to know the Russian people better, the peasants, the petty bourgeoisie, the merchants (specifically the Siberian merchants), but not the revolutionary youth. In my time there were no other political exiles in Siberia, except a few Decembrists and Poles. True, I knew also the four Petrashevtsy: Petrashevsky himself, Lvov and Tol, but these people represented only a sort of transition from the Decembrists to the real youth – the were doctrinaire, bookish socialists, Fourierists and pedagogues. I do not know the real youth in whom I believe, this classless class, this hopeless phalanx of the people’s revolution about whom I have written several times and only now gradually begin to learn.

The majority of Russians who came to London to do homage to Alexander Herzen were either respectable people, or writers or liberally and democratically inclined officers. The first serious Russian revolutionary was Potebnya; the second was you. I shall not speak about Utin and the other Geneva em igrants. Thus, before I met you, the real Russian revolutionary youth remained for me terra incognita.

I did not need much time to understand your earnestness and to believe you. I was convinced and still remain convinced that even if you were few, you represent a serious undertaking, the only serious revolutionary movement in Russia. Having been convinced of this, I said to myself that my duty lay in helping you with all my power and means and in allying myself as much as possible with your Russian cause. This decision was all the easier for me because your programme, at least during the last year, not only resembled but was identical with my programme, worked out on the basis of the total experience of a rather long political life. Let us define in a few lines this programme on the basis of which we were completely united last year and from which you seem now to be departing to a considerable extent, but to which I, on my side, have remained faithful to a degree which would oblige me to break all intimate political relations with you, if your convictions and your, or your friends’, departure from it were completely final.

The programme can be clearly expressed in a few words: total destruction of the framework of state and law and of the whole of the so-called bourgeois civilization by a spontaneous people’s revolution inviksibly led, not by an official dictatorship, but by a nameless and collective one, composed of those in favour of total people’s liberation from all oppression, firmly united in a secret society and always and everywhere acting in support of a common aim and in accordance with a common programme.

Such was the ideal and such was the plan on the basis of which I joined you and gave you my hand in order to realize it. You know yourself how faithful I remained to the promise of the union which I recognized. You know how much faith I had in you, having once convinced myself of your earnestness and in the simularity in our revolutionary programmes. I did not ask who your friends were, nor how many. I did not check your strength; I took your word.

Did I believe out of weakness, out of blindness, or because of stupidity? You know yourself that this is not so. You know very well that I was never given to blind faith. That even last year when we talket alone together, and once at Ogarev’s and in his presence, I told you clearly that we ought not to believe you as you were quite capable of lying when you thought that a lie might be useful to the cause. We thus had no other guarantee of the truth of your words but your obvious sincerity and undoubted devotion to the cause. This was an important guarantee which, however, did not save you from mistakes and us from blunders if we follow you blindly.

Despite this conviction of which I spoke to you several times, I stayed in contact with you and helped you everywhere and as much as I could. Do you want to know why I did it?

Firstly, because, up to your departure from Geneva for Russia, our programmes were truly identical. I was convinced of this not only by our daily conversations, but by the fact that all my writings, conceived and printed while you were here, evoked in you a sympathetic response precisely on the points which most clearly expressed our common programme and because your writings, printed last year, bore the same character.

Secondly, because acknowledging your real and indefatigable strength, devotion, passion and power of thought, I considered you, and still consider you, capable of uniting around yourself real forces, not for your own sake but for the cause. I said to myself and to Ogarev that if they are not yet united, they will necessarily be so shortly.

Thirdly, because of all the Russian people whom I knew I considered you the most capable of carrying out this enterprise and I said to myself and to Ogarev that there was no point in waiting for another man, that we were both old and unlikely to meet another man more dedicated and more able than you. That is why, if we want to be allied with the Russian cause, we must be allied with you and with no one else. We do not know your Committee, or your Society, and can form an opinion about them only through you. If you are in earnest, why should your present and future friends not be in earnest too? Your earnestness was for me a guarantee that, on the one hand you would not admit worthless people to your company and, on the other, that you will not remain alone and will attempt to create a collective force.

You have, it is true, a weak point which astounded me from the first days of our acquaintance and to which, I confess, I did not attach sufficient importance. This is your inexperience, your ignorance of life and people and, associated with this, a fanaticism bordering on mysticism. Your ignorance of the social conditions, customs, morals, ideas and usual feelings of the so-called educated world renders you even now incapable of successful action in this environment even with a view to its destruction. You do not know as yet how to acquire inluence and power within it, which is bound to lead to inevitable blunders every time the needs of the cause bring you in contact with it. This was clearly demonstrated in your ill-fated attempt to publish Kolokol in impossible conditions. But we shall talk about Kolokol later. This ignorance of men leads to inevitable blunders. You demand too much and expect too much from people, giving them tasks beyond their strength in the belief that all people must be filled with the same passion which animates you. At the same time you do not believe in them, and consequently you do not take into consideration the passion which is aroused within them, their orientation, their independently honest devotion to your aim. You try to subdue them, frighten them, to tie them down by external controls which mostly prove to be inadequate, so that once they get into your hands they can never tear themselves free. And at the same time they do escape, and will continue to escape as long as you do not change your behaviour towards them, while you do not look within them for the main reason for joining you. Do you remember how cross you were when I called you an Abrek and your catechism a catechism of Abreks? You said that all men should be such, that a complete renunciation of self, of all personal wishes, pleasures, feelings, affections and ties, should be a normal, natural, everyday condition of everybody without exception. You wished, and still wish, to make your own selfless cruelty, your own truly extreme fatanticism, into a rule of common life. You wish for an absurdity, an impossibility, a total negation of nature, man, and society. This wish is fatal because it forces you to spend your strength in vain. always shooting to miss. No man, however strong he is, and no society, however perfect its discipline and however powerful its organization, can conquer nature. Only religious fanatics and ascetics could try to conquer it – that is why I was not very surprised, or suprised for long, when I recognized in you a certain mystical, pantheistic idealism. In connection with your characteristic orientation this seemed to me completely obvious, but completely absurd. Yes, dear friend, you are not a materialist like us sinners, but an idealist, a prophet like a monk of the Revolution, your hero should not be Babeuf, not even Marat, but some sort of Savonarola. According to your way of thinking, you are nearer to the Jesuits than to us. You are a fanatic. This is your enormous and peculiar strength. But at the same time this is your blindness, and blindness is a great and fatal weakness; blind energy errs and stumbles, and the more powerful it is, the more inevitable and serious are the blunders. You suffer from an enormous lack of the critical sense without which it is impossible to evaluate people and situations, and to reconcile means with ends.

All this I understood and realized last year. But for me all this was balanced in your favour by two considerations. Firstly, I recognized (and still recognize) in you a great and, one might say, perfectly pure force, free of any admixture of self-love or vanity, such as I had never met in any Russian. Secondly, I told and still tell myself that you are still young and whole-hearted, and being without personal egoistical whims and selfdelusions you cannot long remain on the wrong path and under a delusion which is fatal to the cause. I am still convinced of this.

Finally, I clearly saw and felt that you were far from having full confidence in me and in many respects attempted to use me as a means to immediate aims which were unknown to me. But this did not bother me at all.

Firstly, I liked your silence about the people involved in your organization, and the conviction that in such movements even the most trusted people should know only as much as is practically necessary for the success of their particular enterprise. You will do me the justice of admitting that I never asked you indiscreet questions. Even if you had, contrary to your duty, given me some names, I should not have known the people to whom these names belonged. I would have had to judge them on your word, and I believed and believe in you. Composed of people like you who have earned your total trust, the Committee, should, I think, be equally trusted by us.

The question is: Did your organization really exist, or were you only going to create it somehow or other? If it did exist, was it large, did it at least represent an embryo of power, or did this all exist only as a hope? Did our holy of holies, the Committee itself, exist in the shape you described and with the undoubted unity of forces for life or death – or were you only going to create it? In a word, were you the only representative of a quite respectable individual power, or of a collective power already in existence? And if the society and the Central Committee really existed, and assuming the participation in it (particularly in the Committee) of only true, firm, fanatically devoted and selfless people like you, still another question arises: Was, and is, there in it sufficient common sense and knowledge, sufficient theoretical training and ability to understand the conditions and relationships of the Russian people and classes to make the revolutionary Committee effective to cover the whole of Russian life and penetrate all social strata with a really powerful organization? The sincerity of the cause depends on the fervent energy of the participants, its success on their common sense and knowledge.

In order to discover this both as regards actual and potential development, i.e. in the spirit of your movement, I asked you many questions and I must confess that your replies did not satisfy me in the least. However much you wriggled and dodged, you told me, in spite of yourself, that your society was still numerically insignificant and lacked funds. It had as yet very little common sense, knowledge and skill. But the Committee is created by you and certainly from people like you, among who you are one of the best and most determined. You are the creator and, up to now, leader of the society. All this, dear friend, I understood and learned last year. But this did not in any way prevent me from joining you, recognizing in you an intelligent and passionately devoted activist of a sort which is rare, and being certain that you had managed to find at least a few people like you and unite with them. Also I was, and still am, certain that with experience and sincere and tireless aspiration you would soon achieve that knowledge, wisdom and skill without which no success is possible. And as I did not, andx do not now, suppose that there can exist in Russia in addition to your group another group as much in earnest as yours, I decided, in spite of everything, to remain united with you.

I did not hold it against you that you always tried to exaggerate your strength to me. This is an objective, often useful and sometimes bold gesture of all conspirators. It is true that I saw your attempts to deceive me as proof of your as yet insufficient knowledge of people. It seemed to me that from our talks you ought to have understood that in order to attract me there was no need to furnish proof of an already existing and organized power, but only proof of an unbending and reasonable determination to create such a power. I also understood that you were appearing before me as if you were an envoy of an existing and fairly powerful organization. Thus, it seemed to you, you put yourself into a position to present your conditions as emanating from great power, while you actually appeared before me as a person who was in the process of collecting strength. You should have talket to me as an equal, person to person, and submit for my [approval] your programme and [plan] of action.

But this did not enter into your calculations. You were too fanatically devoted to your plan and your programme to subject them to criticism by anyone. And secondly you did not have enough faith in my devotion to the cause, in my understanding of it, to show me the cause as it really was. You were sceptical about all émigrés, and you were right. About me you were probably less sceptical than about others, because I gave you too many proofs of my readiness to serve the cause without any personal demands or vainglorious calculations. But you still considered me as an indalid whose counsels and knowledge might sometimes be useful, but no more; whose participation in your fervent efforts would have been superfluous and even harmful. I saw this very well but it did not offend me. You knew this could not prompt me to break with you. It was not my business to prove to you that I was not such a hopelessly unfit case for an ardent, a real movement as you thought. I left it (and leave it) to time and your own experience to convince me of the contrary.

At the same time there existed, and still exists, a special circumstance which forced and forces me to be particularly careful in relation to all Russian affairs and people. This is my total lack of funds. I have struggled with poverty all my life, and every time I have managed to undertake and do something more or less useful, I had to do it not with my own, but with other people’s money. For a long time it has drawn down on me a whole cloud of slander and reproach, particularly from Russian blackguards.

These fellows have totally besmirched my reputation and thus paralyzed my activities to a considerable extent. I needed all the genuine passion and sincere determination which I recognize in myself, from experience and not boastfully, to prevent me from breaking and discontinuing my activities. You also know how untrue and ignoble are the rumours about my personal luxury, about my attempts to make a fortune at the expense of others and by duping them. In spite of this, the Russian émigré blackguards, Utin and Co, dare to call me a swindler and a self-seeking exploiter, me, who ever since I can remember have never lived or wanted to live for my own pleasure and have always striven for the liberation of others. Do not take this as boasting – I tell it to you and to friends. I feel that it is necessary and right to say it to you once and for all.

It is clear that in order to devote myself fully to the service of the cause, I must have the means to live. I am getting old. Eight years of imprisonment have led to a chronic illness and my impaired health demands certain care and certain conditions so that I can usefully serve the cause. I also have a wife and children whom I cannot condemn to death by starvation. I try to reduce expenses to the minimum, but I still cannot exist without a certain monthly sum. Where can I get this sum if I give all my labour to the common cause?

There is another consideration. Having founded some years ago the secret International Revolutionary Union, I cannot and will not abandon in it order to devote myself entirely to the Russian cause. And besides, in my opinion, the international and the Russian cause are one and the same. Up to now the international cause did not provide me with the means of existence, but only involved me in expense. This, in a few words, is the key to my situation. You will understand that this poverty on the one hand, and ignoble slander spread about me by the Russian émigrés on the other, hamper me in relation to all new people and to all my activities. You see how many reasons there were not to foist myself upon you, not to demand your trust to a greater extent than you deemed useful; to wait until you and your friends should finally be convinced of the possibility, the usefulness, and the necessity of trust.

At the same time I saw and felt very keenly that in approaching me not as an equal, not as a trusting person or as a trustworthy one, you considered me, according to your system and obeying so to say the logic of necessity, a three-quarters blind but experienced instrument for the cause and used my name and my activity as a means. Thus, in fact, lacking the power which you pretended to have, you used my name in order to create power in Russia. So that many people do in fact think that I stand at the head of a secret society about which, as you are aware, I know nothing.

Should I have allowed my name to be used as a means of propaganda and in order to attract people into an organization whoose plans and immediate aims were three-quaters unknown to me? Without hesitation I reply in the affirmative, yes, I could and should. Here are my reasons:

Firstly, I was always convinced that the Russian Revolutionary Committee could and should act only within Russia, and it is an absurdity to the lead the Russian revolution from abroad.

If you and your friends remained abroad for a long time, I should have proclaimed you incapable of remaining members of the Committee. If you become émigrés, you will have, as I have had, to accept orders, as far as any Russian movement is concerned, from the undisputed leadership of a new Committee in Russia recognized by you on the basis of mutually discussed programmes and plans; while you yourself would have to create a Russian Committee Abroad for independent management of all Russian relations, activities, individuals and groups abroad, in full agreement with the views of the Russian Committee, but with suitable autonomy in the choice of men and methods of action and, most important, in complete agreement with the International Union. In such case I would demand, as my duty and right, full membership of this Russian Committee Abroad, which I did, by the way, in my last letter to the Committee and to you, recognizing the fact that the Russian Committee must be within Russia itself. Obviously did I not wish, nor was I able, to return to Russia, and so do not desire to be a member of that. I got to know its programme and the general aims of its activity through you. I was in full agreement with you and expressed my readiness and my firm resolution to help and serve it by all means available to me. Since you considered my name useful for attracting new people into your organization, I gave you my name. I knew that it would be used for the cause and our common programme and that your character was a guarantee of this, and was not afraid that, as a consequence of mistakes and blunders, I might be generally condemned – I am used to insults.

However, you remember that last summer we agreed that all Russian efforts and persons abroad should be known to me, and nothing that was done or undertaken abroad should be done without my knowledge and consent. This was an essential condition. Firstly, because I know the world abroad much better than any of you and, secondly, because and a blind and dependent solidarity with you in actions and publications abroad might conflict with my duties and rights as a member of the International Union. This condition, as we shall see, was not carried out by you and if it is not going to be carried out completely, I shall be forced to break off all intimate political relations with you.

To begin with, my views are different in that they do not acknowledge the usefulness, or even the possibility, of any revolution except a spontaneous or a people’s social revolution. I am deeply convinced that any other revolution is dishonest, harmful, and spells death to liberty and the people. It dooms them to new penury and new slavery. But the main point is that any other revolution has now become impossible and unattainable. Centralization and civilization; railways, the telegraph, new arms and new military organization; in general the techniques of administration, i.e., the science of systematic enslavement and exploitation of the masses of the people; and the science and suppression of people’s and all other riots, carefully worked out, tested by experiment and perfected in the last seventy-five years of contemporary history – all this has at present armed the state with such enormous power that all contrived secret conspiracies and non-popular attempts, sudden attacks, surprises and coups – are bound to be shattered against it. It can only be conquered by a spontaneous people’s revolution.

Thus the sole aim of a secret society must be, not the creation of an artificial power outside the people, but the rousing, uniting and organizing of the spontaneous power of the people; therefore, the only possible, the only real revolutionary army is not outside the people, it is the people itself. It is impossible to arouse the people artificially. People’s revolutions are born from the course of events, or from historical currents which, coontinuously and usually slowly, flow underground and unseen within the popular strata, increasingly embracing, penetrating, and undermining them, until they emerge from the ground and their turbulent waters break all barriers and destroy everything that impedes their course.

Such a revolution cannot be artificially induced. It is even impossible to hasten it, although I have no doubt that an efficient and intelligent organization can facilitate the explosion. There are historical periods when revolutions are simply impossible; there are other periods when they are inevitable. In which of the two periods are we today? I am deeply convinced that we are in a period of a general, inevitable popular revolution. I will refrain from proving the truth of this conviction because this will lead me too far. Furthermore, it is unnecessary for me to prove it as I address a man and people who, I think, fully share this conviction. I maintain that a popular social revolution is inevitable everywhere within Europe as a whole. Will it catch fire soon and where first? In Russia, or in France, or elsewhere in the West? Nobody can foretell. Perhaps it will blaze up in a year’s time, or even earlier, or perhaps in ten or twenty years. This does not matter, and the people who intend to serve it honestly, do not serve for their own pleasure. All secret societies who wish to be really useful to it must, first of all, renounce all nervousness, all impatience. They must not sleep; on the contrary, they must be as ready as possible every minute of the time, alert and always capable of seizing every opportunity. But, at the same time, they must be harnessed and organized, not with a view to an imminent rising, but aiming at long and patient underground work, taking as an example your friends the Jesuit fathers.

I will confine my coonsiderations to Russia. When will the Russian revolution break out? We do not know. Many, and I a sinner among them, ezpected a people’s rising in 1870, but the people did not awake. Must we conclude that the Russian people can do without the revolution, that it will pass them by? No, this conclusion is impossible; it would be nonsense. Whoever knows the desperate, indeed critical condition of our people economically and politically and, on the other hand, the absolute incapacity of our government and our state not only to alter it, but to ameliorate it at all, an incapacity stemming not from one or another characteristic of the individuals in our government, but from the very essence of any government structture and our government in particular, must conclude that the Russian people’s revolution is inevitable. It is not only negatively but positively inevitable, because our people, in spite of its ignorance, has historically arrived at an ideal which it strives, consciously or not, to achieve. This ideal is the common ownership of land with freedom from state oppression and all extortion. The people tried to achieve this under the False Dimitris, under Stenka Razin, and under Pugachev, and still tries by means of continual riots which are, however, scattered and therefore always suppressed.

I have merely pointed out the two main features of the Russian people’s ideal and do not claim the describe it fully in a few words. One does not know what else exists in the intellectual aspirations of the Russian people and what will emerge in the light of day with the first revolution. At the moment it suffices for me to prove that our land is not a blank page on which any secret society can write whatever it wishes – for instance, say, your Communist Programme. It has worked out, partly consciously, probably three-quarters unconsciously, its own programme which the secret society must get to know or guess and to which it would have to adapt itself if it wants to succeed.

It is an undisputable and well-known fact that under Stenka Razin and also under Pugachev, every time the people’s rising succeeded for a while, the people did one thing only: they took all the land into common ownership, sent the landowning gentry and the Tsar’s government officials, sometimes the clergy as well, to the devil and organized its own free commune. This means that our people holds in its memory and as its ideal one precious element which the Western people do not possess, that is, a free economic community. In our people’s life and thought there are two principles, two facts on which we can build: frequent riots and a free economic community. There is a third principle, a third fact, this is the Cossacks and the world of brigands and thieves which includes both protest against oppression by the state and by the patriarchal society and incorporates, so to say, the first two features.

Frequent riots, although they are always provoked by accidental circumstances, nevertheless stem from general causes and express the deep and general dissatisfaction of the people. They constitute, in a way, an everyday and customary phenomenon of the Russian people’s life. There is no village in Russia which is not deeply discontented which its condition, which does not experience poverty, overcrowding, oppression, and which does not hide, in the depth of its collective heart, the desire to seize all the land belonging to the landslords and then that of the richer peasants (kulaks), and the conviction that this is its indubitable right. There is no village which, with skill, cannot be induced to revolt. If the villages do not revolt more often, this is due to fear or to a realization of their weakness. This awareness comes from the disunity of peasant communes, from the lack of real solidarity among them. If each village knew that when it rises all others will rise, one could say for certain that there is no village in Russia which would not revolt. Hence it follows that the first duty, purpose and aim of a secret organization is to awaken in all peasant communities a realization of their inevitable solidarity and thus to arouse the Russian people to a consciousness of their power – in other words, to merge the multitude of private peasant revolts into one general all-people’s revolt.

One of the main means for the achievement of this aim, I am deeply convinced, must and should be our free Cossacks, our innumerable saintly and not so saintly tramps (brodiagi), pilgrims, members of ”beguny” sects, thieves, and brigands – this whole wide and numerous underground world wcich from time immemorial has protested against the state and statism and against the Teutonic civilization of the whip. This was expressed in the anonymous broadsheet Statement of the Revolutionary Question which provoked a howl of indignation from all our vainglorious chatterers who take their doctrinaire Byzantine words for deeds. This, however, is quite correct and is confirmed by all our history. The world of Cossacks, thieves, brigands and tramps played the role of a catalyst and unifier of separate revolts under Stenka Razin and under Pugachev. The tramping fraternity are the best and truest conductors of people’s revolution, promoters of general popular unrest, this precursor of popular revolt. Who does not know that tramps, given the opportunity, easily turn into thieves and brigands? In fact, who among us in Russia is not a brigand and a thief? Is it perhaps the government? Or our official and private speculators and fixers? Or our landowners and our merchants? For myself, I cannot tolerate either brigandage or thieving, nor any other anti-human violence. But I confess, if I had to choose between the brigandage and thieving of those occupying the throne and enjoying all privileges. and popular thieving and brigandage, I would, without hesitation, take the side of the latter. I find it natural, necessary, and even, in some sense, legal. I must confess that the popular world of brigands is far from beautiful from the truly human point of view. But what is beautiful in Russia? Can anything be dirtier than our respectable official or civilized bourgeois and decent world, which hides under its smooth Western form the most horrible depravity of thought, feelings, relationships and deeds, or at best a joyless and inescapable emptiness! On the other hand, the people’s depravity is natural, forceful and vital. By sacrifice over many centuries the people have earned the right to it. It is a mighty protest against the root cause of all depravity and against the state and, therefore, contains the seeds of the future. That is why I am on the side of popular brigandage and see in it one of the most essential tools for the future people’s revolution in Russia.

I understand that this could enrage our scrupulous or even unscrupulous idealists – idealist of all colours from Utin to Lopatin, who imagine that they can force on the people their ideas, their will, and their mode of action through an artificial secret organization. I do not believe in this possibility and am convinced that as soon as the All-Russian state is destroyed, from wherever this destruction comes, the people will rise not for Utin’s, or Lopatin’s, or even for your ideal, but for their own, that no artificial conspiratorial force will be capable of containing or even altering its native movement – as no dam can contain a turbulent ocean. You, my friends, will be sent flying like chips of wood, if you cannot swim with the popular current. I am certain that with the first big popular revolt, the world of tramps, thieves and brigands, which is firmly imbedded in our life and constitutes one of its essential manifestations, will be on the move and will move powerfully and not weakly.

Be it good or bad, it is an undisputable and inevitable fact, and whoever really wishes for a Russian popular revolution, wants to serve it, help it, organize it, not on paper only but in deed, must know this. Moreover, he must take this fact into account and not try to avoid it; he must establish conscious and practical relations with it and be able to use it as a powerful instrument for the triumph of the revolution. It is no use being too scrupulous about it. He who wishes to retain his ideal and virginal purity should stay in the study, dream, think, write discourses or poetry. He who wants to be a real revolutionary in Russia must take off his gloves; no gloves will save him from the deep and all-embracing Russian mud. The Russian world, both privileged state and poopular, is a terrible world. A Russian revolution will certainly be a terrible revolution. Whoever is frightened of horrors or dirt should turn away from this world and this revolution. He who wants to serve the latter must know what he is facing, must strengthen his nerves, and be preparing for anything.

It is not easy to use the world of brigandage as a weapon of the people’s revolution, as a catalyst of separate popular revolts; I recognize the necessity, but, at the same time, am fully conscious of my incapacity for this task. In order to undertake it and bring it to a conclusion, one must be equipped with strong nerves, the strength of a giant, passionate convictions, and iron will. You might find such people in your ranks. But people of our generation and with our upbringing are incapable of it. To join the brigands does not mean becoming wholly one of them, sharing with them all their unquiet passions, misfortunes, frequently ignoble aims, feelings and actions; but it does mean giving them new souls and arousing with them a new, truly popular aim. These wild and cruelly coarse people have a fresh, strong, untried and unused nature which is open to lively propaganda, obviously only if the propaganda is lively and not doctrinaire and is capable of reaching them. I could say much more on this subject sould our correspondence continue.

Another precious element in the future life of the Russian people is, as mentioned before, the free economic commune, a truly precious element which does not exist in the West. The Western social revolution will have to create this necessary and basic embryo of all future organization, and its creation will give a lot of trouble to the West. Here it is created already. Should revolution occur in Russia, should the state with all its officials fall into ruin, the Russian peasantry would organize itself without any trouble the same day. But Russia is faced with a difficulty of another kind which does not exist in the West. Our communes are terribly scattered, hardly know each other and are often at enmity with each other, according to the old Russian custom. Lately, thanks to the government’s financial measures, they are becoming used to being joined into rural districts (Volosti) so that the rural district is progressively acquiring some popular awareness and content, but that is all. Rural districts do not know and do not want to know anything about each other. In order to achieve revolutionary success, to organize future popular liberty, it is essential that rural districts should, of their own popular volition, join into larger districts (Uezdy) and these into regions (Oblasti). Regions should set up a free Russian Federation.

To awaken in our communes the consciousness of this necessity, for the sake of their own liberty and advantage, is again the task of the secret organization, since nobody else will want to take on this job which is totally contrary to the interests of the state and all privileged classes. This is no place to describe at length how to approach it, and how and what to do to awaken in the communes this saving consciousness, the only one promising salvation.

There, my friend, are the main lines of a whole programme for the Russian popular revolution which is deeply imprinted on the people’s instinct, on the whole situation of our people. He who wants to be at the head of a popular movement must adopt it as a whole and execute it. He who tries to foist his own programme on the people will be left holding the baby.

As a result of its ignorance and disunity, the people are unable to formulate the programme, to systemize it and to unite for its sake. Therefore they need helpers. Where can one find these helpers? This is the most difficult question in any revolution. In the West as a whole, up to now, the helpers of the revolution came from the pprivileged classes, and nearly always became its exploiters. In this respect also, Russia is more fortunate than the West. There is in Russia an enormous number of people who are educated, intelligent, and deprived at the same time of any position and career and without a solution to their problem. At least three-quaters of young persons studying at the present time find themselves in this position, theological students, children of peasants and petty bourgeoisie, children of junior officials and ruined gentry… but need one speak about this, you know this world better than I do. If one considers the people as a revolutionary army, here is our General Staff, here is the precious material for a secret organization.

But this world must be really organized and moralized while your system depraves it and prepares within it traitors to the system and exploiters of the people. You must remember that there is very little true morality within this world with the exception of a small number of strong and highly moral crachters which have emerged, by Darwinian selection, from sordid oppression and inexpressible poverty. They are virtuous, i.e. they love the people and stand for justice against any injustice, for all ooppressed against all oppressors, only because of their situation, not consciously or deliberately. Choose a hundred people by lot out of this world and put them in a situation which would enable them to exploit and oppress the people – one can be sure that they will exploit and oppress it. It follows that there is little original virtue in them. One must use their poverty-stricken condition which makes them virtuous in spite of themselves and, by constant propaganda and the power of organization, arouse this virtue, educate it, confirm it in them and make it passionately conscious. Whereas you do the opposite: following the Jesuit system you systematically kill all personal human feeling in them, all feeling of personal fairness – as if feeling and fairness could be impersonal – educate them in lying, suspicion, spying and denunciation, relying much more on the external hobbles with which you have bound them, than on their inner courage. It follows that should circumstances change, should they realize that the terror of the state is stronger than the fear which you inspire, they would (educated by you) become excellent state servants and spies. The fact is now indisputable, my dear friend, that the overwhelming majority of our comrades who have fallen into the hands of the police have betrayed everything and everybody without any special efforts by the government and without torture. This sad fact should open your eyes and make you change the system if you are at all capable of amendment.

How can this world be made more moral? By arousing in it frankly and consciously, by strengthening within its reason and heart one all-embracing passion for the liberation of the people and all mankind. This is the new and only religion which has the power to move sould and create a collective force of salvation. From now on this must be the exclusive content of our propaganda. Its immediate aim is the creation of a secret organization, an organization which should, at one and the same time, create a popular auxiliary force and become a practical school of moral education for all its members.

Let us first of all define more exactly the aim, meaning, and purpose of this organization. As I have mentioned several times above, according to my system it would not constitute a revolutionary army – we should have only one revolutionary army: the people – the organization should only be the staff of this army, an organizer of the people’s power, not its own, a middle-man between popular instinct and revolutionary thought. A revolutionary idea is revolutionary, vital, real and true only because it expresses and only as far as it represents popular instincts which are the result of history. To strive to foist on the people your own thoughts – foreign to its instincts – implies a wish to make it subservient to a new state. Therefore, an organization sincerely wishing only for a liberation of people’s life, must adopt a programme which should express popular demands as fully as possible. It seems to me that the programme delineated in the first number of The People’s Cause (Narodnoe Delo) fully answers this purpose. It does not foist upon the people any new regulations, orders, styles of life, but merely unleashes its will and gives wide scope to its self-determination and its economic and social organization, which must be created by itself from below and not from above. The organization must accept in all sincerity the idea that it is a servant and a helper, but never a commander of the people, never under any pretext its manager, not even under the pretext of the people’s welfare.

The organization is faced with an enormous task: not only to prepare the success of the people’s revolution through propaganda and the unification of popular power; not only to destroy totally, by the power of this revolution, the whole existing economic, social, and political order; but, in addition, having survived the success of the revolution, to make impossible after the popular victory the establishment of any state power over the people – even the most revolutionary, even your power – because any power, whatever it called itself, would inevitably subject the people to old slavery in a new form. Therefore our organization must be strong and vital to survive the first victory of the people and – this is not at all a simple matter – the organization must be so deeply imbued with its principles that one could hope that even in the midst of revolution it will not change its thoughts, or character or direction.

Which, then, should be this direction? What would be the main purpose and task of the organization? To help the people to achieve self-determination on a basis of complete and comprehensive human liberty, without the slightest interference from even temporary or transitional power, i.e. without any mediation of the state.

We are bitter foes of all official power, even if it were ultra-revolutionary power. We are enemies of all publicly acknowledged dictatorship; we are social-revolutionary anarchists. But you will ask, if we are anarchists, by what right do we wish to and by what method can we influence the people? Rejecting any power, by what power or rather by what force shall we direct the people’s revolution? An invisible force – recognized by no one, imposed by no one – through which the collective dictatorship of our organization will be all the mightier, the more it remains invisible and unacknowledged, the more it remains without any official legality and significance.

Imagine yourself in the midst of a successful spontaneous revolution in Russia. The state and with it all socio-political order in ruins. The people has risen, has taken all it needed and has chasen away all its oppressors. Neither law nor power exist any longer. The stormy ocean has burst all dams. This far from heterogenous, on the contrary extremely varied mass, the Russian people, covers the illimitable space of the Russian Empire. It has begun to live and act for itself as it really is, and no longer as it was ordered to be, everywhere in its own way – general anarchy. The enormous quantity of mud which has accumulated within the people is stirred and rises to the surface. In various places emerge a large number of new, brave, clever, unscrupulous and ambitious people who, of course, attempt each in his own way to obtain the people’s trust and to direct it to his own advantage. These people come into collision, fight and destroy each other. It seems this is a terrible and hopeless anarchy.

But imagine, in the midst of this general anarchy, a secret organization which has scattered its members in small groups over the whole territory of the Empire but, is nevertheless, firmly united: inspired by a common ideal and a common aim which are applied everywhere, of course modified according to prevailing conditions: an organization which acts everywhere according to a common plan. These small groups, unknown by anybody as such, have no officially recognized power but they are strong in their ideal, which expresses the very essence of the people’s instincts, desires and demands, strong also in their vlearly realized purpose among a mass of people struggling without purpose or plan. Finally, they are strong in their solidarity which ties all the obscure groups into one organic whole, in the intelligence and energy of their members who have managed to create around themselves a circle of people more or less devoted to the same ideal and naturally subject to their influence – these groups will be able to lead the popular movement without seeking for themselves privileges, honours or power, in defiance of all ambitious persons who are divided and fighting among themselves and to lead it to the greatest possible realization of the socio-economic ideal and to the organization of fullest liberty for the people. This is what I call the collective dictatorship of the secret organization.

The dictatorship is free from all self-interest, vanity, and ambition for it is anonymous, invisible, and does not give advantage or honour or official recognition of power to a member of the group or to the groups themselves. It does not threaten the liberty of the people because it is free from all official character. It is not placed above the people like state power because its whole aim, defined by its programme, consists of the fullest realization of the liberty of the people.

This dictatorship is not contrary to to the free development and self-determination of the people, or its organization from below according to its own customs and instincts for it acts on the people only by the natural personal influence of its members who are not invested with any power and are scattered like an invisible net in all regions, districts, and rural communities and, each one in his own place and in agreement with others, trying to direct the spontaneous revolutionary movement of the people towards a general plan which has been fully agreed and defined beforehand. This plan for the organization of the people’s liberty must firstly be firmly and clearly delineated as regards its main principles and aims in order to exclude any possibility of misunderstanding and deviation by its members who will be called upon to help in its realization. Secondly, it must be sufficiently wide and human to embrace and take in all the inescapable changes which arise from differing circumstances, all varied movements arising from the variety of national life.

Thus the problem is at present how to organize from elements which we know and to which we have access this secret collective dictatorship and strength – which could, firstly, disseminate at present a wide popular propaganda, a propaganda which would really penetrate among the people, and by the power of this propaganda and by organization within the people itself unite the divided strength of the people into a mighty force which could break the state – and, secondly, which is capable of remaining in being in the midst of revolution itself without breaking apart or altering its directiion on the morrow of the people’s liberation.

This organization, particularly its basic nucleus, must be composed of persons who are most determined, most intelligent and as far as possible knowledgable, i.e. intelligent by experience, who are passionately and undeviatingly devoted, who have, as far as possible, renounced all personal interests and have renounced once and for all, for life, or for death itself, all that attracts people, all material comforts and delights, all satisfaction of ambition, status, and fame. They must be totally and wholly absorbed by one passion, the people’s liberation. They must be persons who would renounce personal historical importance while they are alive and even a name in history after their death.

Such complete self-denial is only possible in the presence of passion. It cannot be arrived at by a consciousness of absolute duty, but even less by a system of external control, of restriction and compulsion. Passion alone can bring about this miracle within a man, this strength without effort. Where does passion come from, and how does it arise in a man? It comes from life and arises through an interaction of life and thought; negatively, as a protest hating all that exists and oppresses; positively, in the society of people of the same mind and with the same feelings, as a collective creation of a new ideal. Nevertheless, one must point out that this passion is only real and salutary when both sides, the positive and the negative, are closely connected in it. Hate, the negative side alone, does not create anything, does not even create the power necessary for destruction and thus destroys nothing. The positive side alone will not destroy anything since the creation of the new is impossible without the destruction of the old, and will not create anything, remaining always a doctrinaire dream or a dreaming doctrine.

Deep passion which cannot be uprooted or shaken is, therefore, the foundation of everything. Without it, even if he is the wisest of men, if he is the most honest of men, he would not have the strength to carry on to the end the fight against the terrible socio-political power which oppresses us all. He would not have the strength to withstand all the difficulties, possibilities, and (most of all) the disappointments which await him and which he will meet without fail in this unequal and daily struggle. A passionless man would not have the strength, faith, or initiative; he would not have the courage; and this business cannot be carried out without courage. But passion alone is not enough. Passion engenders energy, but energy without sensible guidance is fruitless and absurd. Allied to passion there must be reason, cold, calculating, real and practical, but also based on theory, educated by knowledge and experience, wide-ranging but not overlooking details, capable of understanding and discerning people, capable of grasping the realities, relationships and conditions of social life in all strata of society and in all their manifestations, in their true aspect and sense and not arbitrarily and in a dream, as is often done by my friend, namely, you. Finally, it is necessary to know well both Russia and Europe and the real social and political situation in both. Thus passion, while always remaining the basic element, must be led by reason and knowledge, must not rush aimlessly about but, without losing its inward fire, its fervent inexorability, must become cold and thereby much stronger.

Here is the ideal of the conspirator destined to be a member of the nucleus of the secret organization.

You will ask, where are we to find these people, are there many of them in Russia, or even in the whole of Europe? The point is that according to my system not many are needed. Remember that you do not have to create an army but a revolutionary staff. You might find possibly ten such people who are nearly ready, perhaps fifty or sixty capable of becoming such men and preparing themselves for this role – this is more than enough. I am deeply convinced that you yourself, in spite of all blunders, regrettable and harmful mistakes, in spite of a series of disgusting petty and stupid deceits, into which you were drawn only by a false system, not by ambition, vanity, or self-interest, as many, too many people begin to believe, you with whom I would be obliged to break and have resolved to do so if you do not renounce this system – you belong to the number of these rare people. This is the only reason for my love for you, my faith in you in spite of everything, and my patience with you, a patience which, however, is now exhausted. In addition to all your terrible shortcomings and abortive thinking, I recognized and continue to recognize in you an intelligent, strong and energetic man, capable of cold calculation and, be it from inexperience, ignorance, and frequently from false argument, capable also of complete self-denial. A man passionately and wholly devoted and consecrated to the cause for popular liberation.

Rebounce your system and you will become a valuable man; if, however, you do not wish to renounce it, you will certainly become a harmful militant, highly destructive not to the state but to the cause of liberty. But I very much hope that the latest events in Russia and abroad have opened your eyes and that you will want and understand the necessity of joining hands with us on a basis of sicerity. In that case, I repeat, we shall acknowledge you as a valuable man and will gladly recognize you as our leader for all Russian activities. But if you are as I described, then surely there will be found in Russia at least ten people like you. I they have not yet been found, look for them and set up a new society with them on the following principles and mutual conditions:

1. To adopt fully, wholly and passionately the above-mentioned programme in The People’s Cause (Narodnoe Delo), with additions and clarifications which seem necessary to you.

2. Equality among all members and their unconditional and absolute solidarity – one for all and all for one – with the obligation for each and everyone to help each other, support and save each other to the uttermost, in as mych as it is possible without danger of annihilation to the society itself.

3. Complete frankness among members and proscription of any Jesuitical methods in their relationship, of all ignoble distrust, all perfidious control, of spying and mutual accusations, the absence and a positive strict prohibition of all tattling behind members’ backs. When a member has to say anything against another member, this must be done at a general meeting and in his presence. General fraternal control of each other, a control which should not be captious or petty and above all not malicious. This type of control must take the place of your system of Jesuitical control and must become a moral education, a support for the moral strength of each member. It must be the basis of mutual fraternal trust on which rests all the internal and, therefore, external power of the society.

4. All weak-nerved, cowardly, ambitious and self-seeking people are excluded from the society. They can be used as weapons by the society without their knowledge, but on no account must they belong to its nucleus.

5. In joining the society, every member condemns himself for ever to be socially unknown and insignificant. All his energy and all his intelligence belong to the society and must be directed not to the creation of personal social strength, but to the collective strength of the organization. Each must be convinced that personal influence is powerless and fruitless and that only collective strength can overcome the common enemy and achieve the common positive aim. Therefore collective passion must gradually be substituted for personal passions within each member.

6. Everyone’s personal intelligence vanishes like a river in the sea in the collective intelligence and all members obey unconditionally the decisions of the latter.

7. All members are equal; they know all their comrades and discuss and decide with them all the most important and essential questions bearing on the programme of the society and the progress of the cause. The decision of the general meeting is absolute law.

8. In priciple each member has the right to know everything. But idle curiosity is forbidden in the society as is aimless talk about the business and aims of the secret society. Knowing the general programme and the general direction of affairs, no member asks or tries to fins out details which are not needed for better execution of that part of the enterprise with which he is entrusted and, if it is not necessary in practice, will not talk with any of his comrades about it.

9. The society chooses an Executive Committee from among their number consisting of three or five members who should organize the branches of the society and manage its activities in all the regions of the Empire on the basis of the programme and general plan of action adopted by the decision of the society as a whole.

10. This Committee is elected for an indefinite term. If the society – I shall call it the People’s Fraternity – if the People’s Fraternity is satisfied with the actions of the Committee, it will be left as such; and while it remains a Committee each member of the People’s Fraternity and each regional group have to obey it unconditionally, except for such cases where the orders of the Committee contradict either the general programme of the principal rules, or the general revolutionary plan of action, which are known to everybody as all the Brothers have participated equally in the discussion of them.

11. In such a case members of the group must halt the execution of the Committee’s orders and call the Committee to judgement before the general meeting of the People’s Fraternity. If the general meeting is discontented with the Committee, it can always substitute another one for it.

12. Any member and any group is subject to judgement by the general meeting of the People’s Fraternity.

13. Since each Brother knows everything and knows even the personnel of the Committee, the acceptance of a new member among them must be conducted with extreme caution, difficulties and obstacles. One bad cbhoice can ruin everything. No new Brother can be accepted without the consent of all or at the very least three-quarters of all the members of the People’s Fraternity.

14. The Committee divides the members of the Fraternity among the Regions and constitutes Regional groups of leaderships from them. This leadership could consist of one Brother alone, if there are too few members.

15. Regional leadership is charged with organizing the second tier of the society – the Regional Fraternity, on the basis of the same programme, the same rules, and the same revolutionary plan.

16. All members of the Regional Fraternity know each other, but do not know of the existence of the People’s Fraternity. They only know that there exists a Central Committee which hands down to them their orders for execution through Regional Committee which has been set up by it, i.e. by the Central Committee.

17. As far as possible the Regional Committee is composed exclusively of People’s Brothers appointed and replaced by the Central Committee, with at least one People’s Brother. In such a case this Brother, with the consent of the C.C., will appoint the two best members of the Regional Fraternity to act jointly with himself as a Regional Committee; but these will not have equal membershi rights in so far as only the eople’s Brother will be in contact with the C.C. whose orders he will pass on to his comrades of the Regional Committee.

18. People’s Brothers or Brothers in the regions will seek out from among members of the Regional Fraternity people capable and worthy of being admitted to the People’s Fraternity, and will introduce them through the C.C. to the general meeting of the People’s Fraternity.

19. Each Regional Committee will set up District Committees from members of Regional Fraternity and will appoint and replace them.

20. District Committees can, if necessary and only with the consent of the Regional Committee, set up a third tier of the organization – District Fraternity with a programme and regulations of the People’s Fraternity. The programme and regulations of the District Fraternity will not come into force until they are discussed and passed by the general meeting of the Regional Fraternity and have been confirmed by the Regional Committee.

21. Jesuitical control and a system of entanglement by police methods and lies are totally excluded from all three tiers of the secret organization, likewise from the District, Regional, and People’s Fraternities. The strength of the whole society, as well as the morality, loyalty, energy and dedication of each member, is based exclusively and totally on the shared truth, sincerity and trust, and on the open fraternal control of all over each one.

Here you have the main outline of a plan for the society such as I conceive it to be. Obviously this plan must be developed, supplemented, and sometimes altered according to circumstances and the character of the environment and should be defined much more clearly. But I am convinced that its essence must remain, if you wish to create a real collective power which is capable of serving the cause of people’s liberation and not initiate a new exploitation of the people.

The system of entanglement and of Jesuitical lies is totally excluded from this plan as being harmful, divisive, and corrupting principle and means. But parliamentary chatter and ambitious fussiness are also excluded. Strong discipline of all members in their relations with the Committees and all individual Committees in their relation with the C.C. are retained. The right of judgement and control over members belongs to Fraternities and not to Committees. New executive power is in the hands of the Committees. The right of judgement over Committees, including the Central, is the province of the People’s Fraternity alone.

According to my plan the People’s Fraternity will never consist of more than fifty to seventy members. At first it will probably consist of ten men or even less and will grow slowly, accepting one man after another, submitting each one to the strictest and most thorough study and, if possible, accepting him only with the unanimous consent of all members of the People’s Fraternity, but in any case not less than three-quarters of the Fraternity. It is impossible that in the course of two or three years thirty or forty men cannot be found who would be capable of being People’s Brothers.

Imagine the People’s Fraternity for the whole of Russia consisting of forty, at most of seventy members. In addition there would be some hundreds of members belonging to the second tier of the organization. Regional Brothers – and you have covered the whole of Russia with a mighty net. Your staff is set up. One has, as mentioned, assured within it – in addition to strict caution and the exclusion of all chatter, all ambitious and idle parliamentary debate – sincerity and mutual trust, real solidarity, as the only moralizing unifying elements.

The whole society constitute’s one body and a firmly united whole, led by the C.C. and engaged in unceasing underground struggle against the government and against other societies either inimical to it or even those acting independently of it. Where there is war, there is politics, and there inescapably arises the necessity for violence, cunning, and deceit.

Societies whose aims are near to ours must be forced to merge with our society or, at least, must be subordinated to it without their knowledge, while harmful people must be removed from them. Societies which are inimical or positively harmful must be dissolved, and finally the government must be destroyed. All this cannot be achieved only by propagating the truth; cunning, diplomacy, deceit are necessary. Jesuit methods or even entanglement can be used for this – entanglement is a necessary and marvellous means for demoralizing and destroying the enemy, though certainly not a useful means of obtaining and attracting a new friend.

Thus this simple law must be the basis of our activity: truth, honesty, mutual trust between all Brothers and towards any man who is capable of becoming and whom you would wish to become a Brother – lies, cunning, entanglement, and, if necessary, violence towards enemies. In this way you will moralize, strengthen, and unite your own people and destroy the strength of others.

You, my dear friend – and this is a terrible mistake – have become fascinated by the system of Loyola and Machiavelli, the first of whom intended to enslave the whole of mankind, and the second to create a powerful state (whether monarchist or republican is of no importance, it would equally lead to the enslavement of the people). Having fallen in love with police and Jesuitical principles and methods, you intended to base on them your own organization, your secret collective power, so to say, the heart and soul of your whole society. You therefore treat your friends as you treat your enemies, with cunning and lies, try to divide them, even to foment quarrels, so that they should not be able to unite against your tutelage. You look for strength not in their unity but in their disunity and do not trust them at all. You try to collect damning facts or letters (which frequently you have read without having the right to do so, and which are even stolen), and try to entangle them in every way, so that they should be your slaves. At the same time you do it so clumsily, so awkwardly and carelessly, so rashly and inconsiderately, that all your deceits, perfidies, and cunning are exposed very quickly. You have fallen so much in love with Jesuit methods that you have forgotten everything else. You have even forgotten the aim which led you to them, the passionate desire for the people’s liberation. You have so much in love with Jesuit methods that you are prepared to preach their necessity to anybody, even to Zhukovsky. You even wanted to write about them, to fill Kolokol (The Bell) with these theories – reminding one of Suvorov’s saying, ”Thank goodness, he is not cunning whom everybody knows to be cunning.” Briefly, you are playing with Jesuit methods as a child plays with a doll or Utin at Revolution.

Now let us have a look at what you have achieved and have had time to do in Geneva thanks to your Jesuit system. You were given the Bakhmetev fund. This is the only real result which you have achieved. But Ogarev gave it to you and I warmly advised that you should be given it, not because you played the Jesuit with us, but because we felt and recognized in you, in addition to your far-from-clever Jesuitism, a man who is deeply, warmly, and earnestly devoted to the Russian cause. But you know – this is bitter confession for me – I almost repent that I advised Ogarev to give you the fund. Not because I could think that you might use it dishonestly or for your own advantage – saints preserve me from such an ignoble and simply inept thought! I am prepared to answer with my life that you will never use one penny more than necessary for yourself. No, I begin to repent because, observing your actions, I have stopped believing in your political wisdom, in the earnestness and the reality of your Committee and your whole society. The sum is not large, but it is the only one and it will disappear in vain, uselessly, and wantomly in mad and impossible activities.

You could have done a lot of useful things in Geneva with this modest sum in your hands and with the help of a few people who met you with complete sincerity and expressed their readiness to serve the common cause without demands or claims, without vanity or ambition. You could have set up a serious organ with an avowed social-revolutionary programme and, attached to it, a foreign bureau for the management of Russian activities outside Russia and in a certain, though not absolute but positive […] to it. Your Committee, i.e. you, invited me to Geneva for this purpose for the first time. What did I find in Geneva? First of all, a mangled programme for Kolokol on which the Committee and you made simply absurd and impossible demands. Do you know, I simply cannot forgive my weakness in yielding to you on this question – I have to answer for this poor Kolokol and for solidarity with you to all my international friends, thanks on the one hand to Utin and on the other to Zhukovsky, the first of whom slanders me and you maliciously, and the second good-humouredly.

By the way, about Zhukovsky. You demonstrated with regard to him your complete ignorance and your incomprehension of people, your inability to attract them in a straight-forward, honest, firm way to your cause. Knowing him intimately, I have described his character to you in detail, his abilities and ineptitudes, so that it should not have been difficult for you to establish serious relations with him. I described him to you as a very kind and able man, far from stupid, although without any intellectual initiative, accepting all ideas at second hand and capable of popularizing them or chattering about them fairly eloquently, not so much on paper as in conversation. As a man of artistic sensibility fairly firmly committed to a certain orientation, but without much cracter, in the sense that he does not like danger, he bows before strong contradiction and easily succumbs to all sorts of influences. In a word, he is a man very capable of being a conductor of propaganda, but completely incapable of being a member of a secret society. You ought to have believed me, but did not do so; and instead of attracting Zhukovsky to our cause, alienated him from you and from me. You tried to enlist and ensnare him, and having ensnared him, to make him your slave. To do this you started to scold and ridicule me; but Zhukovsky has an instinct for honesty which rebelled. He told me everything that you told him about me, told it with indignation and scorn and had I been a vainer and weaker man this would have been enough for me to break my connection with you. You will remember that I contented myself with faithfully repeating to you Zhukovsky’s words without comment. You did not reply, and I did not think it necessary to continue this discussion. Then you started to explain to Zhukovsky your favourite stae-communist and police-Jesuit theories, and this finally estranged him from you. Finally, there was this unfortunate gossip by Henry, and Zhukovsky became your bitter and irreconcilable foe, not only your foe but almost mine as well. And he might have been useful in spite of all his weaknesses.

I must also confess, dear friend, that your system of blackmailing, entangling and scaring Tata was extremely repugnant to me and I told you about this several times. The result was that you instilled in her a deep suspicion towards all of us and a conviction that you and I intended to exploit [her] financial resources and to exploit them, of course, for ourself and not for the cause. Tata is a truly honest and truthful person incapable, it seems to me, of giving herself completely to anyone or anything, therefore a dilettante if not by nature then by perception, an intellectual and moral dilettante, whose word, however, one can trust and who is capable of being, if not our friend, at least a true well-wisher. She should have been treated in a straightforward and honest manner, without resorting to the tricks which you think are your strength, but which in fact show your weakness. While I considered it possible and useful to speak to her directly and openly to try to influence her free convictions, I did so. I did not wish to go any further with you in this matter as I found it repugnant. As soon as I heard from you that Natalya Alexeevna had slandered me, maintaining that I had designs on Tata’s pocket and saw that Tata herself was doubtful, not knowing whether this was true, I withdrew from her decisively.

By the way, you insisted several times that you heard from Tata herself that Natalya Alexeevna and Tchorzewski claim everywhere, shout and write to everybody, that I want to exploit Tata’s financial resources. Natalya Alexeevna and Tchorzewski, on the contrary, maintain that they have never written and said it, and Tata herself confirmed this. During your visit to Geneva you told me that you heard from Serebrennikov (Semen) that Zhukovsky had told him that I exploit Tata. I asked Serebrennikov and found out that Zhukovsky said that not about me, but about you. You also told me that Zhukovsky’s wife tried to persuade you to join Utin, assuring you that an alliance with me was useless, impossible, and harmful. She maintains the contrary: she did not speak about me to you; she did not invite you to join Utin with whom she herself had more or less broken, and that you, not she, proposed that you find funds to achieve this alliance and she was waiting to receive these funds from you.

You see how many unnecessary, stupid lies there are, and how easily they are revealed. Yes, I must confess that my first vidit to Geneva had already disappointed me and undermined my faith in the possibility of a firm alliance and common action with you. In addition, not a sensible word was said between us about the business for which I was summoned and solely for which I came to Geneva. Several times I started a discussion about the foreign bureau; you avoided it, awaiting some sort of final answer from the Committee, which never arrived. Finally, I left, having sent through you a letter to the Committee in which I demanded a clear definition and explanation of the business for which I was summoned, firmly intending not to return to Geneva unless I had received a satisfactory reply.

In May you again started asking me to come to Geneva. I refused several times; finally I came. The last trip confirmed all doubts and completely shook my faith in the honesty and truthfulness of your word. Your conversations with Lopatin in my presence on the evening of my arrival: his direct and sharp accusations, which he made to your face with a conviction which did not permit any doubt as to the veracity of his words – words which showed your statements to be lies. His direct contradiction of all details in the story written by you about your escape. His direct accusations against your dearest friends, accusations of ignoble, even stupid treachery before the commission of inquiry, accusations which were not unsupported but based on their written evidence which (according to him and confirmed by you later) he had a chance to read. In particular, the contempt expressed by him about the completely unnecessary denouncing of Pryzhov, of whom you spoke as being one of your best and firmest friends. Finally, his direct and definite denial of the existence of your Committee which was expressed in the following words:

”N[echayev] can tell the story to you who live outside Russia. However, he will not repeat all this in my presence, knowing full well that I am familiar with all the groups, all the people and all attitudes and facts in Russia. You see that he confirms by his silence the truth of all I say both about his escape, the circumstances of which, as he is aware, are only too well known to me, down to the smallest detail, and I know also about his friends and imaginary Committee.”

And in fact you remained silent and did not attempt to defend yourself, or any of your friends, or even the reality of the existence of your Committee.

He triumphed; you retreated before him. I cannot express to you, my dear friend, how hurt I was both for your sake and for mine. I could not doubt the truth of Lopatin’s words any longer. It followed that you systematically lied to us, that your whole enterprise was riddled with rotten lies and was founded on sand. It meant that your Committee consisted of you accounting for at least three-quarters of it, with a following of two, three, or four people who are subordinate to you, or at least under your predominant influence. It meant that the cause to which you had entirely dedicated your life had burst, dissipated in a puff of smoke, as a result of false and stupid orientation, as a result of your Jesuitical system which had corrupted you and, even more, your friends. I loved you deeply and still love you, Nechayev. I firmly, too firmly, believed in you and to see you in such a position, so humiliated in front of the chatterer Lopatin, was inexpressibly bitter to me.

I was lso hurt on my own account. Carried away by my faith in you, I gave you my name and publicly esoused your cause. I tried as much as I could to strengthen Ogarev’s sympathy towards you and his faith in your cause. I continually advised him to give up to you all the money. I attracted Ozerov to you and spared no efforts in order to persuade Tata to join us, i.e. you, and to devote herself wholly to your cause. Finally, against my better judgement, I persuaded Ogarev to agree to publish Kolokol according to the wild and impossible programme invented by you. Briefly, having complete faith in you, while you systematically duped me, I turned out to be a complete fool. This is painful and shameful for a man of my experience and my age. Worse than this, I spoilt my situation with regard to the Russian and the International causes.

When Lopatin left, I asked you: Is it possible that he told the truth, that ecerything you told me was a lie? You evaded an answer. It was late and I left. All the conversations and discussions with Lopatin the following day finally convinced me that Lopatin told the truth. You were silent. I awaited the result of your last talk with Lopatin; you did not tell me about it, but I found it out from Lopatin’s letter which Ozerov will read to you.

What I found out was enough to induce me to take measures against further exploitation of myself and my friends by you. Accordingly I wrote you an ultimatum which I hastily read to you at the Turks and which you appeared to accept.

Since then I have not seen you.

The day before yesterday I finally received a letter from Lopatin from which I gathered two rather sad facts: firstly you (I do not wish to use any adlectives) you lied when you reported to me your talk with Lopatin. Everything you told me about his alleged words were a complete lie. He did not tell you that I gave him letters from Lyubavin: ”The old man could not hold out, he is in our hands now and cannot do anything against us, and we can now all…”, to which you were supposed to have replied: ”If Bakunin was so weak as to give you Lyubavin’s letters, we have other letters, etc.” You lied, you slandered Lopatin, and you deliverately duped me. Lopatin is surprised that I believed you, and in a polite form deduces from this fact a conclusion less than flattering to my mental capacities. He is right. In this case I showed myself a complete fool. He would not have judged me quite so severy had he known how deeply, how passionately, how tenderly I loved you and believed in you! You were able, and found it useful, to kill this belief in me – so much the worse for you. How could I think that a man who was intelligent and devoted to the cause, as you still remain in my eyes in spite of all that has happened – how could I imagine that you would tell such barefaced and stupid lies to me of whose devotion you could have no doubts? Why did you not realize that your impudent lies would be discovered and that I would demand, would have to demand, an explanation from Lopatin, the more so because my ultimatum contained a clearly expressed demand that the Lyubavin affair must be completely clarified? Another fact: Lyubavin did not get my reply to his rude letter, therefore he did not receive my receipt which I enclosed with this reply. When I showed you my reply and receipt, you asked me to wait and not send them. I did not agree, and you offered to post them but did not do so.

This is enough, Nechayev – our old relationship and our mutual obligations are at an end. You yourself have destroyed them. If you thought and still think that you have bound me, entangled me morally and materially, you are completely mistaken. Nothing on earth can bind me against my conscience, against my honour, against my will, against my revolutionary convictions and duty.

It is true that thanks to you my financial position is now very difficult. I have no means of existence, and my only source of income, translating Marx and the hope of other literary work connected with it, has now dried up. I am aground and do not know how I shall manage to get off, but that is the least of my troubles.

It is true that I have compromised friends and was compromised in front of them. It is true that I am being slandered in connection with the fund, in connection with Tata, and finally in connection with all the recent events in Russia.

But all this will not deter me. In case of dire necessity I am prepared for a public admission and confession of my stupidity, of which of course I shall be very much ashamed, but which will reflect even more upon you – but I shall not remain your unwilling ally.

Thus I give notice to you that all my horrid relationships with you and with your cause are at an end. But in breaking them off I offer you new relations on a different basis.

Lopatin, who does not know you as well as I do, would have been surprised at my suggestion after all that has happened between us. You will not be surprised, nor will my close friends.

There is no doubt that you have perpetrated many stupidities and many dirty tricks, positively harmful and destructive to the cause. But it is also clear to me that all your inept actions and terrible blunders were not caused by your self-interest, greed, vanity, or ambition, but only by your misunderstanding of the situation. You are a passionately dedicated man; there are few like you. This is your strength, your valour and your justification. You and your Committee, if the latter really exists, are full of energy and are prepared to execute without fuss anything you consider useful for the cause – this is valuable. But neither your Committee nor you possess any common sense – this is now obvious. You have taken to the Jesuit system like children, and seeing in it your whole strength, success, and salvation have forgotten the very essence and aim of the society: liberation of the people not only from government but from you, from yourselves. Having adopted this system you have carried it to a monstrously stupid extreme, have corrupted yourselves by it and have disgraced the society throughout the world by your only too obvious guile and incredible stupidities – like your stern letters to Lyubavin and to Natalya Alexeevna which were matched by your polite patience towards Utin; like your attempts to ingratiate yourself with him while he slandered all of us loudly and impudently; like your stupid communist programme and a whole series of shameless deceits. All this proves an absence of common sense, an ignorance of people, relationships, and things. It follows that one cannot rely on your common sense, at least at present, in spite of the fact that you are an extremely intelligent man, capable of further development. This, however, gives hope for the future; at present you are as clumsy and inept as a boy.

Having finally convinced myself of this, my position is now as follows:

I do not believe your words, your unsupported assurances and promises which are not confirmed by facts, knowing that you would not hesitate to lie if this seemed to you to be useful to the cause. Nor do I believe in the justice or wisdom of what imagine to be useful, because you and your Committee have given me too many proofs of your positive lack of sense. But denting your veracity and your wisdom, I do not deny your energy and your undoubted devotion to the cause, and believe that there are few people in Russia equal to you in either. This, I repeat again, was the chief, indeed the only basis of my love for you and my faith in you and I am convinced it still remains a guarantee that you alone of all the Russians I know are capable of serving the revolutionary cause in Russia and destined to do so but only if you want and are able to alter the whole system of your activities in Russia and abroad. However, if you do not wish to change it, you will inevitably become a man highly harmful to the cause as a result of those very qualities which are your strength.

As a consequence of these connsiderations and in spite of all that has happened between us, I would wish not only to remain allied with you, but to make this union even closer and firmer, on condition that you will change the system entirely and will make mutual trust, sincerity and truth the foundation of our future relations. Otherwise the break between us is inevitable.

Now here are my personal and general conditions. I will enumerate the personal ones first:

1. You must shield and clear me entirely in the Lyubavin affair by writing a collective letter to Ogarev, Tata, Ozerov and S. Serebrennikov in which you will announce, as is indeed the truth, that I did not know anything about the letter of the Committee and that it has been written without my knowledge and consent.

2. hat you have read my reply to Lyubavin with the enclosed receipt for 300 rubles and having undertaken to send it, have either posted or not.

3. That I have never directly or indirectly interfered in the disposal of the Bakhmetev fund. That you have received the whole of the monies at various times: first from the hands of Herzen and Ogarev and the remaining, larger part from the hands of Ogarev who, after the death of Herzen, was the only one who had the right to dispose of it, and that you received this fund in the name of the Committee whose manager you were.

4. If you have not yet given Ogarev the receipt for this fund, then you must do so.

5. You have to return as soon as possible the note from Danielson through us and through Lopatin. If you have not got it (though I am sure you have) you must in the same letter undertake to deliver it in the shortest possible time.

6. You will abandon purposeless or, worse, positively harmful attempts for a rapprochement with Utin, who most vilely slanders both of us and all that is ours in Russia, and on the contrary will undertake, having chosen the right time and occasion in order not to harm the cause, to conduct open war against him.

These are my personal connditions; a refusal of one of them, in particular of the first five and the first half of the sixth (i.e. breaking off all ties with Utin) will be sufficient reason for me to break all relations with you. All this has to be done by you generously, frankly, honestly without any misunderstandings, reservations, hints and equivocations. It is time we put our cards on the table.

Here are the general conditions:

1. Without naming the names, which we do not need, you will show us the actual state of your organization and cause in Russia, of your hopes, your propaganda, your movements, without exaggeration and deceit.

2. You will eradicate from your organization any use of police and Jesuitical systems, confining their application to the government and inimical parties and only when it is really necessary in practice and in accordance with common sense.

3. You will drop the absurd idea that revolution can be made outside the people and without its participation, and will adopt as a basis of your organization the spontaneous people’s revolution in which the people will be the army and the organization only its staff.

4. You will adopt as a basis of the organization the social-revolutionary programme expounded in the first number of The People’s Cause [Narodnoe Delo], the plan of organization and revolutionary propaganda expounded by me in my letter, with such additions and alterations as we shall together find necessary at a general meeting.

5. All that has been agreed in our common discussion and unanimous decisions will be proposed by you to all your friends in Russia and abroad. Should they reject our decisions, you will have to decide for yourself whether you wish to follow them or us, to break your ties with them or with us.

6. If they accept the programme, organizational plan, the rules of the society, the plan for propaganda and for revolutionary action worked out by us, you will, in your own and in their name, give us your hand and your word of honour that from now on this programme, this plan of organization, propaganda and action, will be absolute law and the indispensable basis of the whole society in Russia.

7. We shall believe you and will make a new firm bond with you – Ogarev, Ozerov, S. Serebrennikov and I, possibly Tata, if she should so wish and if you and all the others agree. We shall in truth be People’s Brothers who live and act abroad. Therefore, without ever showing any undue curiosity, we shall have the right to know and will indeed know actively and in the necessary detail the situation of conspiratorial affairs and immediate aims in Russia.

8. Then we, all the above-mentioned, will set up a bureau abroad to deal with all Russian affairs abroad, without exception, taking into consideration the lines of Russian policy, but choosing freely methods, people and means.

9. In addition, Kolokol will be published with a clear revolutionary, socialist programme, if this is necessary and if money for it is available.

Here are my conditions, Nechayev. If you have been inspired by good sense and sober judgement and if love of the cause is really stronger in you than all other considerations, you will accept them.

And if you do not accept, my decision is inflexible. I shall have to break all ties with you. I will act independently, taking nothing into consideration except my own conscience, understanding and duty.

M. BAKUNIN

(From Michael Confino: ”Daughter of a Revolutionary: natalie Herzen and the Bakunin/Nechayev Circle”, transl. by Hilary Sternberg and Lydia Bott. Library Press, LaSalle, Illinois 1974.)

Some Notes on Malatesta and Bakunin

By Vernon Richards
The raven #1

I
On the occasion of the fiftieth anniversary of Bakunin’s death in 1926, Malatesta, then in his seventieth year and publishing one of the most important of his many periodicals, Pensiero e Volontà, [1] commemorated the occasion with a short article in which he summarised Bakunin’s contribution to the anarchist cause, as he saw it, followed by a short statement of anarchist principles as formulated in 1872 at the congress og St Imier which was inspired by Bakunin, and finally a rare piece of autobiography, ‘My First Meeting with Bakunin’. [2] This last is a delightful, generous reminiscent piece which also contains reflections and statements of considerable interest in assessing the influence exerted by Bakunin on Malatesta as well as on the anarchist movement of that period.

Even more important in this connection, however, is Malatesta’s long introduction to Max Nettlau’s Bakunin e l’Internazionale in Italia published in 1928, [3] by which time Pensiero e Volontà had been suppressed by Mussolini’s Fascist government and its distinguished editor was living under house arrest in Rome, isolated from his friends and comrades in Italy and from the international movement until his death in 1932.

II
Arthur Lehning in the introduction to his volume of Bakunin selections [4] suggests that one of the reasons why ‘the philosophical depth and originality of Bakunin’s writings’ have not been fully appreciated is the ‘all too obvious’ one that, ‘especially in English speaking countries, few of the agencies which have had the responsibility of disseminating revolutionary ideas hav had much knowledge of Bakunin; and when they did have the knowledge they lacked the incentive to analyse or propagate his works’.

Assuming that I have understood the academic jargon in Lehning’s gentle but clear reproach, and that by ‘the agencies which have had the responsibility…’ he simply means ‘anarchist propagandist’ such as the Freedom Press in England and their opposite numbers in other English-speaking countries, then all I can say is that this ‘lack of appreciation’ is not limited to the English-speaking countries, and that in the circumstances it may now be argued that perhaps Lehning has overestimated the importance of Bakunin’s contribution to anarchist thinking. For instance, apart from a quotation from Bakunin in the best known of Malatesta’s pamphlets, l’Anarchia [5] I cannot recall having seen direct references to Bakunin in Malatesta’s writings. In view of the undoubted influence Bakunin exerted on him, this is surely significant, for I am convinced that Malatesta must have read all Bakunin’s published writings that were available in the languages with which he was familiar.

Perhaps Bakunin the thinker has been the victim of his public image – partly of his own creation – as the man of action. It is unfortunately only too apparent that the anarchist ‘movement’ in all countries, in common with other revolutionary minorities, rejects the Church but sanctifies its martyrs, denounces society’s war heroes but cherishes its men and women of action, and so tends to declare that propaganda by the deed is not only more ‘revolutionary’ but more positive than the propaganda of ideas. n this age of mass communications, with the emphasis on the visual through television, the fact that ‘action’ has a larger ‘captured’ audience than has the presentation of ideas, adds weight to the arguments of those professional revolutionaries who are ‘in a hurry’ and look to the sensational (kidnappings, hi-jackings, hold-ups, punch-ups with the police, bombs at Embassies, etc.) rather than the prosaic (meetings, journals, pamphlets) – i.e. propaganda in depth, continued with patience and without being what Bakunin called endormeurs or what romantics today call ‘quietists’.

III
In Malatesta’s recollections of his first meeting with Bakunin he writes: ‘In Naples Bakunin was a kind of myth. He had been there in 1864 and 1867 I think, and had created a deep impression. He was spoken of as an extraordinary personality and, as generally is the case, both his qualities and his faults were exaggerated.’ [6] ‘What is important’, writes Malatesta, ‘was the considerable discussion in all advanced circles, or those professing to be, of his ideas.’ For the majority of Neapolitan ‘intellectuals’ who were patriots and traditionalists Bakunin had come to shake things up. ‘For some he was the barbarian from the North, without God or country, without respect for anything held sacred, and was looked upon as a threat to the saintly Italian and Latin civilisation. For others he was the man who had brought to the Stygian marshes of Neapolitan traditionalism a breath of fresh air, and had opened the eyes of the youth who had approached him to new and broad horizons.’

And the Fanellis, de Lucas, Gambuzzis, Palladinos, were ‘the first socialists, the first internationalists, the first anarchists in Naples and in Italy’. Malatesta concludes: ‘And so, as a result of hearing so much about him, Bakunin had become for me too a legendary personage; and to know him, to approach him, to warm the spirit before his fire was for me a burning desire, almost an obsession. The dream was about to be realised.’

What contemporary historians call ‘charisma’ is again revealed in Malatesta’s introductory article where he recalls his last meeting with Bakunin in Lugano in 1875 when physically Bakunin was a mere shadow of his former self (‘My dear friend, I am present at my own dissolution,’ [7] he told his young admirer, half seriously, half jokingly) and yet the by then septuagenarian Malatesta adds nostalgically: ‘Only to think of him still warms my heart and fills it with youthful enthusiasm.’

He goes on to emphasise: ‘…this above all was Bakunin’s worth: to create enthusiasm, to encourage a faith in action and for sacrifice in all those who had the good fortune to approach him. He himself used to say that one had to have le diable au corps; and he really did have it, physically and spiritually, the rebel Satan of mythology, who knows no gods, recognises no masters and never pauses in the struggle against all that hampers thought and action.’

IV
Arthus Lehning, [8] in seeking to explain the apparent contradiction in Bakunin’s career as summed up by E.H. Carr (‘There are few whose life and thought have exerted such immense influence on the world as Michael Bakunin and yet who left such an inadequate and confused account of their views’), points out that ‘the turbulent life of this revolutionary did not take place in the reading room of a great library’ but adds something which present day revolutionaries could well take to heart: ‘To a large extent, his influence was the result of his enormous epistolary activity. He could write some twenty-four letters in one day – many of them having the proportions of a pamphlet.’ And in a footnote Lehning states that ‘most of his correspondence from 1864 to his death in 1876 is lost’. Nevertheless he is confident that ‘when all his works are accessible, it should be evident that they constitute a coherent social philosophy, with a complementary theory of revolutionary practice’.

It should be noted that Lehning omits the word anarchism from his assessment, though in the opening paragraph of his introduction he does express the view that ‘Bakunin’s main historical achievement lies in his having linked the libertarian ideas of anarchism with the movement for the emancipation of the working classes, and in his having sown the seeds of anti-authoritarian Socialism and of the theory and practice of anarcho-syndicalism’.

V
Malatesta, however, is as uniequivocal when it comes to ideas as he is when describing the personality of his youthful hero. ‘I was a Bakuninist, as were all my comrades of, alas, those past generations. Now – and for very many years past – I would not describe myself thus.’ Indeed, Nettlau [9] records the fact that at the Eighth Congress of the International Working Men’s Association held in Berne in October 1876, only a few months after Bakunin’s death, Malatesta, who was one of the Italian delegates, protested against ‘the habit of calling themselves or of being known as Bakuninists’ for the reasons that ‘we are not [Bakuninists] since we do not share all Bakunin’s theoretical and practical ideas and because, above all, we follow ideas and not men and rebel against this habit of embodying a principle in a man’.

This is a telling statement for one so young (Malatesta was then twenty-three, and he never deviated from this position throughout his life. The fact that in his youth he had to ‘choose’ from a galaxy of ‘great men’ – Garibaldi, Mazzini, Marx and Bakunin – probably gave him at an early stage an awareness of the dangers that stem from associating ideas with personalities.

All these personalities were consciously ‘leaders of men’. Lehning [10] writes of Bakunin that ‘being primarily a man of action [he] always wrote for men and women he was trying to trigger into action or else to guide while they were acting’. He underlines Carr’s observation that it was ‘impossible to convey to posterity that sense of overwhelming power which was always present to those who knew him in life’ by adding his own that he ‘had the rare gift of persuading people to devote their lives to his cause, and of quickly forming intimate bonds with them if they seemed useful to him for his revolutionary purpose‘. (My emphasis.)

All these ‘powers’ were anathema to Malatesta. In spite of the sycophants who sought to build him up as the ‘Lenin of Italy’ who would ‘lead’ the anarchist revolution, [11] he directed his propaganda to the people at large, not because he had any special faith in their revolutionary responses, but because he had even less faith in revolutionary élites.

Malatesta [12] summed up his criticism of Bakunin’s position in these terms: ‘Ideas have developed and been modified. Today I find that Bakunin, in political economy and in the interpretation of history, was too Marxist; I find that his philosophy was conducted without possible issue in the contradiction between the mechanical concept of the universe and the faith in will over the faith of mankind. But all this is of no great importance. Theories are uncertain and changing concepts; and philosophy, consisting of hypotheses inhabiting the clouds, has little or no influence on life.’

And he concludes with the reflection that ‘Bakunin always remains, in spite of all possible disagreements, our great master and inspiration’. I think that we should take this remark and the two concluding paragraphs of that ‘commemorative’ article more as proof of Malatesta’s loyalty to the hero of his adolescence, and of his modesty so far as his own contribution to anarchist thought is concerned, than as his considered opinion of Bakunin’s contribution. After all, he ends his memorable ‘Recollections and Criticism of an Old Friend’ – about Kropotkin this time – with the words: ‘I do not think my strictures on him can diminish Kropotkin the person, who remains, in spite of everything, one of the shining lights of our movement.’ [13]

VI
Of his Bakuninist period, Malatesta admitted that ‘though none of us had read Marx, we were still too Marxist’. [14] Luigi Fabbri, his closest comrade (and to my mind the most reliable interpreter of Malatesta’s ideas), considered that the period of transition between the anarchism of the First International and the anarchism that Malatesta expounded to the end of his life occurred during the seven or eight years from the publication of l’Associazione (Nice-London, 1889-1890) to l’Agitazione (Ancona1897-1898). But Fabbri observes that already in La Questione Sociale (Florence, 1884) ‘certain fundamental aspects of his development are fairly clearly revealed’. [15] Malatesta confirmed this view in a letter to Fabbri, adding that there was a greater difference between his ideas of 1897 and those of 1872-1874. ‘Then we were ”Kropotkians” even before Kropotkin (in fact Kropotkin found those ideas which he made his own, already widely held by us before he entered the ”Bakuninist” wing of the international movement).’ After 1897 he modified his views on small details only. At the time he had ‘more faith in syndicalism – or rather in the syndicalists – than I have now; and communism seemed then a more simple and an easier solution than it appears now.’

In a long and interesting comment on an equally long and interesting article by Max Nettlau on ‘The Collectivist International and Anarchist Communism’, [16] Malatesta is in agreement with his old friend that there cannot be one anarchist solution to the socio-economic problems, and that ‘perhaps it is true that a kind of narrowness of views, a kind of dogmatism can be included among the reasons – to my mind certainly not the main reasons – which have prevented a greater and more rapid development of our movement’. And one can imagine him adding with a smile: ‘But we are talking in historical terms, and Nettlau who is a scrupulous historian and a stickler for the truth will, I am sure, welcome my reminding him of certain facts, which might be of use in making a fairer assessment of the responsibilities of the older anarchist propagandists.’

And he points out things which the academic historians of anarchism simply refuse to face up to: ‘The International which emerged from its Congress in Basel in 1869 was collectivist but – even in its most radical sections – could hardly be said to be anarchist. It was collectivist in the sense given to this word at the time, that is, that the land and working tools – in other words the means of production – were collective property and that each worker, alone or in association, had the right to the integral product of his labour; but it had no clear and definite ideas about how each individual or each association would be allocated their share of the land, the raw materials and the tools to which they were entitled, or how to measure the work of each and how to establish a criterion for the measurement of value for purposes of barter. All this had to be run by the ”collectivity” and there was not too much concern about the danger that this ”collectivity” might ever in fact turn out to be another ”government”, meaning that some individuals having seized power would impose their will on others.’

It was out of concern with these kind of problems, and out of agreement with the Internationalists of all countries on the principle that ‘everybody should be workers, that no one should live by oppressing and exploiting others, and that universal brotherhood and solidarity should replace struggle and competition by which well-being is achieved at the expense of that of others’, that they went beyond collectivism and ‘after lengthy discussions and polemics’ came to the conclusion that ‘the only solution which can achieve the ideal of human brotherhood and eliminate all the insoluble difficulties of measuring the effort expended and the value of the resulting product, is a communistic organisation in which each one freely makes his contribution to production and consumes freely according to his needs – thinking that having thus eliminated all reasons for strife between people in one’s daily life, all reasons for power and all desires to dominate would also be eliminated’.

As a result of these discussions the Italian delegates of the International, assembled at a Congress in Florence in 1876 – the year of Bakunin’s death – voted almost unanimously with only one dissenting voice for a resolution in which the communistic would replace the collectivist programme that had been hitherto upheld. Malatesta adds that the Italian resolution was soon accepted with enthusiasm, first in Switzerland where Kropotkin and Elysée Reclus were living at the time and later by most anarchists in all countries ‘with the exception of the Spaniards, who by an overwhelming majority remained for many more years faithful supporters of the collectivist programme’. However, his conclusions are, as always, free from any dogmatic pronouncements: ‘So we were then, as we are still, communistic anarchists; but this does not mean that for us communism is a panacea or a dogma and that we do not realise that from our point of view communism cannot be achieved without first creating the right moral and material conditions.’

VII
When in the 1920s Fabbri wrote to Malatesta urging him to formulate ‘a practical and possible anarchism which marks a step forward from Bakunin and Kropotkin’, his old friend had replied that he ‘did not despair of one day satisfy that wish’. [17] Yet to my mind malatesta’s writings from 1913 to 1932 had done just this. His common-sense approach to anarchism is always informed by a deep understanding of human behaviour and an acute political awareness, and though he may seem a ‘quitist’ to some noisy anarchists, nobody could accuse him of being either a reformist or a politician. He remained to the end an ‘insurrectionist’, inspired by Bakunin but without either his romantic and élitist approach or his dubious choice of ‘causes’. What also distinguishes the insurrectionism of Malatesta from that of Bakunin is that, apart from the rather ridiculous youthful attempted uprising at Benevento in 1877 (which no popular historian of anarchism seems able to forget, in spite of Malatesta’s own assessment of it), malatesta spent more than fifty years propagating anarchist ideas directed at no specific ‘class’, with the aim of creating both an understanding of, and a desire for, the anarchist social revolution among as many people as possible. This the historians have apparently not yet discovered.

References
[1] Pensiero e Volontà: Rivista quindicinale di studii e di cultura generale (Rome, 1924-1926). Most of Malatesta’s contributions were reprinted in E. Malatesta, Scritti, Vol. 3 (Geneva 1936; reissued in an offset reprint in 1976 by ‘The Italian Anarchist Movement’).
[2] Pensiero e Volontà a. 3 no. 11, 1 July 1926 (first edition); reprinted in Scritti, Vol. 3 (1936/1976).
[3] Geneva 1928; since 1970 reprinted several times. Malatesta’s introduction akso in Scritti vol. 3.
[4] Michael Bakunin: Selected Writings, edited by Arthur Lehning (London, 1973). All citations are from the Introduction.
[5] London, Biblioteca dell’ Assoziazione, No. 5, March 1891. The most recent English edition was published by Freedom Press in 1984.
[6] ‘Il mio primo incontro con Bakunin’, Pensiero e Volontà, 1 July 1926, and Scritti vol. 3.
[7] ‘Michele Bakunin (20 maggio 1814-10 luglio 1876)’, ibid.
[8] op. cit.
[9] In Errico Malatesta: La Vida de un Anarquista (Buenos Aires, 1923). The previous, incomplete, Italian edition has been reprinted by offset.
[10] op. cit.
[11] Shortly after his ‘triumphal’ return to Italy after the First World War he published a short statement in the journal Volonta (16 January 1920; reprinted in Scritti, Vol. 2 (Geneva, 1935), which sumd up his whole life style. It includes the following trenchant remarks: ‘During the agitation for my return and during these first days since my return to Italy things have been said and done which offend my modesty and my sense of proportion. Comrades should bear in mind that hyperbole is a figure of speech which must not be abused. They should above all bear in mind that to shower a man with praise is politically a dangerous thing and morally unhealthy for the one praised no less than for the one praising him. And anyway my make-up is such that I find applause and acclamation unpleasant, and they tend to inhibit rather than inspire me to work. I want to be a comrade among comrades, and if I have the misfortune of being older than everybody else, I cannot be expected to enjoy being constantly reminded of it by the deference and the concern with which comrades surround me. Have I made myself clear?´ Fabbri also describes a youth meeting at which Malatesta was the speaker and at which the young chairman presented him as the ‘Lenin of Italy’, when Malatesta was at pains to explain why not only was he not but that they should not want him to be!
[12] In ‘Michele Bakunin (20 maggio 1814-10 luglio 1876)’, op. cit.
[13] ‘Pietro Kropotkin: Ricordi e critiche di un vecchio amico’, written on the demand of Max Nettlau and published numerous times, for example in Studi Sociali, 15 April 1931; English translation in Vernon Richards, Malatesta: Life and Ideas (Freedom Press, 1965; reprinted 1977).
[14] In the introduction to Max Nettlau’s Bakunin e l’Internationale…, op. cit.
[15] Luigi Fabbri, Malatesta: l’Uomo e il Pensiero (Naples 1951). Also following citations; Malatesta’s letter is dated 11 July 1931.
[16] Pensiero e Volontà a. 3 No. 13, 16 August 1926; reprinted no. 14, 25 August 1926, and in Scritti, Vol. 2 (1935/1976); also following quotations.
[17] 1925; referred to in Scritti, Vol. 3.

50-årsdagen av den antiauktoritära kongressen i S:t Imier, september 1872

av Max Nettlau, Röda Fanor, okt. 1922

Den 15-16 september firade våra vänner i Schweiz, bland vilka befinna sig Bertoni, femtioårsdagen av den internationella kongressen i S:t Imier år 1872. Bakunin och hans närmaste vänner bland italienarna och spanjorerna samt Jurafederationen kommo i åtanke vid högtiden.

Jurafederationen var länge den antiauktoritära arbetarrörelsens förnämsta stöd. I dess sköte sprang syndikalismen fram. Federationen var det förnämsta intellektuella och moraliska centrum för motståndet mot att arbetarrörelsen skulle bli behärskad av den auktoritära andan. Syndikalismen står i stor tacksamhetsskuld till Jurafederationen och en av Jurabergens söner, James Guillaume, som ända in i sina sista levnadsår, han dog i Paris, arbetade träget för att befordra den antiauktoritära socialismen.

Minnet av kongressen är levande och firas ej av blott pietet, ty de orsaker som ledde till denna betydelsefulla kongress äro också i dag förhanden, den lösning av frågorna som denna kongress försökte är aktuell just nu, blir först nu levande, i synnerhet i ljuset av de sista årens stora misär evad det gäller ”internationalen”. Därför lönar det mödan att försätta sig tillbaka till denna tid, lära känna de dåvarande frihetligt sinnade personernas uppfattningar och försök till lösningar av frågorna. Möjligen ger detta fingervisningar för nutiden.

Efter kongressen i Basel i september 1869 försiggick ett fredligt arbete på skilda linjer och samtidigt en världskamp mellan de olika socialistiska huvudriktningarna: Statssocialister, antiauktoritära, kollektivister och proudhonister.

Generalrådet i London bestod av marxister, reformpolitiker och trade-unionister. I Basel hade revolutionärerna, Bakunin och hans vänner, ingenting att invända mot att generalrådet skulle erhålla större formella rättigheter, då de icke trodde de skulle komma att missbrukas.

Marx, som icke ens var belåten med kongressen i Brüssel år 1868, blev högeligen missbelåten och uppretad över att hans spekulation att genom kongresserna och generalrådet kunna påtrycka hela internationalen sina idéer grundligt misslyckades på kongressen i Basel. Där visade det sig att anarkismen var levande och vann ganska stor framgång. Den auktoritära socialismen trängdes tillbaka till defensiv. Valpolitikerna i speciellt Genf visade också stort missnöje; de ville skörda frukter av valsegrarna. Avhållandet från att deltaga i väljandet, förtroendet till syndikalistisk aktion och social revolution, vilket fanns i Jura i Schweiz, betraktades av valpolitikerna med ovilja.

Med anledning därav började strax efter kongressen i Basel offensiven från de auktoritäras sida. Det uppstod en rad stridsfrågor, vilka den auktoritära riktningen på grund av att den hade alla instanser i sina händer, antingen sökte hålla öppna så länge som möjligt, eller också avgöra, beroende på arten. Den antiauktoritära riktningen ville framförallt att nästa kongress genom en offentlig diskussion skulle göra ställningen och läget klart.

Kriget mellan Frankrike och Tyskland förhindrade kongressen år 1870, förföljelserna efter Pariskommunens fall gav den auktoritära riktningen en förevändning att år 1871 ersätta kongressen med en privat sammankomst i London, hösten 1871. Denna konferens avgjorde, utan grundlig och objektiv undersökning, stridsfrågorna på ett mycket partiskt sätt. Konferensen sökte också påtvinga internationalen den Marx’ska doktrinen om ”politisk aktion”, som leder till valpolitik och reformsocialism.

Denna sammankomst i London ledde till den första internationella antiauktoritära protesten: Det av Jurakongressen i Sonvillier den 12 november 1871 beslutade utmärkt redigerade cirkuläret till alla internationalens federationer. I detta dokument, som fordrade omedelbart inkallande av en allmän kongress och som bland andra undertecknats av den i sommar avlidne Jules Guesde, heter det bland annat:

”Vi fordra att principen om sektionernas självständighet, som hitintills legat till grund för vår sammanslutning, skall kvarstå inom Internationalen; vi fordra att Generalrådet, vars åliggande blivit förfalskade av Baselkongressens administrativa beslut (vilka tilläto Generalrådet att intill följande kongress avgöra stridsfrågor och tilldelade den rätten att upplösa sektionerna) skall återfå sin vanliga roll, vilken är att tjänstgöra som byrå för korrespondens och statistik; – den enhet som man vill införa medelst diktatur och centralisation, vilja vi förverkliga genom de självständiga gruppernas fria federation.”

”Det kommande samhället bör inte vara något annat än fortplantandet i hela världen av den organisation som Internationalen skapat. Därför böra vi skapa denna organisation så mycket som möjligt i överensstämmelse med vårt ideal. Hur skulle ett fritt och egalitärt samhälle kunna utgå från en auktoritär organisation? Omöjligt. Internationalen, framtidssamhällets embryon, bör redan nu vara den trogna bilden av våra frihets- och federationsprinciper och bör den bortstöta varje princip som bär inom sig auktoritets- eller diktaturtendenser.”

Det torde vara bekant att Bakunin och hans vänner med största energi, i synnerhet i Italien och Spanien, arbetade på att sprida denna protest och sina idéer. Marx sökte, så som han i tidigare år vid personliga tvistigheter plägade, göra stämning i sitt sinne genom att utge en av personliga angrepp fylld stridsskrift, som han lät underteckna av det honom lydande generalrådet. I maj 1872 spriddes detta privatcirkulär om den så kallade splittringen i internationalen. Strax därefter inkallades kongressen, som icke kunde uppskjutas längre. Men kongressen inkallades icke till Schweiz, utan till det London närmast liggande Holland (Haag, sept. 1872), som, med undantag för Belgien, ligger långt avlägset från de romerska länderna.

I Jurafederationens Bulletin, den 15 juni, avtrycktes Bakunins med fleras svar på Marx’ privatcirkulär. Italienarna utgav svaren som broschyr. De antiauktoritära federationerna dryftade läget med anledning av generalrådets häftiga angrepp. Den 13 till den 16 juli vistades Bakunin hos James Guillaume i Neuchatel, dit han anlände från Zürich. han skrev där en rad brev till Italien och Spanien.

Vi känna endast ett av dessa brev, nämligen brevet av den 16 juli till C. Gambuzzi i Neapel, som då stod något vid sidan om rörelsen. I korta drag skildrar Bakunin läget. Av brevet framgår: Generalrådet vill uppenbart översvämma kongressen i Haag med fogliga delegerade och skapa en tysk, marxistisk majoritet (vilken även skedde). Bakunin skriver vidare att det vore dumt att deltaga i kongressen. Jurafederationen hade sänt en protest till London, fordrande att kongressen avhålles i Schweiz, vilket London i brev den 28 juli avslagit. Efter avslag på denna begäran skulle man hemställa till italienarna och spanjorerna att icke besöka kongressen i Haag utan i stället sända delegerade till de ”fria och oavhängiga sektionernas konferens” i Schweiz ”för att stadfästa och upprätthålla oavhängigheten och för att organisera en intim federation – en federation av sektioner och federationer för oavhängighet inom Internationalen.

Bakunin var sålunda verksam i denna riktning.

Kongressen i Rimini den 6 aug., organiserad av den italienska federationen, sköt generalrådet och Haagkongressen åt sidan, i en resolution förklarade kongressen, ”att från och med detta ögonblick bryter den Italienska federationen all solidaritet med Londons generalråd, men understryker samtidigt dess ekonomiska solidaritet med alla arbetare och föreslår alla sektioner, som inte dela Generalrådets auktoritära principer att den 2 sept. 1872 sända sända sina delegerade, inte till Haag, men till Neuchatel i Schweiz för att där öppna den Allmänna anti-auktoritära kongressen.”

Detta betydde Internationalens klyvning, eftersom den Italienska federationen inte mer intresserade sig för själva Generalrådet eller de sektioner som godkände densammas åsikter. detta var ingalunda James Guillaumes önskan, vilken, liksom de flesta jurassier, satte ett mycket stort värde på en sammanslutning av alla arbetare från olika riktningar i Internationalen. Därför uttalade sig Bulletinen mot det italienska beslutet och i det till den juradelegerade i Haag av Jura-kongressen den 18 aug. tilldelade mandatet heter det att han skall verka för ”Generalrådets avskaffande och för upphävande av all auktoritet inom nternationalen”, handla solidariskt med de spanska, franska, italienska och alla andra anti-auktoritära delegerade och i händelse av avslag på organisationsförslaget i överensstämmelse med de övriga anti-auktoritära delegerade draga sig tillbaka från kongressen.

*
Bakunin syntes då anse att ett samarbete mellan de olika riktningarna inom internationalen icke längre var möjligt; han använde sin egen kraft till utbredandet av anarkistiska idéer och organiserandet av revolutionära aktioner i de länder som därför syntes speciellt lämpliga, i synnerhet Italien och Spanien.

Bland den ryska och sydslaviska ungdomen i Zürich verkade han ivrigt. Han besökte den sista jurakongressen. Cafiero anlände till Jura i Schweiz för första gången efter denna kongress. Som gäst reste Cafiero till kongressen i Haag (den 30 augusti) medtagande Bakunins sista brev (vars innehåll är oss obekant) till representanterna från Jura och Spanien. Samma dag började Bakunin rekonstruera statuterna till Alliance socialiste revolutionnaire. Till den 5 september arbetade Bakunin på dessa statuter.

Samma vecka som marx i Haag (2-7 sept.) sökte med en för Marx karaktäristisk blandning av plumphet blåsa ut livsljuset i ”Alliancen”, arbetade sålunda Bakunin i all stillhet på Alliancens statuter. Marx måste någonstädes ha fått den föreställningen att han förföljelser mot ”Alliancen” skulle göra något intryck på dess medlemmar. Det är verkligen skada att Marx aldrig erhöll någon inblick i Bakunins och hans kamraters verkliga arbete, utan endast hade att stödja sig på överlöpares och tvivelaktiga subjekts prat och dokument, vars sanna karaktär han icke förstod (gamla utkast, som fick gälla som giltiga statuter).

Det är att hoppas att hans ekonomiska studier stödde sig på bättre material.

Bakunin måste vetat att de italienska delegerade till kongressen i Schweiz och de spanska delegerade till kongressen i Haag skulle besöka honom i Zürich. Den 5 sept. kom G. Fanelli, L. Nabruzzi (Romagna), den 7 kom Malatesta (Neapel), den 11 kom från Haag Cafiero och de spanska delegerade Morago, R. Farga, Pelliger, Marselau och Alerini, den 12 kom Andrea Costa, sekreterare i den italienska federationen.

Tillsammans med dessa vänner dryftades nu statuterna för Alliancen och den 13 sept. konsoliderades och avslöts på nytt den hemliga förbindelsen, ”accepté-baiser fraternel et serrement de main solennel”, skriver Bakunin i sin dagbok, ur vilken alla dessa intima data äro hämtade.

Därefter dryftas kongressen i S:t Imier, som skulle äga rum den 15 och 16 sept., och i vilken alla skulle deltaga.

James Guillaume, en av de delegerade från Jura, hade deltagit i kongressen i Haag. Icke ens spanjorerna godkände hans taktik på denna kongress. cafiero var rasande över hans moderatism. Guillaume själv förstod icke till början hur stark motvilja Marx’ och Engels tillvägagångssätt hade väckt till och med hos deras förutvarande närmaste kamrater i generalrådet, Eccarius, Jung, Hales, m. fl. På kongressen i Haag tillämpade Guillauume den taktiken att icke bryta förbindelserna med generalrådet; han lyckades formera en minoritet, som avfattade och till mångas förvåning föredrog den så kallade ”Deklaration de minorite”, som var undertecknad av bland andra Viktor Dave, Malatesta, A. Ross (Sajin), Z. Ralli, vilka höra till de få överlevande från denna tid.

I S:t Imier den 15 och 16 sept. möttes två uppfattningar. Italienarna och Bakunin (till vilken även G. Lefrancais, medlem av kommunen anslöt sig) voro av den uppfattningen att alla förbindelser med generalrådet absolut skulle avbrytas och alla antiauktoritära federationer förenas. Guillaume och jurassierna förfäktade den ståndpunkten att förbindelserna skulle upprätthållas; principen om organisationernas autonomi skulle man sträva efter att söka få genomförd inom internationalen. Spanjorerna kunde icke ta ställning utan att fråga sin organisation. Den av Guillaume och jurassierna förfäktade ståndpunkten segrade på kongressen. Kongressens viktigaste beslut föreligger i ”Pacte d’amitié, de solidarite et de défense mutuelle antre les Federations libres”. (Överenskommelsen om vänskap, solidaritet och försvar mellan de fria federationerna.)

I upprepade långa samtal med Bakunin, i synnerhet på kvällen den 16, förklarade Guillaume sin ståndpunkt och taktik i Haag. Bakunin förklarade sig slutligen överens med Guillaume och påverkade de honom närstående italienarna o. spanjorerna, medan Guillaume upprätthöll de av honom inledda eller förnyade förbindelserna med bland andra belgierna, fransmännen, engelsmännen.

Den hemliga organisationen, som reorganiserades den 13 sept., avhöll i Zürich, den 18-21 sept., en ny sammankomst. Den 22 reste spanjorerna, den 23 italienarna (Pezza, Fanelli, Cafiero, Nabruzzi och Malatesta). Costa stannade ännu några veckor i Jura. Ett nummer av en tidskrift: La Rivoluzione sociale, utkom utan tryckort (Neuchatel?). Jag har hittills icke lyckats komma över något exemplar av denna skrift.

Under de kommande månaderna förenklade det nya marxistiska generalrådet i New York utvecklingen genom ett sinnlöst rasande mot de antiauktoritära federationerna, vilka rådet utan vidare uteslöt ur internationalen. En följd därav var att det enda som blev kvar av den marxistiska internationalen var generalrådet självt och några sektioner här och där, tills den totala upplösningen följde år 1876.

En följd av detta var att federationerna av sig självt bragtes i närmare kontakt med varandra, även italienarna insågo nu att det var värdefullt att arbetarna i alla länder förenade sig på grundval av ekonomisk solidaritet mot kapitalismen och full autonomi ifråga om idéer och taktiskt tillvägagångssätt.

Bakunin korresponderade livligt med italienarna, spanjorerna, jurassierna och sina slaviska vänner, vilket hans tyvärr endast till slutet av 1872 bibehållna dagbok visar. Genom stora kollektiva brev (breven äro tyvärr icke i behåll) sökte han framskapa en enhetlig uppfattning i fråga om mål och medel. Om någon skulle falla på den idén att däri se en ledning, så må erinras om att Bakunin skrev ett särskilt brev till varje land och dessutom lät dessa brev följas av brev till enskilda intimare kamrater. Genom detta arbete, som var mödosamt och tröttande, åstadkom Bakunin att det av sig självt så att säga framskapades decentralisation, individualisering och diffirensering.

Tydligast se vi resultatet av denna verksamhet i de resolutioner, som antogs på den italienska federationens kongress i mars år 1873 i Bologna. resolutionerna 6-9 äro speciellt att hänföra till Bakunins förslag. Resolutionen n:r 6 fastställer som villkor för att italienarna skola deltaga i nästa internationella kongress att följande reformer genomföres:

1) Återställandet av den gamla rättsgrunden inom internationalen (1864);

2) Solidaritet i den ekonomiska kampen blir förklarat som enda obligatoriska band mellan medlemmarna i internationalen. varje federation, sektion eller grupp har full frihet att antaga och fullfölja det politiska program, som de anse bäst, och organisera sig offentligt eller hemligt för att genomföra det, dock alltid under förutsättning att det icke strider mot vår sammanslutnings mål: Fullständig och direkt emancipation av proletariatet genom proletariatet självt;

3) Avskaffande av varje auktoritet och varje centralvåld inom internationalen och följaktligen organisationsfrihet och full autonomi för alla sektioner och federationer.

Det skulle föra för långt, och det må bli den kommande tiden förbehållet att visa, att den därpå följande allmänna kongressen i Gent år 1873 avhölls i detta sinne och reorganiserade internationalen. På grundvalen av autonomi ifråga om taktik och idéer förenades på denna kongress anarkister, politiska socialister, den sig i Belgien bildande reformsocialistiska riktningen o. s. v.. Kongresserna i Brüssel 1874, Bern 1876, Verviers 1877 besöktes av lasalleanare och andra grupper för anarkismen främmande riktningar, men de voro ense ifråga om det den ekonomiska solidariteten och det ömsesidiga respekterandet av varandras meningar. På kongresserna funno dessa riktningar ett vänligt mottagande. Marx och hans omgivning var i dessa dagar fullständigt moraliskt isolerad.

Genom samarbetet mellan de olika riktningarna höll sig emellertid den internationella stämningen, vilket också tog sig uttryck i bland annat den på belgiskt förslag avhållna världskongressen i Gent 1877.

I London fanns en svag rörelse i vilka de av Marx bortintrigerade gamla ledarna av gamla Internationalen, Hales, Eccarius, Jung Weston m. fl. återfunnos. Det enda dokument som är mig bekant i fråga om denna rörelse (The nternational Labour Union 1877-78) är ett protokoll, som en svensk i Amerika, Axel Staal, år 1910 sände till Peter Krapotkin.

I ”Archiv für die Geschichte des Sozialismus”, Band IX, har jag närmare behandlat detta dokument.

Genom den av Guillaume i Haag och sedan i S:t Imier företrädda uppfattningen, att alla olika riktningar måste sammanslutas på grundval av ekonomisk solidaritet och autonomi ifråga om idéer och taktik befodrades kraftigt de internationella strävandena. Med undantag för marxister och blanquister erkände också alla socialistiska riktningar detta faktum.

Marxism, Blanquism och internationalitet utesluta varandra.

Blanquismen förvandlar sig städse vid minsta anledning till ultrapatriotism.

Om vi tänka på Blanquis ”Fosterlandet i fara” år 1870, boulangisterna sedan år 1887 eller Herveismens i Frankrike utveckling till patriotism – alltid har så varit fallet. Den marxistiska diktaturen är absolut osocial och strävar endast efter att förinta varje annan socialistisk riktning, vilket bevisas av Ryssland, där den finnes i renkultur och kan verka fritt.

Sedan år 1872 hade Internationalen för Marx inget värde mera, enär han icke kunde behärska den längre, vilket han sedan Haagkongressen hade insett var omöjligt. Då år 1889 internationella kongressen ägde rum i Paris (att det blev två kongresser var en frukt av marxistiska intriger) så var det som en följd av anarkisternas här omtalade ansträngningar ganska naturligt att olika socialistiska riktningar deltogo. Aktningen för ömsesidig frihet hade bevarats. Sedan försök gjorts i Brüssel (1891), Zürich (1893) lyckades det slutligen i London år 1896, med hjälp av de många små länderna, liksom i Haag med hjälp av de många små sektionerna, att uttränga alla icke marxistiska riktningar, likgiltigt och det var anarkistiska eller syndikalistiska riktningar. Sedan denna tid har världen haft att glädja sig åt det som vi kalla den ”andra internationalen”.

Det synes mig att vi idag ha ha något att lära av det som skett, nämligen att en enig och kraftig international måste ha följande grundlag:

1) Ekonomisk solidaritet mellan de utsugna i kampen mot kapitalismen;

2) Mänsklig solidaritet för att utestänga varje krig och förhindra varje undertryckande av den aggressiva nationalismen;

3) Autonomi i fråga om idéer och taktik, vilket utesluter en rörelses påtvingande på andra och följaktligen också varje form av diktatur.

Jämte denna international skall naturligtvis bestå internationaler av de olika praktiska och teoretiska riktningarna, anarkism, syndikalism, kooperation o. s. v.

Dessa internationella sammanslutningar vinna genom arbete kraften och genom det fria experimentet vinna vi nya erfarenheter, betydligt värdefullare än den nuvarande marxismen med sitt vedervärdiga spel med internationalerna n:r 2, 2½, 3.

För oss, om än vi äro unga eller gamla, är den gamla internationalen, den första och enda internationalen, aldrig död. Möjligen visar denna tillbakablick på händelserna år 1872 att de dåvarande representanterna för den internationella tanken visste att reda sig mera praktiskt och på ett kraftigare sätt än nu oftast är fallet.

Må vi tänka på männen från 1872. De få som ännu leva bland oss varder hälsade!

APPENDIX
Deltagarförteckning, delegater på kongressen i S:t Imier, hämtad härifrån:

6 delegater från de italienska sektionerna:

Michail Bakunin (1814-1876)

Carlo Cafiero (1846-1892)

Andrea Costa (1851-1910)

Errico Malatesta (1853-1932)

Giuseppe Fanelli (1827-1877)

Ludovico Nabruzzi (1846-1920)

4 delegater från de spanska sektionerna:

Charles (Carlos) Alerini (1842-1877)

Rafael Farga-Pellicer (1844 ??-1890)

Nicolas Alonso Marselau

Tomàs Gonzáles Morago (??-1885)

2 delegater från de franska sektionerna:

Camille Camet (1850-??)

Jean-Louis Pindy (1840-1917)

2 delegater från Jurafederationen:

James Guillaume (1844-1916)

Adhémar Schwitzguébel (1844-1895)

1 delegat från Amerika:

Gustave Lefrançais (1826-1901)

Aftonbladet om Bakunin, 26 maj 1863

I sammanhang härmed kunna vi icke underlåta att med några ord antyda vårt ogillande af det ovärdiga och från svensk sida mer än obetänksamma sätt hvarpå Stockholms Dagblad emot den bekante i Stockholm vistande ryske flyktingen Bakunin uppträdt! Vi beklaga att en svensk tidning till den grad, som här skett, kunnat glömma att så länge den ifrågavarande personen emot svensk lag icke förbrutit sig, han måste ock från svensk sida vara från all förnärmelse, så uti ett som annat hänseende befriad. Oss veterligen har Bakunin icke gjort något, som bör beröfva honom rättigheten att i Sverge åtnjuta en fristad, och icke heller frukta vi, hvad en och annan velat framhålla, att han skall här i landet åstadkomma revolutionen, ty hvarken befolkningen, dess vanor och tankesätt eller landets lagar och förhållanden äro till försök af sådan art i någon den ringaste måtto lämpliga. Må de, hvilka söka stämpla Bakunin såsom en för Sverges väl vådlig person, noga tillse att icke rikets öfrige invånare komma att betrakta sådant såsom ett tjenstvilligt biträde åt den stat, derifrån Bakunin, i följd af sina för mensklighetens väl framhållne åsigter, nödgats flykta!

Aftonbladet om Bakunin, 18 maj 1863

De anfall, för hvilka den politiske flyktingen hr Bakunin förut varit föremål i Dagbladet och Posttidningen, har i lördags förnyats i sistnämnde blad. Hr B:s svar, hvaruti de första anfallen behandlas efter förtjenst, synes ej ha gjort tillfyllest. Den allmänna förtrytelsen inom den svenska allmänheten, hvars rättskänsla och takt sårats såväl af de obehöriga insinuationerna som af de temligen genomskinliga motiver, som för dessa legat till grund, synes emellertid ha bort här bjuda tystnad. Artikelförfattaren i Posttidningen utropar nu med en viss segerglädje, att hr B. är kommunist. Och en kommunist är, som hvar man vet, en ytterst vådlig person, ett slags socialt odjur, hvarav reaktionära regeringar nu i tjugo år begagnat sig för att skrämma enfaldigt folk – en person, som ingen stat bör tåla inom sitt sköte. Den praktiska konklusionen af denna argumentation synes temligen klar: hr Bakunin är kommunist, han bör alltså utvisas ur landet. Men på hvilka skäl stöder man väl denna beskyllning? Jo, hr Brockhaus i Leipzig har sagt det i sitt konversationslexikon. Men hvilka bevis har då hr Brockhaus? Ingenting annat än uppgifter från en och annan regerings hemliga polis, och enkannerligen ryska regeringens agenter. Der har man således ett skäl, hvilket må synas fullt öfvertygande för artikelförfattaren, denne långsynte statsman, men icke för oss, icke för den stora massan af Sverges publik.

Men – invänder man här – det är ju hr Bakunin sjelf som förklarar sig vara kommunist. Posttidningsförfattaren har upptäckt det i den sista af hans artiklar. I sin framställning af det ryska folkets urgamla opinioner har nemligen hr B. påpekat det märkliga, redan af andra förut omtalade förhållande, att nämnde folk betraktar all rysk jord såsom sin egendom, och att detta folk, häruti skiljande sig från vesterns nationer, icke erkänner den enskildes utan endast kommunernas eganderätt till denna jord. Hr B:s officiöse förföljare vill sålunda göra denne skyldig till kommunism på den grund, att han omtalat tillvaron af ett historiskt och ett socialt förhållande: en ganska besynnerlig bevisningsmetod. Af samma skäl skulle ju hvar och en, som sade, att polygamien utgör en af hufvudgrunderna i Turkiets samhällsorganisation, nödvändigt sjelf vara en polygamist, hvar och en, som ville yttra sig om regeringar och deras fiender, sjelf misstänkas att vara en regeringsledamot. Ja, hvarföre kunde icke alla de bland våra representanter, som nu under tre riksdagar diskuterat kommunallagen, inregistreras i kommunisternas straffklass.

Men här förekommer ytterligare en omständighet, som vi önskade underställa denne samhällsordningens försvarares granskning. Långt före hr B:s ankomst till Stockholm skickades nemligen en berömd preussisk agronom, baron Haxthausen, en som man lätt kan föreställa sig ganska nitisk konservativ, af sin regering till Ryssland för att studera detta lands ekonomiska organisation, och denne har öfver ifrågavarande förhållande gjort alldeles samma iakttagelser, som de nu klandrade. I sitt häröfver utgivna arbete åtnöjer han sig icke blott med att redogöra för den ryska kommunens egendomliga organisation, utan han drifver djerfheten ända derhän att uppräkna dess fördelar, och deraf draga den slutföljd, att Ryssland utan tvifvel kan emotse en politisk och social utveckling, egendomlig, men i visst hänseende att föredraga framför de vesterländska folkens. Hvad hr Bakunin härom yttrar tjenar således blott att bekräfta hr von Haxtthausens iakttagelser och uppfattning. Kan man nu häraf draga den slutsatsen, att den ene likaväl som den andre är en kommunist?

Och nu vilja vi slutligen äfven å vår sida anställa en liten rannsakning. Hvad kan väl vara orsaken till denna förbittring hos artikelförfattaren emot hr B? Han talar om vådor. Men om ock hr B. verkligen vore en kommunist, hvilket vi ej tro honom vara, hvad ondt kunde han väl dermed göra Sverge? Kan artikelförfattaren verkligen tro på möjligheten af en kommunistisk propaganda i Sverge? Trodde han på någonting dylikt, så vore han bra enfaldig – således tror han icke sjelf derpå. Alltså gäller faran icke Sverge utan ett annat land eller rättare sagdt en annan regering, den despotiska nemligen, som har sitt säte i Petersburg.

Vi avsluta nu dessa betraktelser öfver kommunen, kommunismen, senscommun med den anmärkningen, att de farhågor, som ett oskyldigt ordande som den första på vissa håll väckt för den andra, synas ha framkallat en total förgätenhet af den tredje, men icke minst vigtiga om ock minst vådliga bland dessa samhällselementer.

Bakunin: Gud eller frihet?

(Tal vid en kongress av Ligan för fred och frihet hållen i Bern 1868)
av Mikael Bakunin

Röda Fanor – februari 1921Bakunin fotad av Nadar

Det har påståtts, att vi äro fiender av den fria yttranderätten, därför att vi bekämpa alla religiösa idéer, men detta påstående är i alla avseende oriktigt. Vi äro konsekventa och principiella fiender av varje auktoritet, av varje regerande makt; vi bekämpa likaledes den auktoritära statsidéen, och vi komma aldrig att erkänna en social organisation, som icke är baserad på hela mänsklighetens frihet.

Vi älska friheten så högt, att vi respektera allas åskådning och mening, även om den står i direkt motsättning till vår egen. Har icke en av talarna ifrån denna plattform påstått, att kristendomen är all morals grundval? Vi ha lyssnat till honom under tystnad, och vi kräva samma tolerans för oss själva att förklara vår djupa övertygelse, att icke bara kristendomen, men även alla andra religioner, vilket namn de än bära, är varje mänsklig morals direkta motsägelse.

Vi bekämpa icke religionen av en nyck; nej vi bekämpa den i moralens, rättfärdighetens och humanitetens namn, och vi äro övertygade om, att dessa principer icke kommer att bli förverkligade i samhället så länge mänskligheten påverkas av religiösa utopier och religiös vidskepelse.

Denna djupa och sanna tanke, att religionen i hela sin omfattning är en fiende till all mänsklig moral, värdighet och rättfärdighet, proklamerades icke först av oss. Redan det gångna århundradets stora tänkare hade utvecklat den. Denna tanke hade redan inspirerat de noblaste andarna, renaissansens hjältar och martyrer, sådana män som Giordano Bruno, Vanini, Servetus, som Calwin tillät bli levande bränd i Genéve, och många andra som i det kristna mörkret såg den gamla grekiska andens ljus, och som på varje gudsidéens och despotismens söndersprängda fästningstorn hissade frihetens och humanitetens fana.

Denna morgon har jag på bordet i vårt förrum funnit ett prospekt, som uppmanar de delegerade att subskribera på en bok, som skrivits mot påvarna. Mottot till denna bok är Ulrik von Huttens ord: ”Om mänskligheten önskar bli fri måste den först och främst spränga det papistiska tyranniets kedjor och befria sig själv från det tunga ok, som korrupta munkar och präster lagt på dess axlar.” Vem var då Ulrik von Hutten, reformationens hjälte? Sprängde han den katolska kyrkans kedjor för att underkasta sig en Luthers, en Calwins eller en Melanchtons fromma protestantiska tyranni? Nej, Hutten var ateist, en vän och lärjunge av ateisterna i Florens, där han gjorde bekantskap med humanisternas höga läror.

Denne, den fria tankens store hjälte, jämte alla mänsklighetens stora befriare, som blevo förföljda, fängslade, torterade, brända eller mördade på annat sätt av bödlarna, föllo alla för kungarnas och prästernas, kyrkans och statens tyranni, men deras idéer föllo icke. De förklädde sig i olika former under olika namn och förberedde humanisternas väldiga arbete i det sextonde århundradet, och utan tvivel var den lärde och vise Erasmus av Rotterdam deras mest framträdande representant.

I det 17:e århundradet blev den andliga riktningen kraftigt styrkt genom utvecklingen av naturvetenskapen. Galileo, Kepler, Newton, Gassendi, Bacon, den moderna positivismens farfader – ha byggt upp vetenskapen på verklighetens grundval, vilket blev nådestöten för alla metafysiska läror, följaktligen också för religionen. Ur dessa båda riktningars förening utvecklades den stora franska filosofien i det adertonde århundradet.

Detta stora adertonde århundrade, vars barn vi alla äro, och som även idag inspirerar oss med sina mäktiga idéer, var i verkligheten det mest humana och ateistiska århundrade. Det har erkänt människan och förnekat gud. Dess stora andar ha förstått, att om det finns en verklig önskan att befria mänskligheten, spränga dess bojor, och bringa det lycka, värdighet och frihet, så måste man först och främst tillintetgöra varje religiös utopi, och alla teologiska och metafysiska begrepp, som ända från den mänskliga historiens gryning varit ett medel och ett rättfärdigande av alla tyranners strävan att förslava, demoralisera och exploitera mänskligheten. De adertonde århundradets filosofer voro lyckligare än renaissansens stora tänkare. Tiden var mogen och deras kraftfulla och passionerade propaganda blev revolutionens moder.

Skall jag här analysera de orsaker som förhindra den stora revolutionen att förverkliga alla sina förhoppningar? Detta skulle föra oss allt för långt. Jag nöjer mig med att nämna, att Jean Jacques Rousseaus religiösa läror var ett hinder för det adertonde århundradets andliga harmoni och understöddes av Voltaires inkonsekventa, trångbröstade och brutala teism, vilken var av den uppfattning, att religionen var absolut nödvändig för folket, för ”kanaljerna”. Jag bara nämner, att denna lära under revolutionen förenade den abstrakta gudstillbedjan med den abstrakta statstillbedjan. Båda dessa metafysiska strömningar, som förkroppsligades av Robespierres svarta figur, revolutionens Calwin, dödade revolutionen.

Härefter började det första kejsardömets diktatur och föreningen med kyrkan på grundval av nyttans princip – nyttig förstås för despotismen. Därefter kom restaurationen med dess katolska förfall och dess representanter – Chateaubrianderna, Lamartinerna och Schlegelianerna. Och slutligen kom tyskarnas spekulativa filosofi, som under namn av eclecticism blev en statsinstitution i Frankrike.

Detta är den djupa orsaken till vår nuvarande ställning, från vilken det är svårt att komma bort. Men vilja vi verkligen rädda oss själva, så måste vi öppet och fritt hissa renaissansens och revolutionens fana, på vilken det stod skrivet: ”Människans Revolt Mot Guds Ok”.

Låt oss således ha mod att öppet och fritt förklara, att guds existens icke tillåter mänsklighetens lycka, frihet, värdighet och förnuft. Om gud existerar, då är mitt förnuft, hur starkt det än är, min vilja med all dess kraft, ingenting i jämförelse med guds vilja och guds förnuft. Min sanning är en lögn för honom; min vilja blir utan makt; min frihet och min revolt är synd mot honom. Det gäller honom eller mig. Om gud existerar, så måste jag försvinna, och om han är så god, att han sänder sina profeter för att göra sanningen känd för mig, som mitt förnuft icke kan fatta, när han sänder präster till att leda mina tankar, som icke av sig själva kunna skilja mellan gott och ont, när han sänder krönta kungar till att regera mig, så måste jag underkasta mig hans vilja med slavisk undergivenhet. Den som önskar gud önskar också mänsklighetens förslavande; antingen gud och mänsklighetens förslavande, eller mänsklighetens frihet och avskaffande av varje gudsbegrepp. Det finns ingen tredje väg. Ni får själva avgöra.

Den djupa sanning, som många rädas för att öppet proklamera, denna sanning att guds existens icke tillåter den mänskliga frihetens och förnuftets förening med mänsklighetens individuella och sociala moral, erkännes av många av kongressens delegerade, som av olika skäl röstade med majoriteten, till vilken vi stå i opposition. Har icke en medlem av den moderata sektionen klart förkunnat, att utvecklingen av de positiva vetenskaperna måste ovillkorligen medföra det gradvisa tillintetgörandet av alla religiösa dogmer och att därför uppfostran är det bästa medlet att för massornas andliga, politiska, moraliska och sociala frigörelse?

Även vi äro anhängare av en god och allmän uppfostran. Även vi äro av den meningen, att all vetenskap och de högsta fenomenen måste bli folkets andliga egendom. Men för att folket ska kunna lära, så måste det först och främst ha tid och tillfälle att studera, det måste komma i stånd till att underhålla sina barn medan de studera. Men detta är i sig själv ett krav för en radikal omvandling av samhällets nuvarande ekonomiska organisation.

Och detta är icke allt. Anhängarna av en fredlig revolution, alla dessa fritänkarassociationer, som fått sig själv att tro, att de allenast genom undervisning, genom skriftlig och muntlig propaganda kunna lyckas i att krossa den religiösa vidskepelsens makt, de begå alla ett stort misstag. Religion är icke endast en andlig förmörkelse av sinnet, det är samtidigt en passionerad och oupphörlig protest mot alla mänskliga känslor och all kamp mot den dagliga existensens fattigdom och trånghet. Den mänskliga inbillningen skapar en konstlad värld i vilken hela mänsklighetens längtan, hopp och ideal är sammanfattad. Människorna ha gjort himlarna rikare och därigenom gjort jorden fattigare. Det är vad religionen åstadkommit; och den kommer att bli allsmäktig på jorden så länge som okunnighet och orättfärdighet härskar. Låt oss äntligen skapa rättvisa och giva jorden vad jorden tillhör, nämligen lycka och broderskap. Låt oss förstöra alla orättfärdighetens och tyranniets institutioner, och skapa en värld av broderskärlek, det vill säga, en värld, där allas lika rätt är byggd på allas ömsesidiga solidaritet, där frihet skall bli ett resultat av jämlikhet, och religionen icke längre skall finna någon jordmån i det mänskliga samhället.

Men för att förstöra religionen och alla gudomliga reflexer i den mänskliga inbillningen, som håller oss förslavad och bunden i fattigdom, är andlig upplysning icke ensamt tillräcklig – en social revolution är nödvändig.

När nihilismens öfverstepräst var här

När nihilismens öfverstepräst var här
av Birger Schöldström

Från Vid pulpeten n:r 14 – Minnen och anteckningar, Bonniers; Stockholm 1908

Våren 1906 lästes i bladen en liten notis om, att “de tre häktade ryssarne Alfr. Petr. Rasum, Paul Kalmin och Edv. Anson, hvilka så lång tid måst vistas i Stockholms hälsovådliga rannsakningsfängelse, nu lämnat detsamma; efter inställelse i poliskammaren blefvo de med ångaren Uleåborg öfverförda till Finland, där de skulle först landsättas i Åbo; de utvisade åtföljdes på resan af stockholmsdetektiver”.

Och jag erinrade mig härvid, huru tiderna förändras, hvilket helt annat mottagande politiske flyktingar österifrån rönte i den svenska hufvudstaden ett fyrtiotal år förut, främst bland dem den ryska nihilismens, anarkismens och revoltens störste profet och öfverstepräst. som sådan var det naturligtvis ej han här hyllades, utan man såg i honom endast eller företrädesvis den okuflige hataren af tsarväldet och den store politiske martyren, om hvars djärfva, lyckade flykt från Sibirien nyligen lästs i alla världens tidningar. Sympatierna för den i början af år 1863 återuppflammande frihetsstriden i Polen voro då stora här, och när mannen i fråga kom hit i en särskild mission för polska nationalregeringen, var det gifvet, att han skulle tags emot med entusiasm.

En vacker, solig middagsstund, vill jag minnas i mars, det nämnda året stodo jag och en vän vid den stora Fredsgatan utspringande stentrappan till dåvarande Palinska huset, midt emot Arffurstens palats. Min vän var då en ung tjänsteman och lefver ännu, en grånad veteran i pressens sold; jag var ännu yngre, men så unga vi än voro, ej mycket öfver de tjugu, tillhörde vi redan då tidningsvärlden, plitade ifrigt i bladen och voro ganska väl initierade i politikens irrgångar, både inåt och utåt. För Polen formligen glödde vi, och vi hade båda slutit ett förtroligt vänskapsförbund med den jämnårige Stefan Poles, eller såsom hans rätta namn var: Raphaël Tugenhold, adjutant vid den polska militära kår, som skulle landstiga i Samogitien – en af de älskvärdaste, intressantaste personligheter och störste äfventyrare jag någonsin råkat. Det var just på Poles, och en öfverenskommen middag på tre man hand å Rydberg, vi väntade, när en högrest gestalt vaggade fram snedt öfver Gustaf Adolfs torg och passerade förbi oss. Jag såg genast, att det var en främling, och jag minnes ännu, att jag egentligen ej fäste mig så mycket vid hans anletsdrag och gestalt som vid hans kläder, i ett egendomligt amerikanskt snitt. “Den där är bestämdt en yankee,” anmärkte jag. “Nej”, svarade min vän, “det är en fransman, som heter Henri Soulé; men han torde dock egentligen vara en mycket ryktbar ryss och här för polska agitationens skull; Poles berättade mig i går, att han, Soulé, härom dagen erhållit enskildt företräde hos kung Carl XV, som tillförsäkrat honom tt ostört få vistas här, men med antydan att tillika iakttaga en nödvändig tillbakadragenhet”. [Not: “Henri Soulé” bodde vintern 1863 i Stockholm i n:r 16 Drottninggatan.]

Kort tid där efter hade Christian Hammer, som nyss delvis hunnit ordna de dyrbaraste af sina redan då förvärfvade konstskatter, inbjudit ett stort sällskap damer och herrar, särskildt riksdagsmän, artister och litteratörer, att en afton bese sitt museum. Snart ådrog sig där en enda person allas uppmärksamhet. Det var en jättehög, groft byggd man med föga vårdad klädsel. Hans anletsdrag buro prägeln af tartariskt ursprung, det stora hufvudet passade väl tillsammans med den starka kroppen, där det lurfviga, gråsprängda håret ringlade långt ner på den icke höga pannan; det ej särdeles yfviga, men oputsade skägget förmådde ej undanskymma den stora munnen med de uppsvällda läpparna och framskjutande gula tandbetarna; oaktadt det godmodiga uttrycket i de ovanligt bildade ögonen, gjorde hela den obändiga gestalten ett ej alldeles behagligt intryck. Han hade presenterats som: monsieur Henri Soulé, men det dröjde ej länge, förrän alla i sällskapet visste, att den till det yttre så ovanlige främlingen var Michaël Bakunin. Få af gästerna kunde dock samtala med honom och August Blanche, som fört honom dit, hade svårt att uttrycka sig på franska; den ryktbare mannen blef därför mest beskådad, hvilket ej alls besvärade honom, där han satt i en af Hammers största och antikaste länstolar. Med den svenska punschen var Bakunin redan förtrogen, och när supén serverades, utvecklade han en förvånande konsumtionsförmåga.

Dagen därpå berättade hufvudstadstidningarna, att Bakunin vistades i Stockholm, Blanches illustrerade tidning meddelade hans porträtt, och han lät sig här framställas såsom en så inflytelserik man för Polens frihetsstrid, att det väckte betänkligheter hos dem, hvilka kände, att de härvarande polackerne icke hyste förtroende för honom. Så kunde till exempel baron Rozitsky, den dåvarande ägaren af Kolmårdens marmorbruk, icke förmås att sätta sig i förbindelse med Bakunin, ej heller den ädle major Myrberg, Polens trofaste vän och tappre kämpe från 1830 års frihetskrig, och den ryske agitatorn undveks med mycken omsorg äfven af furst Constantin Czartoryski, hvilken samtidigt med Bakunin vistades här.

Att Bakunin vid sin ankomst hit hade kunskap om och af den internationella revolutionära kommitté, hvilken då från London hade sitt politiska nät utkastadt öfver hela Europa, var utsedd att taga någon verksammare del i den af polska nationalregeringen bekostade expeditionen, som ställdes under Lapinskys befäl, men hvilken i alla afseenden misslyckades, framgick tydligt af yttranden, dem jag, och flere med mig, sedan många gånger hörde fällas af den ofvannämnda regeringens officielle agent i Sverige, Joseph Demontowicz; då man talade med honom om Bakunin, blef den annars så stillsamme mannen, som var en nobel karaktär, snart uppretad, ögonen började gnistra, rösten darrade, och ändå strängare omdömen än dessa undföllo honom då: “Bakunin gjort Polen micke skada, bara ondt”; – “Bakunin förstöra allt han hafva att göra med”; – “hafva icke hjärta för andra, bara för sig själfv”; – “ingen god människa”; – “kujon i farans stund”.

Emellertid blef Bakunin under sin vistelse i Stockholm ofantligt populär, och hans inflytande i tidningspressen blef allt mer märkbart. Särskildt voro Nya Dagligt Allehandas fulminanta, krigsupphetsande politiska artiklar alldeles bevisligt inspirerade af den ryske agitatorn. Så kom en afton Posttidningen med en längre artikel, hvari den ryske man, Stockholm slöt inom sin gästfrihets krets, porträtterades från ett allt utom smickrande synhåll, den del, han tagit i särskildt 1849 års politiska oroligheter i Dresden, framställdes i den märkaste färgnyans, och hans kommunistiska och revolutionära åsikter ansågos vara af den art, att dess förkunnare helt enkelt borde utvisas ur Sverige. Att denna artikel kom från regeringshåll. var alldeles tydligt, och som dess upphofsman nämndes genast, och många år därefter, statsrådet Bredberg; först nära trettio år därefter blef det genom Louis de Geers lefnadsminnen bekant, att det var regeringens chef, friherre de Geer själf, ur hvars penna uppsatsen i fråga flutit. [Not: “Blanche beskref Bakunin såsom den mest intagande människa han lärt känna; för mina ögon såg han däremot ut som den värste bandit”, säger de Geer i nämnda minnen.] Att de Geer då ej gärna ville framträda med öppet visir, utan så att säga garderade sig bakom en ämbetsbroders rygg, kan, om ock ej fullt försvaras från ridderlighetens ståndpunkt, dock förklaras af hans ställning inför allmänna opinionen, hvilken just i de dagarna med sådan hänförelse hälsat hans framlagda förslag till representationsförändring, men hvilken samma opinion, genom en i frågan nästan enhällig tidningspress, med den lifligaste harm tillbakavisade hvarje tanke på asylrättens kränkning genom den ryske flyktingens utvisning.

För att yttermera betona denna rätts okränkbarhet i Sverige, och på samma gång visa Bakunin en personlig hyllning, samlades den 28 maj tvåhundra personer ur alla samhällsklasser, äfven de högre, till en festlig middag å Hôtel Phoenix. Särskildt voro från den då samlade riksdagen borgare- och bondestånden mycket talrikt företrädda. Tal höllos af bondeståndets talman Nils Larsson i Tullus (för kung Carl XV), Blanche (för Bakunin), Lars Hierta (för asylrätten), P. R. Tersmeden (för det unga Ryssland), Harald Wieselgren (för Polen) och Carl Ekgren (för Ungern, hvilket land då ännu låg trampadt under förtryckets klackjärn). Johan Nybom, Karl Wetterhoff, Johan Gabriel Carlén och Herman Bjursten hade skrifvit verser, hvilka under festens gång sjöngos eller reciterades. I sitt svar på den för honom föreslagna skålen lade Bakunin i hög grad i dagen sin glödande vältalighet. Emedan han talade franska, var det väl långt ifrån alla af de närvarande som förstodo honom, men alla grepos dock af det imponerande i hans personlighet, af hans kraftfulla rörelser, af hans väldiga stämma, hvars djupa gutturaltoner påminde om rytandet från öknens lejon. Sedan det långa lysande talet hållits och applåderats, ägnade sig Bakunin uteslutande om festens materiella del, och på detta område visade han sig äfven som den främste.

I Bjurstens verser förekom mot slutet:

– – – Var du kommunist,
som förr du var. Vi äro det förvisst,
ty ljus och frihet – jordens skönsta krona –
de äro dock och bli communa bona.

I deras sold du kämpat. I din natt
en stjärna på din dystra himmel satt,
framtidens stjärna – stjärnan för det sanna –
och tvenne andra – under liljepanna.

Svensk, fatta därför glaset i din hand
och drick för Michaël – för hans fäders land;
drick för hans framtids dröm och för den tärna
som, biltog själf, blef den biltoges stjärna.

Detta syftade på Bakunins unga maka, hvilken mött honom i Stockholm. Hon var född i Sibirien, dotter till en högt bildad polsk familj, som dit förvisats. Fin, vacker och späd, halft ett naivt naturbarn, halft en verserad salongsdam, tog hon allas hjärtan, kvinnors som mäns, med hvilka hon här kom i bekantskap. Hon verkade rent af förtrollande, “Sibiriens ros”, som hon här kallades. Som hon hittills tillbragt hela sitt lif i det aflägsna isiga landet i fjärran östern, fanns här mycket, som var henne fullkomligt nytt. Så bland annat hade hon aldrig förr sett en törnros, aldrig förr smakat körsbär. Hon blef förtjust däri, och hennes make uraktlät heller aldrig under hela sommaren att, när han gjort sina besök å Aftonbladets och Allehandas byråer, hvilka den tiden voro förlagda i staden inom broarna, gå ner till Munkbron för att därifrån hemtaga en bukett rosor eller en påse körsbär till sin fru.

Sin make behärskade hon fullständigt, tycktes det. Bakunin kunde, t ex, sitta långt fram på nätterna hos doktor Karl Adam Lindström och för honom och Kalle Wetterhoff och von Qvanten och öfriga stockholmsvänner utveckla sina världsomstörtande planer och vältra troner öfver ända och skaka Europa fråm hörn till hörn – men rätt som han dundrade som värst, syntes i dörren den lilla sibiriska älfgestalten; hon behöfde blott varnande höja pekfingret mot honom och säga: “Michel!” så var som genom ett trollslag den himlastormande titanen förvandlad till en foglig, eftergifven äkta man, så borgerlig som hälst.

Under sommaren 1863 bodde paret i en liten enkel våning om tre rum i Mothanders manège å Djurgården och lefde mycket indraget. Lars Hierta hade under Bakunins vistelse här åtagit sig att vara hans financier och betalade därför alla hans utgifter. Nu ville det sig icke bättre, än att en dag, då Bakunin skulle betala hyran till Mothander – den skulle betalas förskottsvis – var Hierta bortrest, och som han gifvit Bakunin rådet att aldrig utbetala något utan att han, Hierta, sett räkningen, nekade Bakunin att betala förrän Hierta kom hem. Det var från det tillfället den så många gånger upprepade anekdoten förskriver sig, nämligen att, då Bakunin således för tillfället underlåtit att betala hyran, hans värd gått upp till dåvarande utrikesministern excellensen Manderström och förfrågat sig angående den rätt, hvartill han kunde instämma den försumlige hyresgästen, samt af den spydige excellensen fått svaret: “Till asylrätten”. Historien är lustig, men påhittad; åtminstone försäkrade mig så Mothander.

Emellertid gaf denna utspridda historia ett par spjufrar anledning till ett skämt med Mothander. Bakunin hade två egenheter, dem han för sina vänner icke dolde: han hatade allt hvad teatrar hette och han tyckte om att se på eldsvådor. Nu inbillade man Mothander, att hans revolutionäre hyresgäst, för att hämnas på honom för hans misstroende, ämnade, liksom han gjort med operan i Dresden under upproret 1849, tutta eld på hans manège, hvilket för sommaren var inredd till teater. Knappast ens ryske ministern i Stockholm var således så belåten som gubben Mothis, när Bakunin i oktober med sin fru lämnade vår hufvudstad, för att öfver Göteborg begifva sig till England. [Not: I de förut omnämnda de Geerska minnena säges, att minister Daschkoff under Bakunins vistelse i Stockholm lät hålla den noggrannaste utkik på honom. För excellensen Manderström hade Daschkoff särskildt beklagat sig öfver, att Bakunin erhållit audiens hos konung Carl och att denne senare alls icke dolde sin håg att vara Polen till tjänst.] Till bangården följdes den ryske revolutionären af den så kallade polska kommittén: riddarhuskoryféen baron A. C. Raab, konung Carl XV:s handsekreterare skalden Emil von Qvanten, August Blanche, Lars Hierta, Karl Adam Lindström, August Sohlman och Harald Wieselgren – det var annat det än, i våra dagar, Stendahls drabanter!

Med Sohlman hade Bakunin öfverenskommit att sända korrespondenser till Aftonbladet och fick i förskott en mycket vacker summa kontant. Han sände tre bref; blott ett kunde användas. De båda öfriga lämnades till tidningen Fäderneslandet, men äfven detta långt avancerade radikala blad fann den anarkistiska tendensen däri för magstark och undanbad sig fortsättning.

Bakunins följande lif var den fortsatta stridens. Han råkade till sist i fejd med själfva Internationalen, som på socialdemokratiska kongressen i Haag 1872 formligen uteslöt honom ur partiet. Efter en ytterligare häftig strid året därpå med Marx, drog han sig alldeles in i det enskilda lifvet. I djupt armod slöt han sina dagar i Bern i juli 1876. Hans son, enda barnet i hans äktenskap, fick härom året en bedröflig död. Hvar hans maka hamnade, därom har man här aldrig fått kännedom. Hennes nu ytterst få kvarlefvande svenska väninnor och vänner ha säkert mer än en gång undrat, snarlikt Byron, om den väna Haidée:

om endast vinden suckar, där det tros,
hon gått till ro, Sibiriens fagra ros